БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Правила прийому {JOURNAL_BUTTON}

Порядок організації та проведення Всеукраїнської олімпіади Національної академії Служби безпеки України для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2021 році

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Наказ Національної академії

                                                                             Служби безпеки України

                                                                  09 березня 2021 року № 46

 

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, Інструкції про порядок відбору, вивчення та прийому кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України (військових навчальних підрозділів Служби безпеки України закладів вищої освіти), які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 22 листопада 2019 року № 1800, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2019 року за № 1269/34240, Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2021 році (далі – Правила прийому).

2. Цей Порядок установлює основні засади організації та вимоги до проведення Всеукраїнської олімпіади Національної академії Служби безпеки України для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 251 «Державна безпека» незалежно від спеціалізації (далі – Олімпіада).

3. Основними завданнями Олімпіади є виявлення обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до проходження військової служби (навчання) за контрактом як курсантів Національної академії Служби безпеки України (далі – Академія), реалізація здібностей талановитих учнів.

4. Олімпіада проводиться у два тури – дистанційний та очний.

5. В Олімпіаді мають право брати участь громадяни України, які є потенційними кандидатами на навчання в Національній академії Служби безпеки України на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю «Державна безпека» незалежно від спеціалізації (далі – кандидати на навчання).

6. Організатором та координатором Олімпіади є Академія, що забезпечує її проведення.

У питаннях організації та проведення Олімпіади Академія взаємодіє з підрозділами Центрального управління, регіональними органами, органами військової контррозвідки та установами СБУ, Штабом Антитерористичного центру при СБУ, що відбирають кандидатів на навчання (далі – зацікавлені підрозділи СБУ).

 

ІІ. Основні засади організації Олімпіади

1. Для організації та проведення Олімпіади Академія утворює:

організаційний комітет Олімпіади зі складу співробітників (працівників) Академії та представників зацікавлених підрозділів СБУ (за потреби) (далі – організаційний комітет);

предметно-екзаменаційну комісію Олімпіади зі складу фахівців у галузі «Філологія» (українська мова) у складі не більше ніж п’ять осіб (далі – предметно-екзаменаційна комісія);

апеляційну комісію Олімпіади зі складу фахівців у галузі «Філологія» (українська мова) у складі не більше ніж три особи (далі – апеляційна комісія).

До складу організаційного комітету, предметно-екзаменаційної та апеляційної комісій не можуть входити особи, діти або близькі родичі яких беруть участь в Олімпіаді.

Склад організаційного комітету, предметно-екзаменаційної та апеляційної комісій Олімпіади затверджується наказом Академії.

 

2. Організаційний комітет:

відповідає за організаційне та методичне проведення Олімпіади;

координує діяльність структурних підрозділів Академії щодо підготовки та проведення Олімпіади;

установлює єдині форми документів з організації та проведення Олімпіади;

інформує кандидатів на навчання – учасників Олімпіади, − інші зацікавлені сторони з питань організації та проведення Олімпіади;

допускає кандидатів на навчання до участі в Олімпіаді та забезпечує реєстрацію їхніх документів;

визначає серед учасників Олімпіади осіб, які братимуть участь в очному турі Олімпіади та яким буде нараховано додаткові бали відповідно до цього Порядку і Правил прийому;

установлює строки подання апеляційних заяв щодо результатів Олімпіади та схвалює рішення апеляційної комісії;

забезпечує зберігання конкурсних робіт, інших матеріалів Олімпіади у строки, визначені в цьому Порядку;

розглядає інші питання організації та проведення Олімпіади відповідно до цього Порядку.

Рішення організаційного комітету ухвалюють більшістю голосів за присутності не менше двох третин складу організаційного комітету.

Рішення організаційного комітету оформлюють у протоколах, що підписує голова й секретар цього комітету.

 

3. Предметно-екзаменаційна комісія:

готує конкурсні завдання Олімпіади, відповідає за їхній науковий рівень та нерозголошення до моменту оприлюднення;

установлює вимоги до оформлення конкурсних робіт учасників Олімпіади, шкалу та критерії оцінювання конкурсних робіт;

консультує учасників Олімпіади з питань виконання конкурсних завдань та оцінює їхні конкурсні роботи;

забезпечує ведення відомостей, інших документів відповідно до цього Порядку.

Керує роботою членів предметно-екзаменаційної комісії та контролює її голова.

 

4. Апеляційна комісія:

приймає від учасників Олімпіади апеляційні заяви про результати Олімпіади та відповідає за об’єктивність їхнього розгляду;

готує та подає до організаційного комітету висновки за результатами розгляду апеляційних заяв учасників Олімпіади;

ознайомлює учасників Олімпіади з результатами розгляду їхніх апеляційних заяв.

Рішення за результатами розгляду апеляційних заяв учасників Олімпіади підписують голова та члени апеляційної комісії.

 

5. Організація та проведення Олімпіади відбувається в такі етапи і строки:

1) дистанційний тур:

оприлюднення на вебсайті Академії цього Порядку та умов проведення дистанційного туру Олімпіади із зазначенням конкурсних завдань, вимог до оформлення конкурсних робіт, шкали та критеріїв оцінювання конкурсних робіт, а також контактної інформації організаційного комітету – не пізніше 01 квітня 2021 року. Водночас Академія надсилає таку інформацію до зацікавлених підрозділів СБУ;

подання учасниками Олімпіади до підрозділів СБУ, що проводять їх відбір, конкурсних робіт – не пізніше 16 квітня 2021 року;

надсилання підрозділами СБУ конкурсних робіт учасників Олімпіади на адресу Академії – не пізніше 23 квітня 2021 року;

оцінювання конкурсних робіт та оголошення результатів – не пізніше 17 травня 2021 року;

розгляд апеляційних заяв та оприлюднення списку учасників Олімпіади, яких допущено до участі в очному турі Олімпіади – не пізніше 20 травня 2021 року.

2) очний тур:

надсилання учасникам Олімпіади викликів для участі в очному турі Олімпіади із зазначенням дати, адреси прибуття до навчального закладу, переліку документів для реєстрації та умов проведення очного туру –  не пізніше 07 червня 2021 року;

прибуття учасників Олімпіади до Академії та реєстрація їхніх документів – відповідно до виклику 23 червня 2021 року;

консультація учасників Олімпіади щодо умов проведення очного туру –  у день прибуття до Академії;

виконання учасниками Олімпіади конкурсних завдань – у день прибуття до Академії;

розгляд апеляційних заяв та оголошення рейтингового списку учасників Олімпіади – не пізніше 26 червня 2021 року.

 

6. Інформацію про умови та результати проведення кожного туру Олімпіади оприлюднюють із дотриманням вимог законодавства України й нормативно-правових актів СБУ.

Водночас після оголошення умов та результатів проведення кожного туру Олімпіади організаційний комітет інформує зацікавлені підрозділи СБУ шляхом надсилання листів.

За рішенням організаційного комітету учасникам Олімпіади надсилають повідомлення через засоби електронного та мобільного зв’язку.

 

7. Конкурсні роботи учасників Олімпіади, протоколи засідання організаційного комітету, екзаменаційні відомості та матеріали розгляду апеляційних заяв учасників Олімпіади зберігають в Академії протягом одного року, потім знищують за укладеним актом.

 

ІІІ. Вимоги до проведення Олімпіади

1. Дистанційний тур Олімпіади – написання творчої роботи (есе), невеликої за обсягом (до трьох сторінок), самостійної за змістом із чітко висловленою авторською думкою на тему, визначену в конкурсних завданнях.

Кандидати на навчання, які виявили бажання брати участь в Олімпіаді, за місцем свого проживання (навчання) та у строки, визначені в пункті 5 розділу ІІ цього Порядку, готують конкурсні роботи та подають їх до підрозділів СБУ, що здійснюють відбір. Конкурсні роботи, подані пізніше за встановлені строки, підрозділи СБУ не приймають.

Підрозділи СБУ надсилають конкурсні роботи учасників Олімпіади на адресу Академії в порядку, установленому внутрішнім документообігом у СБУ.

У день реєстрації конкурсних робіт в Академії організаційний комітет шифрує їх та передає до предметно-екзаменаційної комісії для перевірки й оцінювання (пункт 3 цього розділу).

На підставі результатів оцінювання конкурсних робіт організаційний комітет визначає учасників Олімпіади, які набрали не менше ніж 75 % від максимального бала, та надсилає їм виклики для участі в очному турі Олімпіади.

 

2. До очного туру Олімпіади допущені учасники, які мають виклики, надіслані Академією (пункт 1 цього розділу), та щодо яких за результатами відбору зроблено висновок про їхню придатність до проходження військової служби (навчання) за контрактом як курсантів Академії.

 

3. Очний тур Олімпіади проводиться в Академії у формі письмової роботи.

Для написання конкурсної роботи встановлено дві астрономічні години. Під час виконання завдань заборонено користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами.   У разі порушення цієї вимоги учасника Олімпіади відсторонюють від участі     в очному турі Олімпіади, про що організаційний комітет складає акт. На конкурсній роботі такого учасника Олімпіади член предметно-екзаменаційної комісії вказує причину відсторонення та час. Під час перевірки  таку роботу дешифрують і за неї виставляють оцінку 0 балів, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

Після завершення часу, відведеного на виконання конкурсних завдань, учасник Олімпіади здає письмову роботу, про що розписується у відповідній відомості, а члени предметно-екзаменаційної комісії зобов’язані  перевірити правильність оформлення титульного аркуша конкурсної роботи.

Зібравши всі конкурсні роботи, голова предметно-екзаменаційної комісії передає їх секретареві організаційного комітету для шифрування, подальшої перевірки й оцінювання (пункт 4 цього розділу).

Учасники очного туру Олімпіади, які не з’явилися для виконання конкурсних завдань у зазначений час, до подальшої участі в Олімпіаді не будуть допущені.

На підставі результатів оцінювання конкурсних робіт очного туру Олімпіади організаційний комітет визначає учасників Олімпіади, які набрали  не менше ніж 90 % від максимального бала та яким буде нараховано додаткові бали до конкурсного бала під час вступу до Академії (розділ IV цього Порядку).

 

4. Шифрування конкурсних робіт проводить секретар організаційного комітету. Із цією метою він  проставляє цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші конкурсної роботи й на кожному аркуші цієї роботи. У випадках, коли під час шифрування виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, таку роботу  не шифрують і, крім члена предметної-екзаменаційної комісії, її додатково перевіряє голова цієї комісії.

Після шифрування титульні аркуші конкурсних робіт зберігають у секретаря організаційного комітету до закінчення перевірки всіх робіт.

Конкурсні роботи разом з підписаними секретарем організаційного комітету екзаменаційними відомостями передають голові предметно-екзаменаційної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

Усі конкурсні роботи члени предметно-екзаменаційної комісії перевіряють тільки в приміщенні Академії у строки, визначені в пункті 5 розділу ІІ цього Порядку.

Перевірені конкурсні роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості із шифрами та підписами членів предметно-екзаменаційної комісії голова цієї комісії передає секретареві організаційного комітету, який дешифрує їх і вписує у відомості прізвища учасників Олімпіади.

 

5. У разі виникнення питань щодо правильності та об’єктивності оцінювання конкурсних робіт учасники Олімпіади мають право після кожного туру Олімпіади подавати заяву в письмовій формі апеляційній комісії  та одержати письмову відповідь (на вимогу учасника) до оголошення остаточних підсумків відповідного туру.

У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити причини апеляції.

Строки подання апеляції визначає організаційний комітет, про що повідомляють учасникам перед початком Олімпіади.

Апеляційні заяви учасників Олімпіади апеляційна комісія розглядає не пізніше наступного дня від їх надходження.

Рішення апеляційної комісії про результати, схвалене організаційним комітетом, є остаточним і не підлягає перегляду.

Рішення апеляційної комісії про результати, схвалене організаційним комітетом, надають для ознайомлення заявнику (за потреби).

 

6. Громадські організації можуть спостерігати за проведенням Олімпіади в порядку, установленому законодавством України та нормативно-правовими актами СБУ.

 

7. Заборонено втручання осіб, які не є членами організаційного комітету, предметно-екзаменаційної та апеляційної комісії, у проведення Олімпіади.

 

8. Усі інші питання, пов’язані з проведенням Олімпіади, визначає організаційний комітет відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів СБУ.

 

ІV. Нарахування додаткових балів учасникам Олімпіади

1. Учасникам Олімпіади в процесі розрахунку конкурсного бала під час вступу до Академії для навчання за спеціальністю 251 «Державна безпека», незалежно від спеціалізації, відповідно до пункту 6.2 розділу VI Правил прийому, нараховують до 20 додаткових балів до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (далі – додаткові бали).

 

2. Нарахування учасникам Олімпіади додаткових балів відбувається за такими правилами:

 

Значення

тестових балів

Значення додаткових балів

Значення тестових балів

Значення додаткових балів

190

20

180

10

189

19

179

9

188

18

178

8

187

17

177

7

186

16

176

6

185

15

175

5

184

14

174

4

183

13

173

3

182

12

172

2

181

11

171

1

 

сума результату зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури й додаткового бала не повинна перевищувати 200 балів.

 

3. Результати, отримані учасниками Олімпіади, можуть бути використані під час обчислення конкурсного бала вступника тільки в рік проведення Олімпіади.

 

Директор Навчально-наукового інституту

контррозвідувальної діяльності

Національної академії СБ України

полковник Юрій РЕГА

Директор центру перспективного планування та моніторингу освітньої діяльності

Національної академії СБ України

полковник Віктор ВОЛЧЕНКО

29/03/2021 10:20
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua