Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Умови вступу

Для вступу на здобуття ступеня доктора філософії необхідно подати наступні документи:

 • мотивований, власноручно написаний військовослужбовцем Служби безпеки України рапорт або заява працівника на ім’я керівника підрозділу, органу Служби безпеки України щодо вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, в якому вказуються обрана спеціальність для подальшого навчання та факт ознайомлення з цими Правилами (для військовослужбовців та працівників Служби безпеки України);
 • рапорт (заява) на ім’я голови Приймальної комісії про участь у конкурсному відборі щодо вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, в якому відображається:
  обрана спеціальність для подальшого навчання,
  форма навчання,
  іноземна мова, з якої складатиме вступний іспит;
  факт ознайомлення з Правилами прийому.
 • біографічна довідка;
 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;
 • копія облікової картки платника податків;
 • завірена копія трудової книжки (для цивільних осіб);
 • службова характеристика з рекомендацією до вступу до аспірантури;
 • завірена (-і) ксерокопія (-ї) документа (-ів) про освіту з додатками до диплому (завірені нотаріусом або кадровим підрозділом з місця роботи);
 • медична довідка для абітурієнтів, які вступають на навчання (ф.086);
 • реферат-презентацію дослідницьких пропозицій чи досягнень з тематики майбутнього дисертаційного дослідження за обраною спеціальністю (спеціалізацією), обсягом до одного авторського аркуша (40000 друк.знаків прозового тексту);
 • узагальнююча довідка про відповідність кандидата вимогам цих Правил (для військовослужбовців).

Для вступу на здобуття ступеня доктора наук необхідно подати наступні документи:

 • мотивований, власноручно написаний військовослужбовцем Служби безпеки України рапорт або заява працівника на ім’я керівника підрозділу, органу Служби безпеки України щодо вступу на навчання для здобуття ступеня доктора наук, в якому відображається факт ознайомлення з цими Правилами;
 • біографічна довідка;
 • службова характеристика підрозділу, органу Служби безпеки України з рекомендацією до вступу до докторантури;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • розгорнута пропозиція, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
 • анкета та автобіографія;
 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;
 • копія облікової картки платника податків;
 • завірена (-і) ксерокопія (-ї) диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • висновок за результатами проведеного медичного огляду;
 • узагальнююча довідка про відповідність кандидата вимогам Правил прийому.

У разі наявності в кандидата на навчання форми допуску до державної таємниці також зазначаються відповідна форма допуску та номер наказу про її встановлення.

Матеріали навчальних справ вступників, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання до аспірантури, підрозділи кадрового забезпечення відповідного органу СБУ, за місцем служби, надсилають на адресу Академії:

 • не пізніше 20 серпня 2022 року – для здобуття ступеня доктора філософії;
 • не пізніше 31 жовтня 2022 року – для здобуття ступеня доктора наук. 

Рішення про допуск до участі в конкурсному відборі до аспірантури виноситься відбірковою комісією Приймальної комісії (далі – відбіркова комісія) з урахуванням розгляду реферата-презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень з тематики майбутнього дисертаційного дослідження за обраною спеціальністю.

Для конкурсного відбору вступників на навчання для здобуття  ступеня доктора філософії Академія проводить вступні іспити із:

 • спеціальності (в обсязі стандарту рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), або підтвердив свій рівень знання англійської, німецької, французької мови дійсним сертифікатом тестів СМР-2 (Функціональний) за стандартом НАТО STANAG-6001 (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом (200 балів за 200-бальною шкалою);
 • філософії (в обсязі програми, затвердженої Академією).