Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Студентам
Освітньо-професійні програми
Журнал успішності
Студентське самоврядування

Освітньо-професійні програми

Інформаційне право, для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю (спеціалізацією) 081 Право (Інформаційне право)

 

Організація захисту інформації з обмеженим доступом, для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 256 Національна безпека 

 

Право інформаційної безпеки, для першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право

 • Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти (освітній ступінь - бакалавр) за денною формою навчання за спеціальністю 081 Право (завантажити)
 • Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти (освітній ступінь - бакалавр) за заочною формою навчання за спеціальністю 081 Право (завантажити)
 • Освітньо-професійна програма (ОПП) «Право інформаційної безпеки» першого бакалаврського рівня вищої освіти, що реалізується в Національній академії Служби безпеки України (НА СБУ) за спеціальністю 081 «Право» являє собою систему документів, розроблену і затверджену закладом вищої освіти з урахуванням вимог ринку праці на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю 081 «Право» для першого бакалаврського рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2018 року № 1379, та введеного в дію з 2018/2019 навчального року.

  Представлена на рецензування ОПП визначає об’єкт вивчення, цілі навчання, програмні результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми. Освітньо-професійна програма складена логічно. Освітні компоненти, які наведені в ОПП, відображають як загальну актуальну для галузі знань 08 «Право» проблематику, так і спрямованість ОПП, відповідно до її назви, на набуття специфічних компетентностей у сфері права інформаційної безпеки. Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми у НА СБУ відповідає профілю дисциплін, що викладаються, до викладання залучені науково-педагогічні, наукові співробітники (працівники), які мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки. ОПП має високий рівень матеріально-технічного, інформаційного та навчально-методичного забезпечення.

  З урахуванням зазначеного, рецензовану освітньо-професійну програму «Право інформаційної безпеки» можна рекомендувати до використання для підготовки студентів за спеціальністю 081 «Право».

   

 • Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Служби безпеки України розглянуто розроблену в Національній академії Служби безпеки України (НА СБУ) освітньо-професійну програму (ОПП) «Право інформаційної безпеки», за результатами чого встановлено наступне.

  Представлена ОПП являє собою систему документів, розроблену і затверджену НА СБУ на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю 081 «Право» для першого бакалаврського рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2018 року № 1379. Елементи програми викладені логічно та у сукупності розкривають мету, зміст та очікувані результати навчання здобувачів вищої юридичної освіти бакалаврського рівня.

  Передбачений програмою перелік освітніх компонентів, методичне та ресурсне забезпечення їх реалізації, а також наявні в ДКІБ позитивні відгуки щодо рівня освіти випускників Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки НА СБ України свідчать про створення програмою необхідних передумов для досягнення її мети – підготувати бакалаврів з права, які володіють компетентностями, достатніми для розуміння природи і функцій права, змісту його правових інститутів, а також застосування права в умовах євроінтеграційних процесів, що відбуваються в Україні, зокрема пов’язаних із забезпеченням інформаційної безпеки.

  Ураховуючи структуру та зміст освітньої програми, її особливості та умови впровадження в НА СБУ вбачається, що зазначена освітня програма дозволяє належним чином задовольнити потреби у фахівцях в галузі права або суміжних галузях відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, зокрема у фахівцях для підрозділів ДКІБ Служби безпеки України.

  Підсумовуючи викладене, ДКІБ зацікавлений у випускниках,  які здобули бакалаврський рівень вищої освіти відповідно до представленої освітньо-професійної програми «Право інформаційної безпеки», а зазначену програму можна рекомендувати до використання для підготовки в НА СБ України студентів за спеціальністю 081 «Право».

   

Менеджмент захисту інформації з обмеженим доступом, для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент