БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

ФАХОВІ ВИДАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ
 
Вимоги до оформлення наукових статей:
 

Стаття повинна містити такі елементи (Постано-ва Президії ВАК від 15.01.2003. № 7-05/1): індекс УДК, постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досягнень і публікацій із проблеми; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми; формулювання цілей статті (пос-тановка завдання); виклад основного матеріалу дослі-дження; висновки і перспективи подальших дослі-джень в цьому напрямі.

Обсяг статті до 10 сторінок (шрифт Тimes New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 рядки в редакторі «MS Word»). Робочі мови – українська, російська, англійська. До статті додаються рецензії.

Відомості про автора: ПІБ повністю, вчене зван-ня та науковий ступінь, організація, посада, контактні дані (телефон, e-mail).

Англійська і російська анотації до статті (обсяг – 3-5 рядків), 4-5 ключових слів, а також англійський варіант назви статті.

Література, використана під час написання статті, повинна бути оформлена відповідно до вимог ВАК України (бюлетень № 5 від 2009 р.). Вказівка на джерело в тексті дається в квадратних дужках [5, с. 17]. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – сторінка.

На виконання вимоги наказу МОНмолодьспорту України від 17.10.2012 № 1111 «Про затвердження порядку формування Переліку наукових фахових видань України»

обов’язковим є написання реферату статті англійською мовою обсягом до однієї сторінки із зазначенням прізвища, наукового ступеня, посади автора, який буде розміщено на веб-сторінці видання.

Не використовуйте інтерактивні посилання в електронному варіанті статті!

Зразок:

Список використаних джерел

1. Скрипник О.П. Безпека – необхідна складова сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем / О.П.Скрипник // Computer World. – 2005. – № 33 (377). – С. 5–12.

2. Хабермас Ю. Философский дискурс о модер-не/ Ю.Хабермас. – М. : Весь мир, 2003. – 180 с.

3. Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2783–XII «Про друковані засоби масової інформа-ції (пресу) в Україні», за станом на 11 травня 2004 р. – К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з титул. екрану.

4. Закон України від 12 червня 1990 р. № 1553–I «Про пресу та інші засоби масової інформації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua.

Редколегія залишає за собою право відмови від статей, що не відповідають проблематиці журналу й вимогам до оформлення матеріалів.

Редколегія

◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua