Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Інформація для абітурієнтів
Правила прийому-2021
Вступна кампанія в запитаннях і відповідях
Як стати курсантом НА СБУ
Як стати студентом НА СБУ
Нормативно-правова база для вступників
Олімпіада з української мови для абітурієнтів
Матеріали вступних випробувань в Інститут інформаційної безпеки

Правила прийому-2021

 

ПОГОДЖЕНО
Служба безпеки України
Міністерство освіти і науки України
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Національної академії
Служби безпеки України
 
Схвалено Вченою радою
Національної академії
Служби безпеки України
29 грудня 2020 року № 12

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Національної академії Служби безпеки України у 2021 році

 

(із змінами  схваленими Вченою радою Національної академії СБ України
11 червня 2021 року, протокол №7)

Провадження освітньої діяльності в Національній академії Служби безпеки України – вищому військовому навчальному закладі Служби безпеки України, визнаному акредитованим за статусом вищого навчального закладу IV (четвертого) рівня (сертифікат про акредитацію Міністерства освіти і науки України серія РД-IV № 1170503, 28 липня 2014 року, термін дії до 2024 року), здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України та сертифікатів про акредитацію спеціальностей (освітніх програм), виданих відповідно до законодавства України (Реєстр суб'єктів освітньої діяльності, https://registry.edbo.gov.ua/university/1339/).

Правила прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2021 році (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією Національної академії Служби безпеки України (далі – Приймальна комісія) відповідно до актів законодавства України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Служби безпеки України, Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508 (далі – Умови прийому). Правила діють протягом 2021 року.

І. Загальні положення

1.1.   Національна академія Служби безпеки України (далі – Академія) на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України оголошує конкурсні пропозиції для прийому вступників на перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), формами здобуття освіти в межах ліцензованого обсягу (додаток 1 до цих Правил).

1.2.   До Академії приймаються громадяни України (далі – громадяни, особи), які постійно проживають на території України та виявили бажання здобути вищу освіту за обраною спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою), формою навчання і відповідають вимогам, що встановлені актами законодавства України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Служби безпеки України та цими Правилами.

Приймаються до Академії за державним замовленням:

для потреб Служби безпеки України – громадяни, які відібрані та направлені на навчання підрозділами Центрального управління, регіональними органами, органами військової контррозвідки, установами Служби безпеки України, Штабом Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі – підрозділи, органи Служби безпеки України) у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Служби безпеки України та цими Правилами;

для потреб державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди про підготовку фахівців (далі – інші державні органи – замовники навчання) – громадяни, які відібрані та направлені на навчання у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких державних органів та цими Правилами.

Приймаються до Академії за кошти фізичних, юридичних осіб громадяни, які подали заяви на вступ відповідно до цих Правил.

Прийом до Академії на всі рівні вищої освіти здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

1.3.   Обсяги прийому за державним замовленням до Академії формуються та розміщуються у порядку і строки, що визначаються актами законодавства України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України, інших державних органів – замовників навчання.

Інформація про обсяги державного замовлення для потреб Служби безпеки України, розміщеного в Академії у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) і рівнів вищої освіти, на офіційних вебсайтах Служби безпеки України, Академії та в Єдиній державній базі з питань освіти не оприлюднюється.

Рішення щодо розподілу обсягу державного замовлення для потреб Служби безпеки України у межах ліцензійного обсягу за спеціалізаціями щодо кожної спеціальності приймає Служба безпеки України на підставі пропозицій Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України (далі – УРОС) та Академії.

1.4.   Обсяги прийому на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначаються Академією у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

Рішення щодо розподілу обсягів прийому на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб у межах ліцензованого обсягу за спеціалізаціями (освітніми програмами) щодо кожної спеціальності, форми здобуття освіти приймається Академією після доведення обсягу державного замовлення.

1.5.   Організацію прийому вступників здійснює Приймальна комісія, що діє відповідно до Положення про Приймальну комісію Національної академії Служби безпеки України, затвердженого наказом Академії від 29.12.2015
№ 383.

Ректор Академії, який є головою Приймальної комісії, забезпечує дотримання законодавства України, Умов прийому та цих Правил.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Академії, вирішує Приймальна комісія на своїх засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються з дотриманням вимог, що встановлені актами законодавства України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Служби безпеки України, Умовами прийому та цими Правилами.

У період проведення в Академії заходів вступної кампанії, передбачених Умовами прийому та цими Правилами, Приймальна комісія працює щодня з 08.00 до 18.00.

1.6.   Вступники, відібрані з числа військовослужбовців строкової військової служби, дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування та направлені для участі в конкурсному відборі підрозділами, органами Служби безпеки України, інших державних органів – замовників навчання, протягом вступного періоду з дня прибуття до Академії забезпечуються місцем для проживання та безкоштовним харчуванням або грошовою компенсацією згідно з добовою вартістю продовольчих пайків для військовослужбовців за нормою № 1 – загальновійськова Норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03. 2002 року № 426 (із змінами).

Інші вступники місцями у гуртожитку, безкоштовним харчуванням або грошовою компенсацією Академією не забезпечуються.

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників та їх відбору

2.1.     На навчання до Академії для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників, крім випадків, передбачених розділом VІІІ цих Правил.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за освітніми програмами спеціальностей (спеціалізацій) “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія” за державним замовленням для потреб Служби безпеки України приймаються громадяни, які відібрані та направлені для участі у конкурсному відборі підрозділами, органами Служби безпеки України.

Вступники, які зараховуються на денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра за освітніми програмами спеціальностей (спеціалізацій) “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія” за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, приймаються на військову службу (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України у порядку, визначеному законодавством України.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за освітніми програмами спеціальностей (спеціалізацій) “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Право” приймаються громадяни, які подали заяви на вступ до Академії у порядку та строки, що визначені Умовами прийому та цими Правилами.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, або освітній ступінь молодшого бакалавра приймаються на навчання до Академії для здобуття ступеня бакалавра незалежно від освітніх програм на засадах, що визначені цими Правилами для осіб з повною загальною середньою освітою.

2.2.   На навчання до Академії для здобуття ступеня магістра за освітніми програмами спеціальностей (спеціалізацій) за кошти фізичних, юридичних осіб приймаються громадяни, які здобули ступінь бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і подали заяви на вступ до Академії у порядку й строки, що визначені Умовами прийому та цими Правилами.

2.3.   На навчання до Академії для здобуття ступеня доктора філософії приймаються громадяни, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України, а також вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Служби безпеки України, або іншими державними органами – замовниками навчання, або які особисто подали заяви на вступ до Академії відповідно до цих Правил.

До докторантури Академії приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки, опубліковані праці з обраної спеціальності та наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей, і рекомендовані на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України, а також вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Служби безпеки України, або іншими державними органами – замовниками навчання.

Процедура, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури та докторантури Академії, а також зміст, форма і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури за кожною спеціальністю визначаються Правилами прийому до аспірантури та докторантури Національної академії Служби безпеки України (додаток 7 до цих Правил).

2.4.   Вимоги до професійної придатності вступників на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України визначаються законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про Службу безпеки України”, “Про державну таємницю”, “Про запобігання корупції”, Положенням про проходження військової служби (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Служби безпеки України, затвердженим Указом Президента України від 9 жовтня 2019 року № 739, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та цими Правилами.

2.5.   Вимоги до професійної придатності вступників на навчання за державним замовленням для потреб інших державних органів – замовників навчання визначаються законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про державну таємницю”, “Про запобігання корупції”, постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 року № 1410 “Про створення єдиної системи військової освіти” (зі змінами), нормативно-правовими актами відповідних державних органів та цими Правилами.

2.6.   Прийом громадян до Академії в порядку переведення або поновлення на вакантні навчальні місця проводиться відповідно до вимог, що визначаються актами законодавства України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Служби безпеки України.

 

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1.   Фінансування підготовки фахівців в Академії здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, що отримані Академією на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

3.2.   Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за державним замовленням.

Громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо вони мають направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства, або за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за державним замовленням, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі.

Громадяни, які не завершили навчання за державним замовленням за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

 

ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

4.1. Прийом письмових заяв (рапортів) і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на денну форму навчання для потреб Служби безпеки України за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра за освітніми програмами спеціальностей “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія” проводяться у такі строки:

Прийом письмових заяв громадян підрозділами, органами Служби безпеки України щодо їх вивчення кандидатами на навчання

до 01 лютого 2021 року

Надсилання підрозділами, органами Служби безпеки України до Академії навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання

до 10 червня 2021 року

Розгляд Академією матеріалів навчальних справ вступників та їх виклик[1] для участі в конкурсному відборі

не пізніше 30 червня 2021 року

Початок реєстрації документів вступників в Академії (початок вступної кампанії)

01 липня 2021 року

Закінчення реєстрації документів вступників, які мають право складати вступні іспити або проходити співбесіду, що проводить Академія

о 18.00 годині 03 липня 2021 року

Закінчення реєстрації документів вступників, які не складають вступні іспити або не мають підстав для проходження співбесіди

о 18.00 годині 10 липня 2021 року

Проведення Академією медичного огляду, оцінювання рівня фізичної підготовленості та професійно-психологічного відбору вступників

з 01 по 16 липня 2021 року

Проведення Академією вступних іспитів з конкурсних предметів та співбесід для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі за їх результатами

з 07 по 10 липня 2021 року

Оголошення результатів вступних іспитів та співбесід

не пізніше наступного дня проведення вступного іспиту, співбесіди

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням

не пізніше 18.00 години 16 липня 2021 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 18.00 години 18 липня 2021 року

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 20.00 години 20 липня 2021 року.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводяться у такі строки:

4.2.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра за освітніми програмами спеціальностей (спеціалізацій) “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Право”:

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня 2021 року

Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VI Умов прийому

14 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Академія

о 18.00 годині 16 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 годині 23 липня 2021 року

 

Проведення Академією вступних іспитів з конкурсних предметів для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі за їх результатами

з 17 по 23 липня 2021 року

 

Оголошення результатів вступних іспитів

не пізніше наступного дня проведення вступного іспиту

Формування рейтингових списків вступників

не пізніше 28 липня 2021 року

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників

не раніше 10 серпня 2021 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

не пізніше 28 серпня 2021 року

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 31 серпня 2021 року.

4.2.2. На денну форму навчання для здобуття ступеня магістра за освітньою програмою спеціальності “Право”:

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

з 11 травня до 18.00 години
03 червня 2021 року включно

Прийом заяв і документів, передбачених розділом VI Умов прийому, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Академія (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)

з 22 по 25 червня
2021 року

Проведення основної сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови[2]

30 червня 2021 року

Проведення Академією вступного іспиту з іноземної мови для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі на основі результатів такого іспиту

30 червня 2021 року

Проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування[3]

02 липня 2021 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня 2021 року

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Умов прийому, для осіб, які вступають на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

з 15 липня до 18.00 23 липня
2021 року включно

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

не пізніше 07 серпня 2021 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

не пізніше 28 серпня 2021 року

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 31 серпня 2021 року

4.2.3. На навчання для здобуття ступеня магістра за освітніми програмами спеціальності (спеціалізації) “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”:

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 11 травня до 1800 години

03 червня 2021 року включно

Прийом заяв і документів, передбачених розділом VI Умов прийому, для осіб, які вступають на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови, що проводить Академія (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)

з 22 по 25 червня 2021 року

Проведення основної сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови[4]

30 червня 2021 року

Проведення Академією вступного іспиту з іноземної мови для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі на основі результатів такого іспиту

30 червня 2021 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня 2021 року

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Умов прийому, для осіб, які вже складали єдиний вступний іспит з іноземної мови

з 15 липня до 18:00 23 липня 2021 року включно

Проведення Академією фахового вступного випробування, а також додаткового фахового вступного випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит з іноземної мови

з 24 по 30 липня 2021 року

Оголошення результатів фахового вступного випробування та додаткового фахового вступного випробування, що проведені Академією

не пізніше наступного дня проведення вступного випробування

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

не пізніше 07 серпня 2021 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

не пізніше 28 серпня 2021 року

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 31 серпня 2021 року

 

5.1.   Відбір громадян як кандидатів для вступу на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за освітніми програмами спеціальностей “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія” для потреб Служби безпеки України за державним замовленням проводиться підрозділами, органами Служби безпеки України на добровільній основі з дотриманням законодавства, прав та свобод громадян і гідності особи, а також у порядку та строки, що визначаються Інструкцією про порядок відбору, вивчення та прийому кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України (військових навчальних підрозділів Служби безпеки України закладів вищої освіти), які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням, затвердженою наказом Центрального управління Служби безпеки України від 22 листопада 2019 року № 1800, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України
21 грудня 2019 року за № 1269/34240 (далі – Інструкція-1800).

З урахуванням потреб комплектування Служби безпеки України, а також особливостей проходження випускниками військової служби на посадах осіб офіцерського складу в оперативних підрозділах, відбір громадян як кандидатів на навчання за спеціальністю (спеціалізацією) “Державна безпека” (поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін) здійснюється з числа осіб чоловічої статі.

Громадяни, які виявили бажання вступати на військову службу (навчання) курсантом Академії, не пізніше 01 лютого 2021 року звертаються із заявою за формою (додаток 1 до Інструкції-1800), до підрозділів, органів Служби безпеки України за місцем реєстрації або фактичного проживання (навчання).

На початковому етапі вивчення кандидатів уповноважені особи заінтересованого підрозділу, органу Служби безпеки України проводять з ними бесіду щодо свідомого обрання спеціальності (спеціалізації), роз’яснюють особливості, пов’язані із проходженням військової служби в Службі безпеки України, наслідки повідомлення особою неповної та неправдивої інформації про себе та свої родинні зв’язки, вимоги до рівня фізичної підготовленості, а також повідомляють про зміст та порядок проведення заходів з їх вивчення.

Матеріали навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання, підрозділи, органи Служби безпеки України не пізніше 10 червня 2021 року надсилають до Академії.

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ Академія не пізніше 30 червня 2021 року надсилає до підрозділів, органів Служби безпеки України виклики, в яких зазначає дату прибуття кандидатів до Академії, місцезнаходження, за яким вони мають прибути, а також перелік документів, необхідних для участі в конкурсному відборі.

Підрозділ, орган Служби безпеки України направляє вступника для участі в конкурсному відборі в Академії лише у разі наявності виклику,
сертифіката(-ів) зовнішнього незалежного оцінювання з балами з конкурсних предметів, які відповідають вимогам цих Правил, або документального підтвердження права кандидата складати вступні іспити або проходити співбесіду. У випадках невідповідності документів кандидата вимогам цих Правил або його особистої відмови від участі в конкурсному відборі, заінтересований підрозділ, орган Служби безпеки України письмово інформує УРОС та Академію.

Проїзд кандидатів, які направлені для вступу на навчання, окрім осіб з числа військовослужбовців строкової військової служби, дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, до Академії та у зворотному напрямі, їх проживання та харчування здійснюється за власні кошти.

5.2.   Кандидати, які в установленому порядку відібрані та направлені для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня бакалавра за освітніми програмами спеціальностей “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія” за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, подають заяву про участь у конкурсному відборі (далі – заява) тільки у паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії Приймальної комісії (далі – відбіркова комісія).

У заяві кандидат на навчання вказує:

конкурсну пропозицію шляхом зазначення слів “претендую на участь в конкурсі на місце державного замовлення”;

спеціальність (спеціалізацію, освітню програму) та форму здобуття вищої освіти;

пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник 1 (один) позначає найвищу пріоритетність.

Пріоритетність заяви, зазначена вступником, не підлягає зміні.

5.3.   Громадяни, які виявили бажання здобути в Академії вищу освіту  за кошти фізичних/юридичних осіб за освітніми програмами спеціальностей (спеціалізацій) “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Право” подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання
2018 - 2021 років);

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених пунктом 6.2 розділу VI цих Правил;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії.

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в Академії вступник перед поданням заяви в електронній формі подає копії (сканкопії) підтвердних документів.

5.4. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови й єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей здійснюється Академією відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.

5.5.   Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

У заяві вступник, який виявив бажання здобути вищу освіту в Академії за кошти фізичних або юридичних осіб, вказує:

конкурсну пропозицію шляхом зазначення слів “претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення”;

спеціальність (спеціалізацію, освітню програму) та форму здобуття  освіти.

При цьому пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих заяв не зазначається.

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності), факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України “Про вищу освіту” фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

Заява вступника обробляється відповідно до вимог законодавства України, Умов прийому та цих Правил.

5.6.   Реєстрацію документів вступників для участі в конкурсному відборі, що проводить Академія, здійснюють відбіркові комісії, які розглядають документи вступників на відповідність вимогам законодавства України, Умов прийому та цих Правил, забезпечують видачу вступникам розписок про прийом документів та їх зберігання.

Реєстрація документів здійснюється на формалізованих бланках.

Під час подання заяви в паперовій формі в Академії вступник пред’являє оригінали документів та особисто подає:

направлення підрозділу, органу Служби безпеки України у випадках, визначених цими Правилами;

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;

копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

копію облікової картки платника податків (за наявності);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і копію додатку до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту з іноземної мови (у визначених Умовами прийому та цими Правилами випадках);

копії документів, що підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами співбесіди, вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за квотами (розділ VIII цих Правил) (за наявності);

копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, або магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (за наявності);

копії документів, що зазначені у виклику для вступників на навчання для потреб Служби безпеки України;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано спеціальними умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установленими законодавством України, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотами (розділ VIII цих Правил) на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства “Інфоресурс” або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця державного замовлення вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Оформлені бланки реєстрації документів засвідчуються підписом вступника та одного з членів відбіркової комісії.

5.7.   Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років із конкурсних предметів, встановлених цими Правилами. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

5.8.   Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією, до якої вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.9.   Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення його еквівалентност, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року
за № 614/27059.

5.10. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

5.11. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається відбірковою комісією у порядку, визначеному законодавством.

Для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі в Академії створюється консультаційний центр при Приймальній комісії. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 02 березня 2016 року № 207.

5.12. Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Факт кожного подання заяви до Академії в паперовій формі для участі в конкурсному відборі на навчання, крім навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в день прийняття заяви.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Паперова заява, зареєстрована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, може бути скасована Академією на підставі рішення відбіркової комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. В разі скасування паперової заяви, зареєстрованої в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, відбіркова комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, може бути скасована Технічним адміністратором Єдиної державної електронної бази з питань освіти на підставі офіційного рішення Розпорядника Єдиної державної електронної бази з питань освіти не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Персональні дані осіб, які вступають на навчання до Академії за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не вносяться. Фіксація факту кожного подання заяви на таке навчання здійснюється відбірковою комісією з дотриманням вимог законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України.

5.13. Вступники, які подають сертифікат з конкурсних предметів з кількістю балів або матимуть конкурсний бал нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів (додаток 2 до цих Правил), для участі в конкурсному відборі на навчання не допускаються.

5.14. Відбіркова комісія здійснює перевірку підстав для отримання особами, які вступають до Академії на навчання для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або визначеною 10 відсотковою квотою від загального обсягу місць державного замовлення сформованого для Академії (далі – квота-1).

Відбіркова комісія здійснює також перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази державної електронної бази з питань освіти. У разі подання вступником заяви в електронній формі відбіркова комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.15. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Академії протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній державній електронній базі з питань освіти або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на інформаційних стендах відбіркової комісії з дотриманням вимог законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України.

5.16. Факт ознайомлення вступника з цими Правилами, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 (розділ VІІІ цих Правил) фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.17. Вступники, які в установленому порядку відібрані та направлені для участі в конкурсному відборі на навчання за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра за освітніми програмами спеціальностей “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія” , після реєстрації в Академії документів проходять остаточний медичний огляд, професійно-психологічний відбір та оцінювання рівня фізичної підготовленості.

5.17.1.        Остаточний медичний огляд вступників проводиться в Академії перед оцінюванням рівня фізичної підготовленості кандидатів у порядку, визначеному Інструкцією про організацію медичного огляду кандидатів на військову службу в Службу безпеки України, навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України та військових навчальних підрозділах Служби безпеки України закладів вищої освіти, членів сімей співробітників-військовослужбовців, які направляються у відрядження за кордон, та осіб, звільнених з військової служби у Службі безпеки України, затвердженою наказом Центрального управління Служби безпеки України від 03 січня 2019 року № 3, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 28 січня 2019 року за № 104/33075.

5.17.2.        Оцінювання рівня фізичної підготовленості вступників Академія проводить відповідно до Інструкції з організації фізичної та вогневої підготовки в Службі безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 06 липня 2010 року № 369 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 792/18087 (далі – Інструкція-369).

Рівень фізичної підготовленості вступників перевіряється за трьома вправами:

для осіб чоловічої статі – біг на 100 м, 3000 м, підтягування на перекладині;

для осіб жіночої статі – біг на 100 м, 1000 м, комплексна силова вправа.

Усі вправи виконуються впродовж одного дня. Для їх виконання надається одна спроба. Повторне виконання вправ із метою покращення результату не дозволяється.

Оцінювання виконання вправ для визначення рівня фізичної підготовленості вступників здійснюється відповідно до встановлених критеріїв (додаток 5 до цих Правил).

Оцінка рівня фізичної підготовленості вступника складається з оцінок, отриманих ним за виконання всіх призначених для перевірки вправ, і визначається:

“відмінно” – якщо три оцінки “відмінно” або дві оцінки “відмінно” та одна оцінка – “добре”;

“добре” – якщо три оцінки “добре” або дві оцінки “добре” та/або “відмінно” та одна оцінка “задовільно”;

“задовільно” – якщо три або дві оцінки “задовільно” за відсутності оцінок “незадовільно”;

“незадовільно” – якщо отримана хоча б одна оцінка “незадовільно”.

У разі однакової позиції в рейтинговому списку вступників перевага віддається вступникові, який отримав вищу оцінку за результатами оцінювання фізичної підготовленості.

Вступники, які не виконали жодної з визначених вправ, що передбачені оцінюванням рівня фізичної підготовленості, а також ті, які отримали оцінку “незадовільно”, до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання не допускаються.

5.17.3.        Остаточний професійно-психологічний відбір та визначення на його основі придатності вступників до проходження військової служби (навчання) як курсанти Академії здійснюється комісією відповідно до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 01 березня 2012 року № 79, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 березня 2012 року за № 436/20749.

Придатність вступника до проходження військової служби (навчання) як курсанти Академії оцінюється так: “пройшов професійно-психологічний відбір” або “не пройшов професійно-психологічного відбору”. Вступники, які не пройшли професійно-психологічного відбору, до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання не допускаються. Результати професійно-психологічного відбору перескладанню та апеляції не підлягають.

5.17.4.        Вступники, які без поважних причин не з’явилися для участі у заходах щодо допуску до конкурсного відбору у визначений розкладом час або забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному відборі не допускаються.

У разі наявності поважних причин, які підтверджені документально, вступники допускаються до участі у зазначених заходах за рішенням Приймальної комісії лише в межах установлених строків їх проведення.

Вступник вважається таким, що забрав документи після дати закінчення прийому документів, на підставі рішення Приймальної комісії за результатами розгляду його письмової заяви про відмову у подальшому проходити військову службу (навчання) курсантом Академії. Про факт подання вступником такої заяви, а також рішення Приймальної комісії стосовно такого вступника, Академія інформує заінтересований підрозділ, орган Служби безпеки України та УРОС.

 

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір вступників на навчання на основі повної загальної середньої освіти

6.1.   Приймальна комісія допускає до участі в конкурсному відборі осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра, на підставі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років, крім випадків, передбачених розділом VІІІ цих Правил. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, мінімальні значення кількості балів з вступних випробувань, конкурсного бала для допуску участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями (спеціалізаціями) “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Право”, “Філологія” визначені у додатку 2 до цих Правил.

6.2.   Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Академії для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А,

де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього конкурсних предметів

(за шкалою 100 - 200);

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 6 до цих Правил).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 встановлені в додатку 2 до цих Правил залежно від конкурсної пропозиції; ваговий коефіцієнт К4 незалежно від освітньої програми, спеціальності (спеціалізації) становить 0,1. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1 .

Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор (за поданням Міністерства культури, молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів під час вступу на спеціальність “Державна безпека” останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади Академії для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю “Державна безпека”, що проводиться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884, нараховуються додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за цей конкурсний предмет. Порядок та строки проведення Всеукраїнської олімпіади Академії для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти оприлюднюються на веб-сайті Академії.

Остаточний конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00 незалежно від спеціальностей (спеціалізацій);

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальність “Державна безпека”; 1,00 – в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальності “Державна безпека”); 1,00 – в інших випадках.

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Відбіркова комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. У разі подання вступником заяви в електронній формі відбіркова комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі її сканованої копії (фотокопії).

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200 балів, то він встановлюється таким, що дорівнює 200 балів.

6.3.   Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.4.   Програми співбесід для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджує голова Приймальної комісії не пізніше 31 березня 2021 року.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Голова Приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового бала, не пізніше 31 березня 2021 року.

Програми співбесід, вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти, що проводяться Академією, містять критерії оцінювання, структуру оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників та оприлюднюються на вебсайті Академії з дотриманням вимог законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України.

6.5.   Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіди, вступні іспити у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у подальшому конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання співбесід, вступних іспитів не допускається.

6.6.   Апеляції на результати співбесід, вступних іспитів розглядає апеляційна комісія Академії в порядку, визначеному додатком 4 до цих Правил.

Склад апеляційної комісії Академії затверджується наказом Академії.

6.7.   Відомості щодо результатів вступних іспитів та інших конкурсних показників вступників, заяви яких зареєстровані в Єдиній державній електронної базі з питань освіти, вносяться до відповідних записів вступників у такій електронній базі.

6.8.   Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на навчання на певну конкурсну пропозицію за кошти фізичних або юридичних осіб можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на навчання на іншу конкурсну пропозицію за кошти фізичних та юридичних осіб.

У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій Приймальна комісія, після відповідного повідомлення Єдиної державної електронної бази з питань освіти, вносить відповідні зміни.

 

VІI. Вступні випробування та конкурсний відбір вступників на навчання на основі здобутого ступеня або рівня вищої освіти

7.1. Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здійснюється за результатами вступних випробувань:

для освітньої програми спеціальності “Право” – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, або вступних іспитів в передбачених Умовами прийому та цими Правилами випадках (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 2020 та 2021 роках, кожного блоку єдиного фахового вступного випробування, складеного у рік вступу);

для освітніх програм спеціальності (спеціалізації) “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)” – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених Умовами прийому та цими Правилами), складеного у 2020 та 2021 роках, фахових вступних випробувань, складених у рік вступу (додаток 3 до цих Правил).

7.2. Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). Відповідні вступні іспити з іноземної мови в закладах вищої освіти у випадках, визначених Умовами прийому, проводяться за графіком основної та додаткової сесій єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у закладі вищої освіти вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту.

Тестові завдання першого блоку єдиного фахового вступного випробування (тест загальної навчальної правничої компетенції) укладаються відповідно до програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю “Право” з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Тестові завдання другого блоку єдиного фахового вступного випробування укладаються відповідно до програми другого блоку єдиного фахового вступного випробування - тесту з восьми базових правничих дисциплін.

Програми фахових вступних випробувань і додаткових фахових вступних випробувань (додаток 3 до цих Правил) розробляються та затверджуються Академією не пізніше 31 березня 2021 року. Такі програми містять критерії оцінювання, структуру оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників та оприлюднюються на вебсайті Академії з дотриманням вимог законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України.

7.3.   Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

1)      для вступу на освітню програму спеціальності “Право”:

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного іспиту у випадках, передбачених у пункті 15 розділу VIII Умов прийому;

результати єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності або вступного іспиту у випадках, передбачених у пункті 15 розділу VIII Умов прийому;

2)      для вступу на освітні програми спеціальності (спеціалізації) “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”:

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених  Умовами прийому);

результати фахового вступного випробування.

7.4.   Конкурсний бал обчислюється:

1)      для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю “Право” за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + КЗ*ПЗ,

де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 - оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із права (за шкалою від 100 до 200 балів), ПЗ - оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей (за шкалою від 100 до 200 балів); К1, К2, КЗ - невід'ємні вагові коефіцієнти, які мають такі значення: К1 – 0,3; К2 – 0,35; К3 – 0,35.

2)      для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю (спеціалізацією) “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)” за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + ПЗ,

де ПІ - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови у випадках, передбачених Умовами прийому та цими Правилами (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), ПЗ - оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ), обчислена відповідно до цього підпункту (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники); К1, К2 - невід'ємні вагові коефіцієнти, які мають такі значення: К1 – 0,3; К2 – 0,7.

Оцінка за інші показники конкурсного відбору (П3) обчислюється за такою формулою:

П3 = 0,1*СБ + НД, де:

СБ – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 60 до 100 балів), НД – додатковий бал за наукові досягнення (за шкалою від 0 до 10 балів сумарно за всі такі показники), причому для публікацій:

наукових праць у міжнародних виданнях нараховуються 7 балів, фахових виданнях – 5 балів, нефахових виданнях – 1 бал. Якщо при цьому такий показник перевищує 7 балів, то він встановлюється таким, що дорівнює 7 балів;

тез доповідей на міжнародних наукових, науково-практичних конференціях нараховуються 3 бали, всеукраїнських – 2 бали, міжвузівських або академічних – 1 бал. Якщо при цьому такий показник перевищує 3 бали, то він встановлюється таким, що дорівнює 3 балам.

За відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню – 60 балів.

7.5. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час або знання яких було оцінено  нижче 100 балів, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у подальшому конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.6.   Апеляції на результати вступних випробувань розглядаються відповідно до пункту 6.6 розділу VI цих Правил.

7.7.   Відомості щодо результатів фахових випробувань, вступного іспиту з іноземної мови вступників, заяви яких зареєстровані в Єдиній державній електронної базі з питань освіти, вносяться до такої електронної бази.

 

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

8.1.   Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу до Академії для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є зарахування за співбесідою, участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) є участь у конкурсному відборі за іспитами в Академії замість єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету в Академії є зарахування за результатами співбесіди або квотою-1 на місця державного замовлення.

8.2.   Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування на навчання за освітніми програмами спеціальностей “Державна безпека”, Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія” на місця державного замовлення:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди.

8.3.   Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений Академією мінімальний рівень (додаток 2 до Правил) допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2021 року, зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України за спеціальностями “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”,“Філологія”, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (додаток 2 до цих Правил).

8.4.   Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений Академією мінімальний рівень (додаток 2 до Правил) допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до відбіркової комісії копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о “Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2021 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України за спеціальностями “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”,“Філологія”, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (додаток 2 до цих Правил).

8.5.   Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2021 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений  Академією мінімальний рівень (додаток 2 до Правил) допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, які в 2021 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до відбіркової комісії одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України за спеціальностями “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія”,  то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (додаток 2 до цих Правил).

Якщо особи, зазначені в пунктах 8.2 – 8.5 цього розділу, виявили бажання брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 за такими результатами.

8.6.   Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2021 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений Академією мінімальний рівень (додаток 2 до Правил) допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2020 року включно;

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період із 01 вересня 2020 року.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

8.7.   Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення:

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

8.8.   Спеціальні умови на здобуття вищої освіти в Академії на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням (на військову службу (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України) також мають:

особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропали безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби;

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

Особи, зазначені в цьому пункті, мають право на зарахування за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в межах квоти-1 на місця державного замовлення (додаток 2 до цих Правил).

8.9. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 8.2-8.5, 8.7, 8.8 цього розділу, і не були зараховані на місця державного  замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

8.10. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальності “Право” беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в Академії (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю (спеціалізацією) “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)” (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601,0701,0702;

вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2020 року;

військовослужбовці-контрактники, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, курсанти вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти з специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”.

8.11. Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно з Умовами прийому та цими Правилами передбачають складання єдиного вступного іспиту (крім спеціальності “Право”), вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит в Академії.

8.12. В умовах особливого періоду брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” до Академії також мають право:

громадяни України, звільнені зі строкової служби, - протягом року після звільнення;

студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання вступити на навчання та в подальшому проходити службу за контрактом на посадах офіцерського складу;

вступники з числа випускників військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу;

військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

 

IX. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

9.1.   Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування за квотою-1 (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

9.2.   Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 9.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом - від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень - від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі результатів оцінювання рівня фізичної підготовленості (тільки на основі повної загальної середньої освіти для освітніх програм за державним замовленням для потреб Служби безпеки України за спеціальностями “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія”) й аналізу поданих вступниками документів.

9.3.   У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1 (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

9.4.   Рейтингові списки вступників на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб та списки таких вступників, рекомендованих до зарахування, формуються відбірковою комісією з Єдиної державної електронної бази з питань освіти та оприлюднюються шляхом надання на веб-сайті Академії посилання на відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 9.3 цього розділу.

Такі списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу XI цих Правил.

Рейтингові списки вступників, які направлені на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України та списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною комісією окремо для кожної спеціалізації підготовки з дотриманням вимог пунктів 9.1, 9.2, 9.3 цього розділу. У таких списках замість прізвища, ім’я та по батькові вступника зазначається реєстраційний номер вступника згідно з бланком реєстрації та розписки в отриманні його документів.

Сформовані рейтингові списки вступників, які направлені на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України та списки вступників, рекомендованих до зарахування, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії з дотриманням вимог законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України.

 

X. Надання рекомендацій для зарахування

10.1. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягів державного замовлення, за його відсутності – у межах обсягів прийому на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, що не перевищують ліцензований обсяг та визначаються Академією відповідно до пункту 1.4 розділу І цих Правил.

Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення для потреб Служби безпеки України Приймальна комісія приймає у строк, визначений розділом ІV цих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі ІX цих Правил.

Рекомендація до зарахування на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України надається без урахування пріоритетів, визначених вступником під час подачі заяв до інших закладів вищої освіти.

Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб надаються у строки, визначені у розділі ІV цих Правил.

10.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркових комісій.

Рішення про рекомендування до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб також відображається у кабінеті вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Рекомендованим до зарахування вступникам за рішенням відбіркової комісії можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

 

XI. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

11.1. Вступники, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме особисто подати до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, а також сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами. Подані оригінали документів зберігаються в Академії протягом усього періоду навчання.

Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім'я, по батькові, додатково особисто пред'являє відбірковій комісії свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу.

