БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Інформація про спеціальності "Право", "Національна безпека", "Кібербезпека" {JOURNAL_BUTTON}

Освітньо-професійна програма «Право інформаційної безпеки» першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

Освітньо-професійна програма «Право інформаційної безпеки» першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

Завантажити Освітньо-професійну програму «Право інформаційної безпеки» першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

 

Завантажити Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти (освітній ступінь - бакалавр) за денною формою навчання за спеціальністю 081 "Право"

 

Завантажити Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти (освітній ступінь - бакалавр) за заочною формою навчання за спеціальністю 081 "Право"

 

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітньо-професійну програму «Право інформаційної безпеки»

зі спеціальності 081 «Право» для першого (бакалаврського)

рівня вищої освіти

Сучасна українська юридична освіта перебуває на складному етапі реформування та переоцінки традиційних підходів і спеціалізацій у навчанні, виявлення нових перспективних напрямів підготовки, інтеграції в європейський освітній простір і, як наслідок, вивчення адаптації зарубіжного досвіду у вітчизняну систему освіти.

 

Однією з найактуальніших засад існування сучасної України є забезпечення її інформаційної безпеки, що є завданням фахівців багатьох спеціальностей, зокрема юристів. Саме на такий напрям професійної юридичної діяльності орієнтовано рецензовану освітньо-професійну програму, яка має назву «Право інформаційної безпеки». Її аналіз дає змогу встановити зокрема таке.

 

Загальні та професійні компетенції, заявлені в освітньо-професійній програмі, відповідають як вимогам законодавства України, так і потребам сучасної правозавтосовної діяльності.

 

Перелік освітніх компонентів, що забезпечують загальні та спеціальні (фахові) компетентності узгоджуються із заявленими цілями навчання.

 

Структурно-логічна побудова освітньо-професійної програми підготовки майбутніх юристів створює умови досягнення студентами визначених компетентностей, що підтверджується відгуками керівників виробничої практики студентів.

 

Під час реалізації освітньої програми у повному обсязі задіяні сучасні форми і методи, спрямовані на студентоцентроване навчання.

 

Виходячи з актуальних питань розвитку громадянського суспільства, зокрема, пов’язаних із забезпеченням інформаційної безпеки, науково-педагогічним складом НА СБУ забезпечується своєчасне коригування змісту навчально-методичних матеріалів.

 

Ураховуючи структуру та зміст освітньої програми, умови її впровадження в НА СБУ вбачається, що зазначена освітньо-професійна програма дозволяє належним чином задовольнити потреби у фахівцях в галузі права або суміжних галузях відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010.

 

Науково-дослідний інститут інформатики і права

Національної Академії правових наук України

 

 

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітньо-професійну програму

«Право інформаційної безпеки»

першого бакалаврського рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма (ОПП) «Право інформаційної безпеки» першого бакалаврського рівня вищої освіти, що реалізується в Національній академії Служби безпеки України (НА СБУ) за спеціальністю 081 «Право» являє собою систему документів, розроблену і затверджену закладом вищої освіти з урахуванням вимог ринку праці на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю 081 «Право» для першого бакалаврського рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2018 року № 1379, та введеного в дію з 2018/2019 навчального року.

 

Представлена на рецензування ОПП визначає об’єкт вивчення, цілі навчання, програмні результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми. Освітньо-професійна програма складена логічно. Освітні компоненти, які наведені в ОПП, відображають як загальну актуальну для галузі знань 08 «Право» проблематику, так і спрямованість ОПП, відповідно до її назви, на набуття специфічних компетентностей у сфері права інформаційної безпеки. Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми у НА СБУ відповідає профілю дисциплін, що викладаються, до викладання залучені науково-педагогічні, наукові співробітники (працівники), які мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки. ОПП має високий рівень матеріально-технічного, інформаційного та навчально-методичного забезпечення.

 

З урахуванням зазначеного, рецензовану освітньо-професійну програму «Право інформаційної безпеки» можна рекомендувати до використання для підготовки студентів за спеціальністю 081 «Право».

 

Національний авіаційний університет

 

 

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітньо-професійну програму «Право інформаційної безпеки»

зі спеціальності 081 «Право»  для першого (бакалаврського)

рівня вищої освіти

Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Служби безпеки України розглянуто розроблену в Національній академії Служби безпеки України (НА СБУ) освітньо-професійну програму (ОПП) «Право інформаційної безпеки», за результатами чого встановлено наступне.

 

Представлена ОПП являє собою систему документів, розроблену і затверджену НА СБУ на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю 081 «Право» для першого бакалаврського рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2018 року № 1379. Елементи програми викладені логічно та у сукупності розкривають мету, зміст та очікувані результати навчання здобувачів вищої юридичної освіти бакалаврського рівня.

 

Передбачений програмою перелік освітніх компонентів, методичне та ресурсне забезпечення їх реалізації, а також наявні в ДКІБ позитивні відгуки щодо рівня освіти випускників Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки НА СБ України свідчать про створення програмою необхідних передумов для досягнення її мети – підготувати бакалаврів з права, які володіють компетентностями, достатніми для розуміння природи і функцій права, змісту його правових інститутів, а також застосування права в умовах євроінтеграційних процесів, що відбуваються в Україні, зокрема пов’язаних із забезпеченням інформаційної безпеки.

 

Ураховуючи структуру та зміст освітньої програми, її особливості та умови впровадження в НА СБУ вбачається, що зазначена освітня програма дозволяє належним чином задовольнити потреби у фахівцях в галузі права або суміжних галузях відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, зокрема у фахівцях для підрозділів ДКІБ Служби безпеки України.

Підсумовуючи викладене, ДКІБ зацікавлений у випускниках,  які здобули бакалаврський рівень вищої освіти відповідно до представленої освітньо-професійної програми «Право інформаційної безпеки», а зазначену програму можна рекомендувати до використання для підготовки в НА СБ України студентів за спеціальністю 081 «Право».

 

Департамент контррозвідувального захисту

інтересів держави у сфері інформаційної безпеки

Служби безпеки України


 
30/01/2020 12:55
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua