БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Правила прийому {JOURNAL_BUTTON}

Конкурсні завдання дистанційного туру Всеукраїнської олімпіади Національної академії Служби безпеки України для професійної орієнтації вступників у 2021 році

Поясніть, як ви розумієте один із запропонованих висловів.

1. Захищати Україну не лише професія, а святий обов’язок кожного її громадянина.

2. Моє покликання – служити Україні.

3. Національна академія Служби безпеки України – мій вибір за покликом серця!

4. Вірю, що стану гідним офіцером Служби безпеки України й оборонятиму честь українського народу.

5. Рідна мова – чинник національної безпеки України та унікальний ідентифікаційний код нашого народу.

6. Віднайшовши героїчний життєвий ідеал, нація не боїться вже ніяких фізичних ударів (О. Ольжич).

7. Мрія дає нуль, якщо її не зробити життям (Григорій Тютюнник).

8. Вічна слава безсмертю хоробрих, які кличуть на подвиг живих! (І. Нехода).

9. Мужність не дається напрокат (Л. Костенко).

10. Ті держави здатні стати великими, у яких великі малі люди (О. Довженко).

 

Напишіть твір-роздум на одну із запропонованих тем. Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте свої думки випадками із життя або історичними фактами, покликаннями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), але не переказуйте зміст, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

У творчій роботі використайте (підкресліть і надпишіть) військову лексику (не менше ніж 5 слів), синоніми, односкладні речення (не менше ніж 2), складнопідрядне речення, складносурядне речення. Обсяг творчої роботи – три сторінки.  

 

Вимоги до оформлення конкурсної роботи:

1. Обсяг роботи до трьох друкованих аркушів.

2. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,0. Усі береги  – 2 см.

До участі в олімпіаді будуть допущені лише ті учасники, роботи яких вчасно отримає оргкомітет.

 

Критерії оцінювання конкурсної роботи:

Виконання завдання оцінюється від 0 до 30  балів за критеріями змісту та мовленнєвого оформлення.

Оцінювання змісту (максимально 12 балів):

1. Теза: 2 бали.

2. Аргументи: 3 бали.

3. Приклади:

3а. Приклад із української літератури або публіцистики: 1 бал.

3б. Приклад, що є історичним фактом: 1 бал.

. Приклад, що є фактом із суспільно-політичного життя або випадком із власного життя: 1 бал.

4. Логічність, послідовність: 2 бали.

5. Висновок: 2 бали.

Зміст власного висловлення оцінюють за сімома критеріями (1, 2, , , 3в,  4 та 5), як викладено в таблиці 1.

 

Таблиця 1

Критерій

Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

Бали

1. Теза

Учасник олімпіади вправно формулює тезу

2

Учасник олімпіади не формулює тезу вправно

1

Учасник олімпіади не формулює тезу або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі

0

2. Аргументи

Учасник олімпіади наводить принаймні три доречні й переконливі аргументи

3

Учасник олімпіади наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи

2

Один з аргументів не є доречним щодо сформульованої тези

Учасник олімпіади наводить принаймні один доречний аргумент

Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого

Два аргументи не є доречними щодо сформульованої тези

1

Учасник олімпіади не наводить жодного аргументу або наведені аргументи не є доречними

0

3а. Приклад з української літератури або публіцистики

Один з аргументів підтверджує принаймні один  розгорнутий, добре пояснений приклад з української літератури

1

Немає мотивації наведення прикладу

Приклад не конкретизований через художній образ

У прикладі є фактичні помилки

0,5

Прикладу з української літератури немає, або він не є доречним

0

3б. Приклад, що є історичним фактом

Учасник олімпіади наводить принаймні один доречний,  розгорнутий, добре пояснений приклад з історії.

1

Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки

0,5

Прикладу з історії немає, або він не є доречним

0

3в. Приклад, що є фактом із суспільно-політичного життя або випадком із життя

Учасник олімпіади наводить принаймні один доречний, розгорнутий, добре пояснений приклад із суспільно-політичного життя або з власного життя

1

Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки

0,5

Прикладу із суспільно-політичного чи власного життя немає, або він не є доречним

0

4. Логічність, послідовність

Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу)

2

У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки

1

Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає

0

5. Висновок

Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів

2

Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами

1

Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами

0

 

Оцінювання мовленнєвого оформлення (максимально 18 балів).

Мовленнєве оформлення оцінюють за двома критеріями: урахування орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних та стилістичних помилок і врахування правильно дібраних конструкцій.

Під час оцінювання мовленнєвого оформлення роботи будуть враховані орфографічні, пунктуаційні, лексичні, граматичні та стилістичні помилки (максимально 12 балів), як показано в таблиці 2.

 

 Таблиця 2

Бали

Грамотність

Кількість орфографічних і пунктуаційних помилок

Кількість лексичних, граматичних і стилістичних помилок

1

9

10

2

8

9

3

7

8

4

6

7

5

5

6

6

4

5

7

3

4

8

2

3

9

1 + 1 (негруба)

2

10

1 (негруба)

1

11

0

1

12

0

0

 

За кожну правильно вжиту конструкцію та синоніми учасник набирає 1 бал, лексичну одиницю – 0,2 бала, загалом – 6 балів. Не підкреслені та не надписані в роботі конструкції не будуть зараховані.

 

 

 

29/03/2021 10:27
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua