Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Структура
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Навчально-науковий інститут державної безпеки
Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій

Навчально-науковий гуманітарний інститут

Навчально-науковий гуманітарний інститут здійснює підготовку курсантів за спеціальностями: 251 Державна безпека, 256.04 Національна безпека, 035 Філологія.

Відповідно до потреб Служби безпеки України Академія розробила унікальну програму навчання. Протягом п’яти років здобувачі вищої освіти опановують понад 40 дисциплін, серед яких спеціальні, юридичні, військово-тактичні, фізична підготовка, іноземні мови, стратегічні комунікації тощо.

Інститут підтримує постійний зв’язок з оперативними підрозділами Служби безпеки України, які зацікавлені у кваліфікованих кадрах. Фахівці-практики залучаються до проведення занять із молоддю. Реагуючи на сучасні потреби СБУ, постійно оновлюються та погоджуються з оперативними підрозділами освітньо-професійні програми для підготовки курсантів.

Майбутні контррозвідники та перекладачі вдосконалюють здобуті знання й навички під час оперативних навчань і стажувань у підрозділах Центрального управління й регіональних органах СБУ.

Інститут об’єднує кафедри:

 • загальноправових дисциплін
 • цивільно-правових дисциплін
 • кримінального права та кримінології
 • кримінального процесу та криміналістики
 • теорії та історії держави і права
 • українського ділового мовлення
 • професійної психології
 • філософії
 • фінансово-економічної безпеки

Також до складу Інституту входить Центр мовної підготовки із кафедрами романо-германських, східних та східноєвропейських мов.

Для ефективної та всебічної підготовки майбутніх співробітників СБУ створено усі необхідні умови:

 •  спеціалізовані комп’ютерні класи;
 •  кабінети криміналістики та контррозвідки;
 •  лінгвістичні лабораторії;
 •  електронно-вогневий комплекс;
 •  заміська навчально-тренувальна база;
 •  спортивні й тренажерні зали;
 •  спеціальна та загальна бібліотеки.

Курсанти І та ІІ курсів в обов’язковому порядку проживають у гуртожитку на території закладу.

У військовому колективі майбутні офіцери вчаться командної роботи, загартовуються фізично й морально, знаходять друзів, розвивають лідерські якості. Кращі курсанти Академії стають стипендіатами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Президента України.

Отримана вища освіта в Академії – надійний фундамент для успішної кар’єри в Службі безпеки України.

Центр мовної підготовки

 

Центр забезпечує потреби СБУ у кваліфікованих філологах, перекладачах і фахівцях високого рівня зі знанням іноземної мови.

Основні завдання

 • організація іншомовної підготовки фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти з урахуванням рівня володіння мовою стандартів НАТО, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти і сучасних потреб в інтересах забезпечення національної безпеки;
 • модернізація іншомовної освіти сектору безпеки і оборони;
 • дистанційна іншомовна освіта персоналу СБУ;
 • наукові дослідження з актуальних проблем іншомовної освіти; педагогіки, методики викладання іноземних мов і перекладу; прикладної лінгвістики, перекладознавства, мовознавства, інтернет-комунікацій;
 • удосконалення рівня володіння іноземною мовою;
 • мовна сертифікація співробітників СБУ.

Висококваліфіковані викладачі

У Центрі працюють педагоги, філологи, перекладачі, доктори й кандидати наук, професори та доценти, заслужені працівники вищої освіти України. Фахівці з міжнародним досвідом викладання іноземних мов, які пройшли стажування за кордоном і мають публікації у міжнародних наукометричних базах даних.

Індивідуальний підхід

Вивчення іноземної мови з початкового рівня та специфіка іншомовної освіти потребують розподілу здобувачів вищої освіти відповідно до їхніх мовних здібностей на мовні групи. Задля цього в Центрі розроблено спеціальні тести, що дають змогу визначити наявність у людини якостей та схильностей до вивчення певних іноземних мов.

Багатомовність

В Академії вивчають 12 іноземних мов – це германські, романські, слов’янські та східні мови.

Майбутні перекладачі протягом навчання вивчають три іноземні мови.

Рівневість іншомовної підготовки

Концепція іншомовної підготовки кадрів СБУ реалізує модель диверсифікації та оптимізації іншомовної освіти. Це забезпечує відповідність змісту й обсягу підготовки потребам професійної діяльності СБУ.

У розробленій в Академії рівневій моделі іншомовної освіти визначені загальноєвропейські рівні гармонізуються з особливостями національної та відомчої освітянської системи.

Сучасна матеріально-технічна база

У Центрі створено єдиний ресурсний інформаційно-технічний центр, оснащений новітнім обладнанням. Це:

 • бібліотека та Е-бібліотека літератури іноземними мовами;
 • країнознавчі кабінети;
 • мультимедійні мовні лабораторії;
 • спеціалізована навчально-практична лабораторія з підготовки перекладачів у сфері забезпечення державної безпеки;
 • платформа дистанційної освіти.

Це все дає можливість проводити групові й індивідуальні заняття для навчання всім видам мовленнєвої діяльності; організовувати інтерактивні семінари, круглі столи, конференції, олімпіади; проводити дослідницькі роботи та лінгвістичні експерименти.

Дистанційність

Центр долучився до платформи дистанційного навчання Наукового центру дистанційного навчання Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Це дало можливість відомчій академічній спільноті користуватися репозитаріями інших освітніх установ і здійснювати підготовку в дистанційній та змішаній формах.

Наукові заходи Центру

 • Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, студентів та курсантів «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека» (з 2010 року, щорічно);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна філологія: теорія та практика» (з 2018 року, щорічно);
 • Міжвузівська курсантська науково-практична конференція іноземними мовами «Сучасні механізми забезпечення інформаційної безпеки (зарубіжний досвід)» (з 2011 року, щорічно).

Досягнення

Курсанти Академії щороку підтверджують високий рівень підготовки, виборюючи призові місця на міжнародних і всеукраїнських олімпіадах з іноземних мов і перекладу, отримують дипломи та грамоти за найкращі доповіді на міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських наукових конференціях.

Заходи та події

У Центрі проводять святкові й виховні заходи – Міжнародний день перекладача, творчі вечори відпочинку іноземними мовами, конкурси на кращий переклад, літературні лекторії, дні культури народів, мови яких вивчають в Академії.

Працевлаштування

Після завершення навчання випускники Академії продовжують військову службу на посадах офіцерського складу в органах та підрозділах Служби безпеки України.

Детальніше про можливості навчання: «Як стати курсантом НА СБУ»