Академія забезпечує виключення заяв зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсів на інші місця державного замовлення не пізніше 20 липня 2021 року.

11.2. Особи, які отримали рекомендації на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення (крім випадків, визначених у пункті 14.2 розділу XIV цих Правил) втрачають право в поточному році на зарахування на навчання до Академії за державним замовленням.

11.3. Вступники, які подали заяви в паперовій або електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, після прийняття рішення про рекомендування їх до зарахування, зобов’язані у строки, визначені відбірковою комісією (рішення відбіркової комісії про строки виконання вступниками вимог до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб оприлюднюється на стендах відбіркової комісії, а також шляхом відповідного повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку), виконати вимоги для зарахування: особисто подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, а також сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами до відбіркової комісії; укласти договір про навчання між Академією та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників).

Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред'являє відбірковій комісії свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у відбірковій комісії.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом:

надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти в строки, визначені в розділі ІV цих Правил. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет вступника.

Договір про навчання між Академією та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник виконав вимоги до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором між Академією та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

 

XIІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

12.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 11.1 розділу XI цих Правил.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за державним замовленням, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

12.2. Відбіркова комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, передбачених у пункті 11.3 розділу XI цих Правил.

12.3. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

 

XІІІ. Наказ про зарахування

13.1. Накази про зарахування на навчання видає ректор Академії на підставі рішення Приймальної комісії.

Накази про зарахування на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України оприлюднюються відповідно до вимог, встановлених законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та розпорядчими документами Академії.

Накази про зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб з додатками до них формуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Такі накази оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії у вигляді списку зарахованих у строки встановлені в розділі ІV цих Правил.

13.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 15.4 розділу XV цих Правил.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Академії за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

 

XIV. Додаткове зарахування до Академії та зберігання робіт вступників

14.1. Особи, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб і без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Академії.

На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 13.2, розділу XIII цих Правил та абзацом першим цього пункту, місце(я), що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію, були допущені до участі у конкурсі та є наступними у відповідному рейтинговому списку. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Академії за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію та згідно з конкурсним балом (від більшого до меншого).

Накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної державної електронної бази з питань освіти у строки, встановлені законодавством України.

14.2. Особи, які зараховані на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди про підготовку фахівців, і без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку або особисто подали рапорт про відрахування з навчання, відраховуються з Академії. При цьому для курсантів днем початку занять вважається день початку проходження первинної військової підготовки.

На звільнені місця, що виникли у зв’язку з обставинами, зазначеними у цьому пункті або за інших поважних причин, може проводитися додаткове зарахування осіб, які є наступними у рейтинговому списку вступників.

Накази про зарахування таких осіб формуються та оприлюднюються відповідно до вимог, встановлених законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та розпорядчими документами Академії.

Про проведення додаткового зарахування та його результати Академія інформує УРОС, заінтересовані підрозділи, органи Служби безпеки України та інші заінтересовані державні органи – замовників навчання.

14.3. Роботи вступників, виконані на вступних, фахових випробуваннях та співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 

XV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до Академії

15.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів визначається законодавством України та нормативно-правовими актами Служби безпеки України й доводиться на відповідний запит заінтересованих засобів масової інформації.

15.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою Приймальної комісії, можуть у порядку, встановленому законодавством України та нормативно-правовими актами Служби безпеки України, направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання, у порядку дотримання вимог законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України.

15.3. Академія створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг оприлюднюються на вебсайті Академії не пізніше робочого дня, наступного після дня затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання.

15.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування, в частині, що стосується цього вступника.

15.5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Академії здійснюється відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Служби безпеки України і цих Правил.

 

Заступник голови Вченої ради

Реєстр. № 29/6636/ві від 11.06.2021

 

ЗАВАНТАЖИТИ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ СБУ У 2021 РОЦІ

 

Додаток 1
до Правил прийому до Національної
академії Служби безпеки України у 2021 році
(пункт 1.1 розділу І)

 

Перелік
конкурсних пропозицій для прийому вступників на перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), формами здобуття освіти

1.      Конкурсні пропозиції для навчання за державним замовленням

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 

Галузь знань

Спеціальність (спеціалізація)

Освітня програма

Ліцензований обсяг

Встановлений строк підготовки, форма здобуття освіти, статус особи, яка навчається

Код

Назва

Код

Назва

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

переклад у сфері забезпечення державної безпеки

наказ МОН
№ 49-л від 19.04.2021

3,5 роки, денна, курсант

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека (поглиблене вивчення іноземних мов)

контррозвідувальна діяльність у сфері забезпечення державної безпеки

наказ МОН
№ 59-л від 18.05.2021

3,5 роки, денна, курсант

Державна безпека (поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін)

Державна безпека (поглиблене вивчення правових дисциплін)

256.04

Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)

контррозвідувальний захист кібербезпеки держави та об’єктів критичної інфраструктури

наказ МОН
№ 49-л від 19.04.2021

3,5 роки, денна, курсант

2. Небюджетні конкурсні пропозиції для навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Галузь знань

Спеціальність (спеціалізація)

Освітня програма

Ліцензований обсяг

Встановлений строк підготовки, статус особи, яка навчається

 

Розмір плати за перший рік (курс) навчання, грн.

 

Код

Назва

Код

Назва

 

Форма здобуття освіти

Форма здобуття освіти

Денна

Заочна

Денна

Заочна

08

Право

081

Право

право інформаційної безпеки

наказ МОН № 49-л від 19.04.2021

4 роки, студент

5 років, студент

31 900

23 300

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

256.04

Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)

організація захисту інформації з обмеженим доступом

4 роки, студент

5 років, студент

31 600

18 000

кіберзахист інформаційних ресурсів

4 роки, студент

-

31 600

-


Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Галузь знань

Спеціальність (спеціалізація)

Освітня програма

Ліцензований обсяг

Встановлений строк підготовки, статус особи, яка навчається

Розмір плати за перший рік (курс) навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Форма навчання

Форма навчання

Денна

Заочна

Денна

Заочна

08

Право

081

Право

інформаційне право

наказ МОН № 49-л від 19.04.2021

1,5 року,

студент

-

35 100

-

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

256.04

Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)

організація захисту інформації з обмеженим доступом

1,5 року,
студент

2 роки
студент

34 440

20 100

кіберзахист у сфері інформаційних технологій та кіберпросторі

1,5 року,
студент

-

34 440

-

Розмір плати за весь строк навчання встановлюється Академією відповідно до Закону України «Про вищу освіту» з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції та не може бути меншим за розмір плати за перший рік (курс) навчання, помножений на тривалість реалізації відповідної освітньої програми в роках.

Інформацію про акредитацію наведених у цьому додатку спеціальностей (освітніх програм) розміщено в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності та на вебсайті Академії.

 

Додаток 2 до Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України
у 2021 році (пункт 5.10 розділу V, пункти 6.1, 6.2 розділу VІ)

 

Перелік
конкурсних предметів, мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань і конкурсного бала, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі та значення вагових коефіцієнтів для розрахунку конкурсного бала

  1. Для здобуття ступеня бакалавра за державним замовленням:

Спеціальність (спеціалізація), освітня програма

Конкурсні предмети (перший, другий та третій предмет)

Мінімальні значення кількості балів

Значення вагових коефіцієнтів

Код

Назва

Квота для зарахування вступників у порядку, визначеному розділом VIII Правил

035

Філологія, переклад у сфері забезпечення державної безпеки

встановлено

10 відсотків

українська мова і література

110

К1 – 0,3

іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови)

110

К2 – 0,4

історія України або математика, або географія, або фізика, або хімія

110

К3 – 0,2

251

Державна безпека (поглиблене вивчення іноземних мов), контррозвідувальна діяльність у сфері забезпечення державної безпеки

встановлено

10 відсотків

українська мова

110

К1 – 0,3

іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови)

110

К2 – 0,4

історія України або математика, або географія, або фізика

110

К3 – 0,2

251

Державна безпека

(поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін), контррозвідувальна діяльність у сфері забезпечення державної безпеки

встановлено

10 відсотків

українська мова

110

К1 – 0,3

математика

110

К2 – 0,4

історія України або географія, або фізика

110

К3 – 0,2

251

Державна безпека

(поглиблене вивчення правових дисциплін), контррозвідувальна діяльність у сфері забезпечення державної безпеки

встановлено

10 відсотків

українська мова

110

К1 – 0,3

історія України

110

К2 – 0,4

математика або іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови)

110

К3 – 0,2.

256.

04

Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері), контррозвідувальний захист кібербезпеки держави та об’єктів критичної інфраструктури

встановлено

10 відсотків

українська мова

110

К1 – 0,3

математика

110

К2 – 0,4

історія України або іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови), або біологія, або географія, або фізика, або хімія

110

К3 – 0,2

Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра за освітніми програмами спеціальностей “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія” на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані на такі місця в разі наявності конкурсного бала (пункт 6.1 розділу VI Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2021 році) не менше ніж 125,000.

  1. Для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних/юридичних осіб:

Спеціальність (спеціалізація, освітня програма)

Конкурсні предмети (перший, другий та третій предмет)

Мінімальні значення кількості балів

Значення вагових коефіцієнтів

Код

Назва

Квота для зарахування вступників у порядку, визначеному розділом VIII Правил

081

Право, право інформаційної безпеки

не встановлюється

українська мова і література

100

К1 – 0,2

історія України

100

К2 – 0,4

математика або іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови)

100

К3 – 0,3

256.04

Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері), організація захисту інформації з обмеженим доступом

не встановлюється

українська мова

100

К1 – 0,2

історія України

100

К2 – 0,4

математика або іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови), або фізика, або географія

100

К3 – 0,3

256.04

Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері), кіберзахист інформаційних ресурсів

не встановлюється

українська мова

100

К1 – 0,2

математика

100

К2 – 0,4

історія України або іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови), або біологія, або географія, або фізика, або хімія

100

К3 – 0,3

Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.

Для спеціальності “Право” конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти (пункт 6.1 розділу VI Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2021 році) не може бути менше ніж 140,000 балів.

 

 

Додаток 3 до Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України
у 2021 році (пункт 7.1 розділу VІІ)

 

Перелік фахових вступних випробувань для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) та форми їх проведення

Спеціальність (спеціалізація), освітня програма

Фахове вступне випробування, форма проведення

Додаткове фахове вступне випробування, форма проведення

Код

Назва

256.04

Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері), кіберзахист у сфері інформаційних технологій та кіберпросторі

Управління інформаційної безпеки, письмово з використанням технологій тестування

Основи менеджменту інформаційної безпеки, письмово з використанням технологій тестування

Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері), організація захисту інформації з обмеженим доступом

Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом, письмово з використанням технологій тестування

Основи національної безпеки, письмово з використанням технологій тестування.”

 

 

Додаток 4 до Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України
у 2021 році (пункт 6.6 розділу VІ)

 

ПОРЯДОК подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань

Для вирішення спірних питань з оцінювання знань на вступних випробуваннях (співбесіда, вступні іспити, фахові та додаткові вступні випробування) в Національній академії Служби безпеки України (далі – Академія) діє апеляційна комісія.

Наказ про склад апеляційної комісії затверджується наказом Академії. Головою апеляційної комісії призначається перший проректор (з навчальної роботи) або проректор з наукової роботи Академії. Склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних працівників Академії, які не є членами екзаменаційних, предметних, фахових атестаційних комісій Академії. До складу апеляційної комісії можуть включатися представники підрозділів, органів Служби безпеки України.

Розгляд апеляцій не є перескладанням вступного випробування. Апеляції з питань усунення зі вступного випробування не розглядаються.

Вступник усувається зі вступного випробування в разі користування під час його проходження підручниками, навчальними посібниками, іншими джерелами інформації (в тому числі мобільними телефонами, кишеньковими персональними комп’ютерами, електронними записними книжками тощо), що не передбачені порядком складання вступного випробування. Екзаменатор вказує причину усунення в екзаменаційному листі, а робота вступника, незалежно від обсягу і змісту виконаного, не оцінюється.

Заяви на апеляцію вступники подають особисто не пізніше наступного дня після оголошення оцінки. Апеляції, подані не у визначені терміни, не розглядаються. Відмова в прийнятті апеляції, поданої у визначені терміни, не допускається.

У разі незгоди з оголошеною оцінкою, вступник повідомляє про це відповідального секретаря Приймальної комісії Академії (його заступника) та голову комісії (його заступника), що проводила вступне випробування, але не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Голова комісії вислуховує заяву вступника, пояснення екзаменаторів, знайомить вступника з його роботою й надає необхідні пояснення щодо її оцінювання. Якщо після наданих пояснень вступник не погоджується з виставленою оцінкою, він подає відповідальному секретарю Приймальної комісії Академії (його заступнику) письмову заяву на апеляцію на ім’я голови Приймальної комісії.

Для розгляду апеляції організовується засідання апеляційної комісії, на яке запрошуються: її члени, вступник, голова комісії (його заступник), що проводила вступне випробування, екзаменатори (за необхідності), які оцінювали роботу, відповідальний секретар Приймальної комісії Академії (його заступник).

Під час засідання апеляційної комісії вступник повідомляє членам апеляційної комісії причини своєї незгоди з виставленою оцінкою, вдруге знайомиться зі своєю роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень. Якщо після наданих пояснень вступник не погоджується з отриманою оцінкою, його робота передається на письмову рецензію членові апеляційної комісії з відповідного вступного випробування.

Результати засідання апеляційної комісії та рецензії доповідаються голові Приймальної комісії Академії, який розглядає матеріали апеляції, за необхідності проводить співбесіду зі вступником (його батьками). Про результати проведеної роботи голова апеляційної комісії (або за дорученням голови один із членів апеляційної комісії) доповідає на засіданні Приймальної комісії Академії для прийняття остаточного рішення по суті апеляції.

Рішення Приймальної комісії, прийняте по суті апеляції вступника, доводиться до його відома не пізніше наступного робочого дня.

 

Додаток 5 до Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України
у 2021 році (пункт 5.14.2 розділу V)

 

Критерії оцінювання виконання вправ для визначення рівня фізичної підготовленості вступників
для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями (спеціалізаціями) “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія”

1.        Для осіб чоловічої статі:

Категорія

Оцінка

Підтягування на перекладині (разів)

Біг на
3000 м

Біг на
100 м

хв, с

с

Із числа цивільної молоді

5 (відмінно)

11

13.00

14,6

4 (добре)

9

13.20

15,0

3 (задовільно)

7

14.00

15,8

2 (незадовільно)

<7

>14.00

>15,8

2.        Для осіб жіночої статі:

Категорія

Оцінка

Комплексна силова вправа (разів)

Біг на

1000 м

Біг на
100 м

хв, с

с

Із числа цивільної молоді

5 (відмінно)

30

4.30

16,8

4 (добре)

28

4.45

17,2

3 (задовільно)

26

5.15

18,0

2 (незадовільно)

<26

>5.15

>18,0

 

 

Додаток 6 до Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України
у 2021 році (пункт 6.2 розділу VІ)

 

1

100

 

3,5

115

 

6

140

 

8,5

165

 

11

190

1,1

100

3,6

116

6,1

141

8,6

166

11,1

191

1,2

100

3,7

117

6,2

142

8,7

167

11,2

192

1,3

100

3,8

118

6,3

143

8,8

168

11,3

193

1,4

100

3,9

119

6,4

144

8,9

169

11,4

194

1,5

100

4

120

6,5

145

9

170

11,5

195

1,6

100

4,1

121

6,6

146

9,1

171

11,6

196

1,7

100

4,2

122

6,7

147

9,2

172

11,7

197

1,8

100

4,3

123

6,8

148

9,3

173

11,8

198

1,9

100

4,4

124

6,9

149

9,4

174

11,9

199

2

100

4,5

125

7

150

9,5

175

12

200

2,1

101

4,6

126

7,1

151

9,6

176

 

 

2,2

102

4,7

127

7,2

152

9,7

177

 

 

2,3

103

4,8

128

7,3

153

9,8

178

 

 

2,4

104

4,9

129

7,4

154

9,9

179

 

 

2,5

105

5

130

7,5

155

10

180

 

 

2,6

106

5,1

131

7,6

156

10,1

181

 

 

2,7

107

5,2

132

7,7

157

10,2

182

 

 

2,8

108

5,3

133

7,8

158

10,3

183

 

 

2,9

109

5,4

134

7,9

159

10,4

184

 

 

3

110

5,5

135

8

160

10,5

185

 

 

3,1

111

5,6

136

8,1

161

10,6

186

 

 

3,2

112

5,7

137

8,2

162

10,7

187

 

 

3,3

113

5,8

138

8,3

163

10,8

188

 

 

3,4

114

5,9

139

8,4

164

10,9

189

 

 

 

 

Додаток 7 до Правил прийому до Національної академії
Служби безпеки України у 2021 році (пункт 2.3 розділу ІІ)

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

до аспірантури та докторантури Національної академії Служби безпеки України

І.       Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури та докторантури Національної академії Служби безпеки України (далі – Академія), зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури за кожною спеціальністю (спеціалізацією) та діють протягом календарного року.

1.2. До аспірантури та докторантури Академії приймаються громадяни України (далі – громадяни, особи), які постійно проживають на території України та виявили бажання здобути вищу освіту за обраною спеціальністю (освітньою програмою), формою здобуття освіти і відповідають вимогам, що встановлені актами законодавства України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Служби безпеки України та цими Правилами.

Для здобуття ступеня вищої освіти:

доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь вищої освіти магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;

доктора наук – особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності й які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

1.3. Академія оголошує конкурсні пропозиції для прийому вступників:

1) на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями (освітніми програмами), денною та заочною формами здобуття освіти в межах ліцензованого обсягу:

081 “Право” (право), ліцензований обсяг 30 осіб;

251 “Державна безпека” (державна безпека), ліцензований обсяг 30 осіб;

035 “Філологія” (філологія), ліцензований обсяг 5 осіб;

2) на науковий рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора наук за спеціальностями 081 “Право”, 251 “Державна безпека”.

Строк підготовки доктора філософії становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить не менше 30 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.

Здобуття ступеня доктора наук в докторантурі здійснюється за денною формою навчання.

Строк підготовки доктора наук становить два роки.

Фінансування підготовки громадян в аспірантурі здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням для потреб Служби безпеки України;

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, що отримані Академією на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Академії за державним замовленням для потреб Служби безпеки України здійснюється за денною формою навчання.

Фінансування підготовки громадян в докторантурі здійснюється за державним замовленням для потреб Служби безпеки України.

1.4. Приймаються до аспірантури та докторантури за державним замовленням для потреб Служби безпеки України громадяни, які відібрані та направлені на навчання підрозділами Центрального управління, регіональними органами, органами військової контррозвідки, навчальними, науково-дослідними та іншими закладами, установами Служби безпеки України, Штабом Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі – підрозділи, органи Служби безпеки України).

Обсяги прийому за державним замовленням до аспірантури та докторантури формуються та розміщуються у порядку і строки, що визначаються законодавством України та нормативно-правовими актами Служби безпеки України. Інформація про обсяги державного замовлення для потреб Служби безпеки України, розміщеного в Академії у розрізі спеціальностей, на офіційних вебсайтах Служби безпеки України, Академії та в Єдиній державній базі з питань освіти не оприлюднюється.

Рішення щодо розподілу обсягу державного замовлення для потреб Служби безпеки України щодо кожної спеціальності та форми навчання здобувачів ступеня доктора філософії та ступеня доктора наук приймається Службою безпеки України на підставі пропозицій Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України (далі – УРОС) та Академії.

Рішення щодо розподілу обсягів прийому на навчання за кошти юридичних та/або фізичних осіб щодо кожної спеціальності, форми здобуття освіти приймається Академією не пізніше трьох календарних днів після доведення обсягу державного замовлення.

1.5. Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування відповідно до законодавства та цих Правил.

1.6. Організацію прийому вступників до аспірантури здійснює Приймальна комісія Академії (далі – Приймальна комісія), яка діє відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Служби безпеки України та положення про таку комісію, затвердженого наказом Академії.

Організацію прийому вступників до докторантури здійснює Вчена рада Академії (далі – Вчена рада).

ІІ.      Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

2.1. Прийом письмових заяв (рапортів) і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на денну форму навчання для потреб Служби безпеки України за державним замовленням для здобуття ступеня доктора філософії незалежно від спеціальності проводяться у такі строки:

Прийом рапортів військовослужбовців та/або письмових заяв працівників Служби безпеки України за місцем служби (роботи) щодо їх вивчення кандидатами на навчання

з дати оголошення цих Правил

Надсилання підрозділами, органами, закладами, установами Служби безпеки України до Академії навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання

не пізніше 15 серпня 2021 року

Розгляд Академією матеріалів навчальних справ вступників та їх виклик для участі в конкурсному відборі

не пізніше 30 серпня 2021 року

Реєстрація документів вступників

строки зазначаються у викликах вступникам для участі в конкурсному відборі, що надсилає Академія

Проведення Академією вступних випробувань та оголошення їх результатів

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 30 вересня 2021 року

 

2.2.   Прийом письмових заяв (рапортів) і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня доктора філософії незалежно від спеціальності проводяться у строки, встановлені пунктом 2.1 цього розділу.

2.3.   Прийом письмових заяв (рапортів) і документів, конкурсний відбір громадян та їх зарахування на денну форму навчання для потреб Служби безпеки України за державним замовленням для здобуття ступеня доктора наук незалежно від спеціальності проводяться у такі строки:

Прийом рапортів військовослужбовців та/або письмових заяв працівників Служби безпеки України за місцем служби (роботи) щодо їх вивчення кандидатами на навчання

з 01 березня 2021 року

Надсилання підрозділами, органами, Служби безпеки України до Академії навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання

не пізніше 31 жовтня 2021 року

Розгляд Академією матеріалів навчальних справ вступників, їх виклик для участі в конкурсному відборі, визначення можливості зарахування  до докторантури та подання висновку на розгляд Вченої ради

протягом місяця з дня надходження документів

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 31 грудня 2021 року

ІІІ.     Порядок відбору кандидатів на навчання, прийому письмових заяв (рапортів) і документів для вступу до аспірантури та докторантури

3.1. Відбір кандидатів на навчання за державним замовленням для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється з числа військовослужбовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України (далі – працівники).

Подання та розгляд рапортів військовослужбовців і заяв працівників Служби безпеки України здійснюється відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Служби безпеки України.

На кожного кандидата на навчання підрозділами кадрового забезпечення (посадовими особами, відповідальними за роботу з питань кадрового забезпечення) формується навчальна справа, до якої долучаються такі матеріали:

- мотивований, власноручно написаний військовослужбовцем Служби безпеки України рапорт або заява працівника на ім’я керівника підрозділу, органу Служби безпеки України щодо вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, в якому відображається:

обрана спеціальність для подальшого навчання,

факт ознайомлення з цими Правилами;

(для військовослужбовців та працівників Служби безпеки України);

- рапорт (заява) на ім’я голови Приймальної комісії про участь у конкурсному відборі щодо вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, в якому відображається:

обрана спеціальність для подальшого навчання,

форма навчання,

іноземна мова, з якої складатиме вступний іспит;

факт ознайомлення з цими Правилами.

- біографічна довідка;

- завірена копія трудової книжки (для цивільних осіб);

- службова характеристика з рекомендацією до вступу до аспірантури;

- завірена (-і) ксерокопія (-ї) документа (-ів) про освіту з додатками до диплому (завірені нотаріусом або кадровим підрозділом з місця роботи);

- медична довідка для абітурієнтів, які вступають на навчання (ф.086);

- реферат-презентацію дослідницьких пропозицій чи досягнень з тематики майбутнього дисертаційного дослідження за обраною спеціальністю (спеціалізацією), обсягом до одного авторського аркуша (40000 друк.знаків прозового тексту);

- узагальнююча довідка про відповідність кандидата вимогам цих Правил (для військовослужбовців).

У разі наявності у кандидата на навчання форми допуску до державної таємниці також зазначається відповідна форма допуску та номер наказу про її встановлення.

Матеріали навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання до аспірантури, підрозділи кадрового забезпечення (посадові особи, відповідальні за роботу з питань кадрового забезпечення) надсилають на адресу Академії у строки, визначені розділом ІІ цих Правил.

Рішення про допуск до участі в конкурсному відборі до аспірантури виноситься відбірковою комісією Приймальної комісії (далі – відбіркова комісія) з урахуванням розгляду реферата-презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень з тематики майбутнього дисертаційного дослідження за обраною спеціальністю.

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ Академія не пізніше строків, визначених розділом IІ цих Правил, надсилає на адресу підрозділів, органів Служби безпеки України виклики, в яких зазначає дату, адресу прибуття, перелік документів, які вступник повинен подати для реєстрації, та графік проведення конкурсного відбору. Виклик є підставою для видачі кандидату направлення на участь у конкурсному відборі, що проводить Академія. У випадку неможливості прибуття вступника для участі в конкурсному відборі, заінтересований підрозділ, орган, заклад, установа письмово інформує УРОС і Академію.

3.2. Порядок подання рапортів (заяв) та документів для вступу до аспірантури для потреб інших державних органів – замовників навчання або юридичних осіб, які уклали відповідні угоди про підготовку фахівців, а також для вступу на навчання за кошти фізичних осіб визначається законодавством України.

Матеріали навчальних справ кандидатів, які рекомендовані на навчання, формуються і надсилаються на адресу Академії відповідно до вимог пункту 3.1 цього розділу та у строки, що визначені розділом ІІ цих Правил, якщо інше не передбачено відповідними угодами про підготовку фахівців.

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ Академія надсилає на адресу заінтересованих замовників підготовки виклики, в яких зазначає дату, адресу прибуття та перелік документів, які вступник повинен подати для реєстрації, та графік проведення конкурсного відбору. Виклик є підставою для видачі кандидату направлення на участь у конкурсному відборі, що проводить Академія.

3.3. Вступники, які в установленому порядку відібрані та направлені на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, подають заяву про участь у конкурсному відборі (далі – заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії.

У заяві вступник вказує спеціальність, спеціалізацію, форму навчання та іноземну мову, з якої складатиме вступний іспит.

Заява вступника обробляється відповідно до вимог законодавства України, Умов прийому та цих Правил.

3.4. Реєстрацію документів вступників для участі в конкурсному відборі, що проводить Академія, здійснює відбіркова комісія, яка розглядає документи вступників на відповідність вимогам законодавства України, Умов прийому та цих Правил. Реєстрація документів здійснюється на формалізованих бланках.

Усі копії документів звіряються з оригіналами.

3.5. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних про вищу освіту, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти, а також в інший спосіб у порядку, встановленому законодавством України.

Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність вищої освіти є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

3.6. Факт ознайомлення вступника з цими Правилами фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

3.7. Відбір кандидатів на навчання для здобуття ступеня доктора наук незалежно від спеціальності здійснюється з числа військовослужбовців і працівників Служби безпеки України.

Подання, розгляд рапортів військовослужбовців і заяв працівників Служби безпеки України здійснюється відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Служби безпеки України.

На кожного кандидата на навчання підрозділами кадрового забезпечення (посадовими особами, відповідальними за роботу з питань кадрового забезпечення) формується навчальна справа, до якої долучаються такі матеріали:

мотивований, власноручно написаний військовослужбовцем Служби безпеки України рапорт або заява працівника на ім’я керівника підрозділу, органу Служби безпеки України щодо вступу на навчання для здобуття ступеня доктора наук, в якому відображається факт ознайомлення з цими Правилами;

біографічна довідка;

службова характеристика підрозділу, органу Служби безпеки України з рекомендацією до вступу до докторантури;

письмова характеристика наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

розгорнута пропозиція, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;

анкета та автобіографія;

завірена (-і) ксерокопія (-ї) диплома доктора філософії або кандидата наук;

висновок за результатами проведеного медичного огляду;

узагальнююча довідка про відповідність кандидата вимогам цих Правил.

У разі наявності у кандидата на навчання форми допуску до державної таємниці також зазначається відповідна форма допуску та номер наказу про її встановлення.

Медичний огляд кандидатів на навчання до докторантури проводиться у порядку та строки, що визначаються положенням про медичний огляд у Службі безпеки України щодо військовослужбовців та працівників, які вступають на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України.

Матеріали навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання до аспірантури, підрозділи кадрового забезпечення (посадові особи, відповідальні за роботу з питань кадрового забезпечення) надсилають на адресу Академії у строки, визначені розділом ІІ цих Правил.

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ Академія не пізніше строків, визначених розділом IІ цих Правил, надсилає на адресу підрозділів, органів Служби безпеки України виклики, в яких зазначає дату, адресу прибуття, перелік документів, які вступник повинен подати для реєстрації, та графік проведення конкурсного відбору. Виклик є підставою для видачі кандидату направлення на участь у конкурсному відборі, що проводить Академія. У випадку неможливості прибуття вступника для участі в конкурсному відборі, заінтересований підрозділ, орган, заклад, установа письмово інформує УРОС і Академію.

IV.    Вступні випробування та конкурсний відбір вступників до аспірантури та докторантури

4.1.   Для конкурсного відбору вступників на навчання для здобуття  ступеня доктора філософії Академія проводить вступні іспити із:

спеціальності (в обсязі стандарту рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), або підтвердив свій рівень знання англійської, німецької, французької мови дійсним сертифікатом тестів СМР-2 (Функціональний) за стандартом НАТО STANAG-6001 (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом (200 балів за 200-бальною шкалою);

філософії (в обсязі програми, затвердженої Академією).

4.2. Програми вступних іспитів розробляються і затверджуються Академією не пізніше 31 березня 2021 року. Такі програми оприлюднюються на стендах Приймальної комісії та веб-сайті Академії з урахуванням вимог законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України.

Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Мінімальний бал з вступних іспитів, з яким вступник допускається до подальшої участі в конкурсному відборі та зарахування на навчання, складає 100 (сто) балів.

4.3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії незалежно від спеціальності (спеціалізації), форми навчання та фінансування підготовки конкурсний бал (КБ) розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка  вступного іспиту зі спеціальності (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – вступного іспиту з філософії (за шкалою від 100 до 200 балів).

4.4. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час або знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у подальшому конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних іспитів не допускається.

Роботи вступників, виконані на вступних іспитах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного календарного року, потім знищуються, про що складається відповідний акт.

4.5. Апеляції на результати вступних іспитів розглядає апеляційна комісія Академії у порядку, встановленому додатком 4 до Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2021 році.

4.6. Конкурсний відбір вступників до докторантури проводиться у формі заслуховування їх наукових доповідей.

За результатами заслуховування наукових доповідей вступників кафедра, науковий відділ (лабораторія) шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради.

V. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури

5.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які беруть участь у конкурсі на навчання за державним замовленням;

вступники, які беруть участь у конкурсі на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

У межах кожної зазначеної в цьому пункті рейтинговий список впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

Якщо встановлене в четвертому абзаці цього пункту правило не дозволяє визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів.

5.2. Рейтингові списки вступників, які направлені на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів – замовників навчання, та списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються відбірковою комісією окремо для кожної спеціалізації підготовки з дотриманням вимог пункту 5.1 цього розділу. У таких списках замість прізвища, ім’я та по батькові вступника зазначається реєстраційний номер вступника згідно з бланком реєстрації та розписки в отриманні його документів.

Сформовані рейтингові списки вступників, які направлені на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів – замовників навчання та списки вступників, рекомендованих до зарахування, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії з дотриманням вимог законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України.

VI.    Надання рекомендацій для зарахування та наказ про зарахування до аспірантури

6.1. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягів державного замовлення, за його відсутності – у межах обсягів прийому на навчання за кошти юридичних, фізичних осіб, що визначаються Академією відповідно до пункту 1.4 розділу І цих Правил.

Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення для потреб Служби безпеки України Приймальна комісія приймає у строк, визначений розділом ІІ цих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі V цих Правил,  що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від більшого до меншого.

6.2. Вступники, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строків, визначених у розділі ІІ цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та додатка до нього, а також інших документів, передбачених цими Правилами, до відбіркової комісії.

6.3. Вступники, які в установлений строк не подали до Приймальної комісії оригінали документа про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та додатка до нього, а також інших документів, передбачених цими Правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням, про що Академія письмово інформує заінтересований підрозділ, орган Служби безпеки України й УРОС, а також на зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

6.4. Накази про зарахування до аспірантури видає ректор Академії на підставі рішення Приймальної комісії.

Накази про зарахування на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України формуються та оприлюднюються відповідно до вимог, встановлених законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та розпорядчими документами Академії.

Накази про зарахування на навчання за кошти інших юридичних, фізичних осіб з додатками до них формуються відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування. Такі накази оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії в порядку, визначеному законодавством України.

6.5. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією лише за письмовою заявою (рапортом) вступника або в разі виявлення порушень законодавства України з боку вступника, передбачених пунктом 3.5 розділу ІIІ цих Правил. Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається не пізніше наступного дня після подання заяви (рапорту) про відрахування.

6.6. Особи, які зараховані на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів – замовників навчання, і без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку або особисто подали заяву (рапорт) про відрахування з навчання, відраховуються з Академії.

На звільнені при цьому місця, протягом п’яти робочих днів може проводитися додаткове зарахування осіб, які є наступними у рейтинговому списку вступників.

Накази про зарахування таких осіб формуються та оприлюднюються відповідно до цих Правил.

VIІ. Надання рекомендацій для зарахування та наказ про зарахування до докторантури

7.1. Вчена рада в місячний строк розглядає висновки кафедри, наукового відділу (лабораторії) щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

Накази про зарахування до докторантури видає ректор Академії на підставі рішення Вченої ради.

Накази про зарахування до докторантури оприлюднюються відповідно до вимог, встановлених законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та розпорядчими документами Академії.

7.2. Особи, які зараховані до докторантури і протягом місяця з дня видання відповідного наказу, не прибули до Академії або особисто подали заяву (рапорт) про відрахування з докторантури, відраховуються з Академії.

На звільнені при цьому місця, може протягом місяця проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які брали участь у конкурсному відборі, що проводився Академією.

Накази про зарахування таких осіб формуються та оприлюднюються відповідно до цих Правил.

 


[1] Дата прибуття вступників зазначається у викликах для участі в конкурсному відборі, що надсилає Академія.

[2] Додаткова сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти.

[3] Додаткова сесія єдиного фахового вступного випробування проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти.

[4] Додаткова сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти.