Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Інформація для абітурієнтів
Правила прийому-2022
Вступна кампанія в запитаннях і відповідях
Як стати курсантом НА СБУ
Як стати студентом НА СБУ
Нормативно-правова база для вступників
Програми вступних випробувань для майбутніх курсантів та студентів

Правила прийому-2022

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови

Служби безпеки України

"___" ________ 2022 року

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Національної академії

Служби безпеки України

"___" ________ 2022 року

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Національної академії Служби безпеки України

у 2022 році

(зі змінами, схваленими Вченою радою Національної академії СБ України

28 липня 2022 року, протокол № 9)

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання Вченої

ради Національної академії

Служби безпеки України

26 травня 2022 року № 6

 

Провадження освітньої діяльності в Національній академії Служби безпеки України – вищому військовому навчальному закладі Служби безпеки України, визнаному акредитованим за статусом вищого навчального закладу IV (четвертого) рівня (сертифікат про акредитацію Міністерства освіти і науки України серія РД-IV № 1170503, 28 липня 2014 року, термін дії до 2024 року), здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України та сертифікатів про акредитацію спеціальностей (освітніх програм), виданих відповідно до законодавства України (Реєстр суб'єктів освітньої діяльності, https://registry.edbo.gov.ua/university/1339/).

Правила прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2022 році (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією Національної академії Служби безпеки України (далі – Приймальна комісія) відповідно до актів законодавства України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Служби безпеки України, Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823 (далі – Порядок прийому). Правила діють протягом 2022 року.

І. Загальні положення

1.1. Національна академія Служби безпеки України (далі – Академія) на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України оголошує конкурсні пропозиції для прийому вступників на перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), формами здобуття освіти в межах ліцензованого обсягу (додаток 1 до цих Правил).

1.2. До Академії приймаються громадяни України (далі – громадяни, особи), які постійно проживають на території України та виявили бажання здобути вищу освіту за обраною спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою), формою навчання і відповідають вимогам, що встановлені актами законодавства України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти
і науки України, Служби безпеки України та цими Правилами.

Приймаються до Академії за державним замовленням для потреб Служби безпеки України – громадяни, які відібрані та направлені на навчання підрозділами Центрального управління, регіональними органами, органами військової контррозвідки, установами Служби безпеки України, Штабом Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі – підрозділи, органи Служби безпеки України) у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Служби безпеки України та цими Правилами.

Приймаються до Академії за кошти фізичних, юридичних осіб громадяни, які подали заяви на вступ відповідно до цих Правил.

Прийом до Академії на всі рівні вищої освіти здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

1.3. Обсяги прийому за державним замовленням до Академії формуються та розміщуються у порядку і строки, що визначаються актами законодавства України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

Інформація про обсяги державного замовлення для потреб Служби безпеки України, розміщеного в Академії у розрізі спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) і рівнів вищої освіти, на офіційних вебсайтах Служби безпеки України, Академії та в Єдиній державній базі з питань освіти не оприлюднюється.

Рішення щодо розподілу обсягу державного замовлення для потреб Служби безпеки України у межах ліцензійного обсягу за спеціалізаціями щодо кожної спеціальності приймає Голова Служби безпеки України на підставі пропозицій Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України (далі – УРОС) та Академії.

1.4. Обсяги прийому на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначаються Академією у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

Рішення щодо розподілу обсягів прийому на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб у межах ліцензованого обсягу за спеціалізаціями (освітніми програмами) щодо кожної спеціальності, форми здобуття освіти приймається Академією після доведення обсягу державного замовлення.

1.5. Організацію прийому вступників здійснює Приймальна комісія, яка у період проведення в Академії заходів вступної кампанії, передбачених Порядком прийому та цими Правилами, працює щодня з 08:00 до 18:00.

Ректор Академії, який є головою Приймальної комісії, забезпечує дотримання законодавства України, Порядку прийому та цих Правил.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Академії, вирішує Приймальна комісія на своїх засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються з дотриманням вимог, що встановлені актами законодавства України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Служби безпеки України, Порядком прийому та цими Правилами.

1.6. Вступники, відібрані з числа військовослужбовців строкової служби, дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування та направлені для участі в конкурсному відборі підрозділами, органами Служби безпеки України, протягом вступного періоду з дня прибуття до Академії забезпечуються місцем для проживання та безкоштовним харчуванням або грошовою компенсацією згідно законодавства України.

Інші вступники місцями у гуртожитку, харчуванням або грошовою компенсацією Академією не забезпечуються.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників та їх відбору

2.1. На навчання до Академії для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами національного мультипредметного тесту, зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників або розгляду мотиваційних листів, крім випадків, передбачених розділом VІІІ цих Правил.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за освітніми програмами спеціальностей (спеціалізацій) “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія” за державним замовленням для потреб Служби безпеки України приймаються громадяни, які відібрані та направлені для участі у конкурсному відборі підрозділами, органами Служби безпеки України.

Вимоги до професійної придатності вступників на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України визначаються законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про Службу безпеки України”, “Про державну таємницю”, “Про запобігання корупції”, Положенням про проходження військової служби (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Служби безпеки України, затвердженим Указом Президента України від 9 жовтня 2019 року № 739, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та цими Правилами.

Вступники, які зараховуються на денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра за освітніми програмами спеціальностей (спеціалізацій) “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія” за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, приймаються на військову службу (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України у порядку, визначеному законодавством України.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за освітніми програмами спеціальностей (спеціалізацій) “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Право” за кошти фізичних, юридичних осіб приймаються громадяни, які подали заяви на вступ до Академії у порядку та строки, що визначені Порядком прийому та цими Правилами.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, або освітній ступінь молодшого бакалавра приймаються на навчання до Академії для здобуття ступеня бакалавра незалежно від освітніх програм на засадах, що визначені цими Правилами для осіб з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання до Академії для здобуття ступеня магістра за освітніми програмами спеціальностей (спеціалізацій) “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Право” за кошти фізичних, юридичних осіб приймаються громадяни, які здобули ступінь бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і подали заяви на вступ до Академії у порядку й строки, що визначені Порядком прийому та цими Правилами.

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 “Право” або 293 “Міжнародне право”, напрямів 6.030401 “Правознавство”, 6.030202 “Міжнародне право”.

2.3. На навчання до Академії для здобуття ступеня доктора філософії приймаються громадяни, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України, а також вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Служби безпеки України, або іншими державними органами – замовниками навчання, або які особисто подали заяви на вступ до Академії відповідно до цих Правил.

До докторантури Академії приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки, опубліковані праці з обраної спеціальності та наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей, і рекомендовані на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України, а також вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Служби безпеки України, або іншими державними органами – замовниками навчання.

Процедура, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури та докторантури Академії, а також зміст, форма і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури за кожною спеціальністю визначаються Правилами прийому до аспірантури та докторантури Національної академії Служби безпеки України (додаток 7 до цих Правил).

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців в Академії здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, що отримані Академією на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

3.2. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за державним замовленням.

Громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства України, або за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за державним замовленням, крім випадків, які передбачені Порядком прийому.

ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв (рапортів) і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на денну форму навчання для потреб Служби безпеки України за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра за освітніми програмами спеціальностей (спеціалізацій) “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія” проводяться у такі строки:

Надсилання підрозділами, органами Служби безпеки України до Академії навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання

до 15 липня 2022 року

Розгляд Академією матеріалів навчальних справ вступників та їх виклик[1] для участі в конкурсному відборі

не пізніше 03 серпня 2022 року

Початок реєстрації документів вступників в Академії (початок вступної кампанії)

11 серпня 2022 року

Закінчення реєстрації документів вступників, які мають право проходити індивідуальну усні співбесіду, що проводить Академія

о 18:00 13 серпня 2022 року

Закінчення реєстрації документів вступників, які вступають за результатами національного мультипредметного теста або зовнішнього незалежного оцінювання

о 18:00 21 серпня 2022 року

Проведення Академією медичного огляду, оцінювання рівня фізичної підготовленості та професійно-психологічного відбору вступників

з 11 серпня по 25 серпня 2022 року за графіком, затвердженим Академією

Проведення Академією індивідуальних усних співбесід для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі за їх результатами

з 14 серпня по 16 серпня 2022 року за графіком, затвердженим Академією

Оголошення результатів індивідуальних усних співбесід

не пізніше наступного дня проведення співбесіди

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням

не пізніше 25 серпня 2022 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 27 серпня 2022 року

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 30 серпня 2022 року.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводяться у такі строки:

4.2.1. На денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра за освітніми програмами спеціальностей (спеціалізацій) “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Право”:

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня 2022 року

Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VI Порядку прийому

29 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі індивідуальних усних співбесід, що проводить Академія

о 18:00 08 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за мотиваційним листом, результатами національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання

о 18:00 23 серпня 2022 року

Проведення Академією індивідуальних усних співбесід для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі за їх результатами

з 09 серпня по 16 серпня 2022 року за графіком, затвердженим Академією

 

Оголошення результатів індивідуальних усних співбесід

не пізніше наступного дня проведення співбесіди

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників

не раніше 18:00 02 вересня
2022 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

не пізніше 27 вересня 2022 року

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 30 вересня 2022 року.

Строки проведення додаткового конкурсного відбору та зарахування на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра за освітніми програмами спеціальностей (спеціалізацій) “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Право” визначаються Приймальною комісією за умови зарахування таких вступників до 30 листопада 2022 року.

4.2.2. На денну форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра за освітньою програмою спеціальності “Право”:

Реєстрація вступників для складання магістерського комплексного тесту

з 27 червня до 18:00 18 липня 2022 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 серпня 2022 року

Прийом заяв і документів, передбачених розділом VI Порядку прийому, для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, що проводить Академія замість магістерського комплексного тесту

з 16 серпня по 23 серпня 2022 року

Проведення основної сесії магістерського комплексного тесту

у період з 10 до 17 серпня 2022 року за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти

Додаткова сесія магістерського комплексного тесту

з 07 вересня до 10

вересня 2022 року за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості

освіти

Спеціально організована сесія магістерського комплексного тесту

у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України

Проведення Академією індивідуальних усних співбесід замість магістерського комплексного тесту у випадках, визначених Порядком прийому та цими Правилами

з 25 серпня до 31 серпня 2022 року за графіком, затвердженим Академією

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Порядку прийому, для осіб, які вступають на основі результатів магістерського комплексного тесту, або результатів тесту з права єдиного фахового вступного випробування з права та результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях)

з 16 серпня до 18:00 15 вересня 2022 року

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

не раніше 25 вересня 2022 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

не пізніше 30 вересня 2022 року

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 10 жовтня 2022 року.

Строки проведення додаткового конкурсного відбору та зарахування на денну форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра за освітньою програмою спеціальності “Право” визначаються Приймальною комісією за умови зарахування таких вступників до 30 листопада 2022 року. При цьому використовуються результати магістерського комплексного тесту, отримані у випадках, передбаченому Порядком прийому та цими Правилами.

4.2.3. На навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра за освітніми програмами спеціальності (спеціалізації) “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”:

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 серпня 2022 року

Прийом заяв і документів вступників

з 16 серпня до 18:00 15 вересня 2022 року

Проведення Академією фахового іспиту

з 05 вересня по 20 вересня 2022 року за графіком, затвердженим Академією

Оголошення результатів фахового іспиту, що проведене Академією

не пізніше наступного дня проведення вступного випробування

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

не пізніше 25 вересня 2022 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

не пізніше 30 вересня 2022 року

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 10 жовтня 2022 року.

Строки проведення додаткового конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра за освітніми програмами спеціальності (спеціалізації) “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)” визначаються Приймальною комісією за умови зарахування таких вступників до 30 листопада 2022 року.

V. Порядок відбору кандидатів на навчання, прийому письмових заяв (рапортів) і документів для вступу в Академію

5.1. Відбір громадян як кандидатів для вступу на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за освітніми програмами спеціальностей “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія” для потреб Служби безпеки України за державним замовленням проводиться підрозділами, органами Служби безпеки України на добровільній основі з дотриманням законодавства, прав та свобод громадян і гідності особи, а також у порядку та строки, що визначаються Інструкцією про порядок відбору, вивчення та прийому кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України (військових навчальних підрозділів Служби безпеки України закладів вищої освіти), які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням, затвердженою наказом Центрального управління Служби безпеки України від 22 листопада 2019 року № 1800, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2019 року за № 1269/34240 (далі – Інструкція-1800) та цими Правилами.

Матеріали навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання, підрозділи, органи Служби безпеки України не пізніше 15 липня 2022 року надсилають до Академії.

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ Академія не пізніше 03 серпня 2022 року надсилає до підрозділів, органів Служби безпеки України виклики, в яких зазначає дату прибуття кандидатів до Академії, місцезнаходження, за яким вони мають прибути, а також перелік документів, необхідних для участі в конкурсному відборі.

Підрозділ, орган Служби безпеки України направляє вступника для участі в конкурсному відборі в Академії лише у разі наявності виклику, наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000, розрахованого відповідно до цих Правил, або документального підтвердження права кандидата проходити індивідуальну усну співбесіду. У випадках невідповідності документів кандидата вимогам цих Правил або його особистої відмови від участі в конкурсному відборі, заінтересований підрозділ, орган Служби безпеки України письмово інформує УРОС та Академію.

5.2. Кандидати, які в установленому порядку відібрані та направлені для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня бакалавра за освітніми програмами спеціальностей (спеціалізацій) “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія” за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, подають заяву про участь у конкурсному відборі (далі – заява) тільки у паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії Приймальної комісії (далі – відбіркова комісія).

У заяві кандидат на навчання вказує:

конкурсну пропозицію шляхом зазначення слів “претендую на участь в конкурсі на місце державного замовлення”;

спеціальність (спеціалізацію, освітню програму) та форму здобуття вищої освіти;

пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник 1 (один) позначає найвищу пріоритетність.

Пріоритетність заяви, зазначена вступником, не підлягає зміні.

5.3. Громадяни, які виявили бажання здобути в Академії вищу освіту за кошти фізичних/юридичних осіб за освітніми програмами спеціальностей (спеціалізацій) “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Право” подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2022 років чи оцінок національного мультипредметного тесту) відповідно до Порядку прийому;

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання, сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених пунктом 6.2 розділу VI цих Правил;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії.

Для реалізації права на вступ за результатами індивідуальної усної співбесіди в Академії вступник перед поданням заяви в електронній формі подає копії (сканкопії) підтверджуючих документів.

5.4. Порядок реєстрації вступників для складання національного мультипредметного тесту, магістерського комплексного тесту, їх організації та проведення визначається Міністерсством освіти і науки України.

5.5. Вимоги до мотиваційних листів та критерії їх оцінювання визначаються цими Правилами.

5.6. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

У заяві вступник, який виявив бажання здобути вищу освіту в Академії за кошти фізичних або юридичних осіб, вказує:

конкурсну пропозицію шляхом зазначення слів “претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення”;

спеціальність (спеціалізацію, освітню програму) та форму здобуття освіти.

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності), факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України “Про вищу освіту” фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

Заява вступника обробляється відповідно до вимог законодавства України, Порядку прийому та цих Правил.

5.7. Реєстрацію документів вступників для участі в конкурсному відборі, що проводить Академія, здійснюють відбіркові комісії, які розглядають документи вступників на відповідність вимогам законодавства України, Порядку прийому та цих Правил, забезпечують видачу вступникам розписок про прийом документів та їх зберігання.

Реєстрація документів здійснюється на формалізованих бланках.

Під час подання заяви в паперовій формі в Академії вступник пред’являє оригінали документів та особисто подає:

направлення підрозділу, органу Служби безпеки України у випадках, визначених цими Правилами;

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;

копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного,
а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць)

копію облікової картки платника податків (за наявності);

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

довідку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну середню освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

копії документів, що підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди, зарахування за квотою-1 (розділ VIII цих Правил) (за наявності);

копії документів, що зазначені у виклику для вступників на навчання для потреб Служби безпеки України;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано спеціальними умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установленими законодавством України, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за індивідуальною усною співбесідою та/або квотою (розділ VIII цих Правил), унеможливлюють їх реалізацію.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства “Інфоресурс” про його здобуття, зокрема без подання додатка документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених Порядком прийому.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця державного замовлення вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Оформлені бланки реєстрації документів засвідчуються підписом вступника та одного з членів відбіркової комісії.

5.8. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають документи з результатами національного мультипредметного тесту або сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020 та 2021 років із конкурсних предметів, встановлених цими Правилами (розділ VI).

5.9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією, до якої вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.10. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення його еквівалентності, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року
за № 614/27059.

5.11. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

5.12. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається відбірковою комісією у порядку, визначеному законодавством.

Для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі в Академії створюється консультаційний центр при Приймальній комісії. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі.

5.13. Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Факт кожного подання заяви до Академії в паперовій формі для участі в конкурсному відборі на навчання, крім навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в день прийняття заяви.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Паперова заява, зареєстрована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, може бути скасована Академією на підставі рішення відбіркової комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. В разі скасування паперової заяви, зареєстрованої в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, відбіркова комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, може бути скасована Технічним адміністратором Єдиної державної електронної бази з питань освіти на підставі офіційного рішення Розпорядника Єдиної державної електронної бази з питань освіти не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Персональні дані осіб, які вступають на навчання до Академії за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не вносяться. Фіксація факту кожного подання заяви на таке навчання здійснюється відбірковою комісією з дотриманням вимог законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України.

5.14. Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення для потреб Служби безпеки України та можуть бути рекомендовані на такі місця в разі наявності конкурсного бала, розрахованого відповідно до цих Правил (розділ VI), не менше ніж 125,000 балів.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних/юридичних осіб за освітньою програмою спеціальності “Право”, розрахований відповідно до цих Правил (розділ VI), не може бути менше ніж 140,000 балів.

5.15. Відбіркова комісія здійснює перевірку підстав для отримання особами, які вступають до Академії на навчання для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або визначеною 30 відсотковою квотою від загального обсягу місць державного замовлення сформованого для Академії (далі – квота-1).

Відбіркова комісія здійснює також перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази державної електронної бази з питань освіти. У разі подання вступником заяви в електронній формі відбіркова комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.16. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Академії протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній державній електронній базі з питань освіти або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на інформаційних стендах відбіркової комісії з дотриманням вимог законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України.

5.17. Факт ознайомлення вступника з цими Правилами, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди, зарахування за квотою-1 (розділ VІІІ цих Правил) фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. Вступники, які в установленому порядку відібрані та направлені для участі в конкурсному відборі на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України для здобуття ступеня бакалавра за освітніми програмами спеціальностей “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія”, після реєстрації в Академії документів проходять остаточний медичний огляд, професійно-психологічний відбір та оцінювання рівня фізичної підготовленості.

5.18.1. Остаточний медичний огляд вступників проводиться в Академії перед оцінюванням рівня фізичної підготовленості кандидатів у порядку, визначеному Інструкцією про організацію медичного огляду кандидатів на військову службу в Службу безпеки України, навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України та військових навчальних підрозділах Служби безпеки України закладів вищої освіти, членів сімей співробітників-військовослужбовців, які направляються у відрядження за кордон, та осіб, звільнених з військової служби у Службі безпеки України, затвердженою наказом Центрального управління Служби безпеки України від 03 січня 2019 року № 3, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 28 січня 2019 року за № 104/33075.

5.18.2. Оцінювання рівня фізичної підготовленості вступників Академія проводить відповідно до Інструкції з організації фізичної та вогневої підготовки в Службі безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 06 липня 2010 року № 369 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 792/18087 (далі – Інструкція-369).

Рівень фізичної підготовленості вступників перевіряється за трьома вправами:

для осіб чоловічої статі – біг на 100 м, 3000 м, підтягування на перекладині;

для осіб жіночої статі – біг на 100 м, 1000 м, комплексна силова вправа.

Усі вправи виконуються впродовж одного дня. Для їх виконання надається одна спроба. Повторне виконання вправ із метою покращення результату не дозволяється.

Оцінювання виконання вправ для визначення рівня фізичної підготовленості вступників здійснюється відповідно до встановлених критеріїв (додаток 5 до цих Правил).

Оцінка рівня фізичної підготовленості вступника складається з оцінок, отриманих ним за виконання всіх призначених для перевірки вправ, і визначається:

“відмінно” – якщо три оцінки “відмінно” або дві оцінки “відмінно” та одна оцінка – “добре”;

“добре” – якщо три оцінки “добре” або дві оцінки “добре” та/або “відмінно” та одна оцінка “задовільно”;

“задовільно” – якщо три або дві оцінки “задовільно” за відсутності оцінок “незадовільно”;

“незадовільно” – якщо отримана хоча б одна оцінка “незадовільно”.

У разі однакової позиції в рейтинговому списку вступників перевага віддається вступникові, який отримав вищу оцінку за результатами оцінювання фізичної підготовленості.

Вступники, які не виконали жодної з визначених вправ, що передбачені оцінюванням рівня фізичної підготовленості, а також ті, які отримали оцінку “незадовільно”, до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання не допускаються.

5.18.3. Остаточний професійно-психологічний відбір та визначення на його основі придатності вступників до проходження військової служби (навчання) як курсанти Академії здійснюється комісією відповідно до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 01 березня 2012 року № 79, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 березня 2012 року за № 436/20749.

Придатність вступника до проходження військової служби (навчання) як курсанти Академії оцінюється так: “пройшов професійно-психологічний відбір” або “не пройшов професійно-психологічного відбору”. Вступники, які не пройшли професійно-психологічного відбору, до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання не допускаються. Результати професійно-психологічного відбору перескладанню та апеляції не підлягають.

5.18.4. Вступники, які без поважних причин не з’явилися для участі у заходах щодо допуску до конкурсного відбору у визначений розкладом час або забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному відборі не допускаються.

У разі наявності поважних причин, які підтверджені документально, вступники допускаються до участі у зазначених заходах за рішенням Приймальної комісії лише в межах установлених строків їх проведення.

Вступник вважається таким, що забрав документи після дати закінчення прийому документів, на підставі рішення Приймальної комісії за результатами розгляду його письмової заяви про відмову у подальшому проходити військову службу (навчання) курсантом Академії. Про факт подання вступником такої заяви, а також рішення Приймальної комісії стосовно такого вступника, Академія інформує заінтересований підрозділ, орган Служби безпеки України та УРОС.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір вступників на навчання на основі повної загальної середньої освіти

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Академії на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються (крім випадків, передбачених розділом VІІІ цих Правил):

бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет),

бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами в 2021 році для відповідних спеціальності (спеціалізації, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування (додаток 2 до цих Правил)

або розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами випадках.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з української мови та літератури/української мови, математики чи та/або історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів.

У передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках, результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість національного мультипредметного тесту.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Академії для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця переведення тестових балів з української мови, математики, історії України національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до цих Правил.

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності (спеціалізації) визначені в додатку 2 до цих Правил.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням Міністерства молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з двох конкурсних предметів за вибором вступника.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00 незалежно від спеціальностей (спеціалізацій);

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальність “Державна безпека”; 1,00 – в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

6.3. Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Академії
на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю «Національна безпека» (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері) використовуються результати тільки розгляду мотиваційних листів.

Критерії оцінювання мотиваційних листів та вимоги до них затверджується головою Приймальної комісії та оприлюднюються на вебсайті Академії з дотриманням положень чинного законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України.

6.4. Подання апеляцій на результати оцінювання мотиваційних листів не передбачено.

6.5. Індивідуальна усна співбесіда для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти є формою вступного випробування, що проводить Академія у випадках, визначених Порядком прийому і цими Правилами та передбачає очне або дистанційне оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з трьох предметів (української мови, математики та історії України), за результатами якої за кожний предмет виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника (“незадовільно”).

6.6. Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання.

Порядок оцінювання за результатами індивідуальної усної співбесіди, який має включати структуру підсумкового бала, затверджується головою Приймальної комісії та оприлюднюється не пізніше 30 червня 2022 року
на вебсайті Академії з дотриманням вимог законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України.

6.7. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної комісії) не з’явилися на індивідуальну усну співбесіду у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено як “незадовільно”, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у подальшому конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання індивідуальної усної співбесіди не допускається.

6.8. Апеляції на результати індивідуальної усної співбесіди розглядає апеляційна комісія Академії в порядку, визначеному додатком 4 до цих Правил.

Склад апеляційної комісії Академії затверджується наказом Академії.

6.9. Відомості щодо результатів індивідуальних усних співбесід та інших конкурсних показників вступників, заяви яких зареєстровані в Єдиній державній електронної базі з питань освіти, вносяться до відповідних записів вступників у такій електронній базі.

6.10. Рішенням Приймальної комісії результати вступного випробування щодо вступу на навчання на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Академії.

VІI. Вступні випробування та конкурсний відбір вступників на навчання на основі здобутого ступеня або рівня вищої освіти

7.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

1) для вступу на освітню програму спеціальності “Право”:

результати магістерського комплексного тесту,

або результати тесту з права єдиного фахового вступного випробування з

права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019, 2020 та 2021 років (у будь-яких комбінаціях),

та розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами випадках.

Результати єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019, 2020 та 2021 років за бажанням вступника можуть бути зараховані замість оцінок магістерського комплексного тесту з права та іноземної мови відповідно, якщо різниця балів єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту та магістерського комплексного тесту з відповідних складових не перевищує 15 балів.

У передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках замість результатів магістерського комплексного тесту використовуються результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови та права;

2) для вступу на освітні програми спеціальності (спеціалізації) “Національна безпека” (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері):

результати фахового іспиту (додаток 3 до цих Правил) та розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами випадках.

7.2. Індивідуальна усна співбесіда для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) є формою вступного випробування, що проводить Академія у випадках, визначених Порядком прийому і цими Правилами та передбачає очне або дистанційне (за рішенням Приймальної комісії) оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з іноземної мови та права, за результатами якої за кожний предмет виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника (“незадовільно”).

Індивідуальні усні співбесіди для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за програмами для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Порядок оцінювання за результатами індивідуальної усної співбесіди, який має включати структуру підсумкового бала, затверджується головою Приймальної комісії та оприлюднюється не пізніше 30 червня 2022 року на вебсайті Академії з дотриманням вимог законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України.

Фаховий іспит є формою вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, що проводить Академія у випадках, визначених Порядком прийому і цими Правилами та передбачає очну або дистанційну (за рішенням Приймальної комісії) перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей, за результатами якого виставляється оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника (“незадовільно”).

Програми фахових іспитів (додаток 3 до цих Правил) затверджуються головою Приймальної комісії та оприлюднюються не пізніше 30 червня 2022 року на вебсайті Академії з дотриманням вимог законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України. Такі програми містять критерії оцінювання, структуру оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

7.3. Конкурсний бал обчислюється:

1) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за освітньою програмою спеціальності “Право” за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,3 × П1 + 0,7 × П2,

де

П1 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або індивідуальної усної співбесіди у передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках) з іноземної мови або єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019, 2020 та2021 років (за шкалою від 100 до 200 балів). Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови магістерського комплексного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до цих Правил;

П2 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або індивідуальної усної співбесіди у передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках) з права або єдиного вступного фахового випробування 2019, 2020 та 2021 років (за шкалою від 100 до 200 балів). Таблиця переведення тестових балів з права магістерського комплексного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до цих Правил;

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю (спеціалізацією) “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)” за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1,

де П1 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів).

7.4. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час або знання яких було оцінено як “незадовільно”, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у подальшому конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.5. Апеляції на результати вступних випробувань розглядаються відповідно до пункту 6.6 розділу VI цих Правил.

7.6. Відомості щодо результатів індивідуальних усних співбесід та інших конкурсних показників вступників, заяви яких зареєстровані в Єдиній державній електронної базі з питань освіти, вносяться до відповідних записів вступників у такій електронній базі.

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

8.1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу до Академії для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди;

участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та/або квотою-1.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу до Академії на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість магістерського комплексного тесту.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету в Академії на основі повної загальної середньої освіти є зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або квотою-1 на місця державного замовлення.

Інформація щодо вступників, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб, вноситься до Єдиної державної бази з питань освіти (із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

8.2. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за освітніми програмами спеціальностей (спеціалізацій) “Державна безпека”, Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія” на місця державного замовлення:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди.

8.3. Можуть проходити вступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання конкурсного бала не менше ніж встановлений цими Правилами допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о “Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження національного мультипредметного тесту Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до Приймальної комісії медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження національного мультипредметного тесту, та відповідного підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення).

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного мультипредметного тесту 2022 року. Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України за спеціальностями “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”,“Філологія”, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (додаток 2 до цих Правил).

Вступники з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

8.4. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання конкурсного бала не менше ніж встановлений цими Правилами допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої:

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту.

8.5. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення:

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

8.6. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти в Академії на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням (на військову службу (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України) також мають:

діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи з їх числа;

особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

Особи, зазначені в цьому пункті, мають право на зарахування в межах квоти-1 на місця державного замовлення (додаток 2 до цих Правил).

8.7. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти відповідно до цього розділу, і не були зараховані на місця державного замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

8.8. Військовослужбовці та особи, залучені до Сил територіальної оборони, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби (у разі наявності підтверджувальних документів) під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти беруть участь у конкурсному відборі за результатами тільки фахового іспиту.

IX. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди (на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування за квотою-1 (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

9.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди на місця державного замовлення, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 9.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом – від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від першої до останньої (на місця державного замовлення);

за результатами розгляду мотиваційних листів (для вступників на місця за кошти фізичних або юридичних осіб).

При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовується (вступ на місця за кошти фізичних або юридичних осіб) використовуються результати розгляду мотиваційних листів.

Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі результатів оцінювання рівня фізичної підготовленості (тільки на основі повної загальної середньої освіти для освітніх програм за державним замовленням для потреб Служби безпеки України за спеціальностями “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія”) й аналізу поданих вступниками документів.

9.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди на місця державного замовлення);

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1 (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

9.4. Рейтингові списки вступників на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб та списки таких вступників, рекомендованих до зарахування, формуються відбірковою комісією з Єдиної державної електронної бази з питань освіти та оприлюднюються шляхом надання на вебсайті Академії посилання на відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 9.3 цього розділу.

Такі списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу XI цих Правил.

Рейтингові списки вступників, які направлені на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України та списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною комісією окремо для кожної спеціальності (спеціалізації) підготовки з дотриманням вимог пунктів 9.1, 9.2, 9.3 цього розділу. У таких списках замість прізвища, ім’я та по батькові вступника зазначається реєстраційний номер вступника згідно з бланком реєстрації та розписки в отриманні його документів.

Сформовані рейтингові списки вступників, які направлені на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України та списки вступників, рекомендованих до зарахування, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії з дотриманням вимог законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України.

X. Надання рекомендацій для зарахування

10.1. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягів державного замовлення, за його відсутності – у межах обсягів прийому на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, що не перевищують ліцензований обсяг та визначаються Академією відповідно до пункту 1.4 розділу І цих Правил.

Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення для потреб Служби безпеки України Приймальна комісія приймає у строк, визначений розділом ІV цих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі ІX цих Правил.

Рекомендація до зарахування на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України надається без урахування пріоритетів, визначених вступником під час подачі заяв до інших закладів вищої освіти.

Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб надаються у строки, визначені у розділі ІV цих Правил.

10.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркових комісій.

Рішення про рекомендування до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб також відображається у кабінеті вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Рекомендованим до зарахування вступникам за рішенням відбіркової комісії можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

XI. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

11.1. Вступники, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме особисто подати до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа, передбачені розділом VI Порядку прийому та цими Правилами. Подані оригінали документів зберігаються в Академії протягом усього періоду навчання.

Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім'я, по батькові, додатково особисто пред’являє відбірковій комісії свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу.

11.2. Особи, які отримали рекомендації на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення (крім випадків, визначених у пункті 14.2 розділу XIV цих Правил) втрачають право в поточному році на зарахування на навчання до Академії за державним замовленням.

11.3. Вступники, які подали заяви в паперовій або електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, після прийняття рішення про рекомендування їх до зарахування, зобов’язані у строки, визначені відбірковою комісією (рішення відбіркової комісії про строки виконання вступниками вимог до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб оприлюднюється на стендах відбіркової комісії, а також шляхом відповідного повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку), виконати вимоги для зарахування: особисто подати оригінали документа, передбачені розділом VI Порядку прийому та цими Правилами, до відбіркової комісії; укласти договір про навчання між Академією та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред'являє відбірковій комісії свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у відбірковій комісії.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Академії, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти в терміни, визначені в розділі ІV цих Правил. Якщо впродовж десяти календарних днів після початку навчання вступником не буде надано оригінали документів, то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Договір про навчання між Академією та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник виконав вимоги до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором між Академією та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

XIІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

12.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 11.1 розділу XI цих Правил.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за державним замовленням, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

12.2. Відбіркова комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, передбачених у пункті 11.3 розділу XI цих Правил.

12.3. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти
за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

XІІІ. Наказ про зарахування

13.1. Накази про зарахування на навчання видає ректор Академії на підставі рішення Приймальної комісії.

Накази про зарахування на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України оприлюднюються відповідно до вимог, встановлених законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та розпорядчими документами Академії.

Накази про зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб з додатками до них формуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Такі накази оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії у вигляді списку зарахованих у строки встановлені в розділі ІV цих Правил.

13.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 15.4 розділу XV цих Правил.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Академії за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

XIV. Додаткове зарахування до Академії та зберігання робіт вступників

14.1. Особи, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб і без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Академії.

На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 13.2, розділу XIII цих Правил та абзацом першим цього пункту, місце(я), що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію, були допущені до участі у конкурсі та є наступними у відповідному рейтинговому списку. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Академії за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію та згідно з конкурсним балом (від більшого до меншого).

Накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної державної електронної бази з питань освіти у строки, встановлені законодавством України.

14.2. Особи, які зараховані на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України і без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку або особисто подали рапорт про відрахування з навчання, відраховуються з Академії. При цьому для курсантів днем початку занять вважається день початку проходження первинної військової підготовки.

На звільнені місця, що виникли у зв’язку з обставинами, зазначеними у цьому пункті або за інших поважних причин у т.ч. пов’язаних із дією правового режиму воєнного стану, може проводитися додаткове зарахування осіб, які є наступними у рейтинговому списку вступників.

Накази про зарахування таких осіб формуються та оприлюднюються відповідно до вимог, встановлених законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та розпорядчими документами Академії.

Про проведення додаткового зарахування або конкурсного відбору та їх результати Академія інформує УРОС і заінтересовані підрозділи, органи Служби безпеки України.

14.3. Роботи вступників, виконані на вступних випробуваннях, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається відповідний акт.

XV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до Академії

15.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів визначається законодавством України та нормативно-правовими актами Служби безпеки України й доводиться на відповідний запит заінтересованих засобів масової інформації.

15.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою Приймальної комісії, можуть у порядку, встановленому законодавством України та нормативно-правовими актами Служби безпеки України, направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання, у порядку дотримання вимог законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України.

15.3. Академія створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг оприлюднюються на вебсайті Академії не пізніше робочого дня, наступного після дня затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання.

15.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування, в частині, що стосується цього вступника.

Для підтвердження спеціальних умов участі в конкурсному відборі вступників, які зараховані на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб та надали довідки закладів охорони здоров’я, Академія протягом одного місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 листопада, робить запит на відповідні заклади охорони здоров’я. Запити Академії та відповіді від закладів охорони здоров’я завантажуються до Єдиної державної бази з питань освіти.

15.5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Академії здійснюється відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Служби безпеки України і цих Правил.


[1] Дата прибуття вступників зазначається у викликах для участі в конкурсному відборі, що надсилає Академія.

Заступник голови Вченої ради,

перший проректор (з навчальної роботи)

Національної академії СБ України

"___" _________ 2022 року

 

 

Додаток 1

до Правил прийому до Національної

академії Служби безпеки України у 2022 році

(пункт 1.1 розділу І)

 

Перелік
конкурсних пропозицій для прийому вступників на перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), формами здобуття освіти

1. Конкурсні пропозиції для навчання за державним замовленням

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Галузь знань

Спеціальність (спеціалізація)

Освітня програма

Ліцензо-ваний обсяг

Встановлений строк підготовки, форма здобуття освіти, статус особи, яка навчається

Код

Назва

Код

Назва

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

переклад у сфері забезпечення державної безпеки

наказ МОН
№ 49-л від 19.04.2021

4 роки, денна, курсант

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека

контррозвідувальна діяльність у сфері забезпечення державної безпеки

наказ МОН
№ 59-л від 18.05.2021

4 роки, денна, курсант

256.04

Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)

контррозвідувальний захист кібербезпеки держави та об’єктів критичної інфраструктури

наказ МОН
№ 49-л від 19.04.2021

4 роки, денна, курсант

2. Небюджетні конкурсні пропозиції для навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Галузь знань

Спеціальність (спеціалізація)

Освітня програма

Ліцензований обсяг

Встановлений строк підготовки, статус особи, яка навчається

Розмір плати за перший рік (курс) навчання, грн.

 

Код

Назва

Код

Назва

 

Форма здобуття освіти

Форма здобуття освіти

Денна

Заочна

Денна

Заочна

08

Право

081

Право

право інформаційної безпеки

наказ МОН № 49-л від 19.04.2021

4 роки, студент

5 років, студент

32 900

23 300

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

256.04

Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)

організація захисту інформації з обмеженим доступом

4 роки, студент

5 років, студент

32 900

19 000

кіберзахист інформаційних ресурсів

4 роки, студент

-

32 900

-

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність (спеціалізація)

Освітня програма

Ліцензований обсяг

Встановлений строк підготовки, статус особи, яка навчається

Розмір плати за перший рік (курс) навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Форма навчання

Форма навчання

Денна

Заочна

Денна

Заочна

08

Право

081

Право

інформаційне право

наказ МОН № 49-л від 19.04.2021

1,5 року,

студент

-

35 100

-

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

256.04

Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)

організація захисту інформації з обмеженим доступом

1,5 року,
студент

2 роки
студент

34 440

21 100

кіберзахист у сфері інформаційних технологій та кіберпросторі

1,5 року,
студент

-

35 100

-

Інформацію про акредитацію наведених у цьому додатку спеціальностей (освітніх програм) розміщено в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності (https://registry.edbo.gov.ua/university/1339/study-programs/) та на вебсайті Академії (www.academy.ssu.gov.ua).

 

Додаток 2

до Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України

у 2022 році (пункт 5.10 розділу V, пункти 6.1, 6.2 розділу VІ)

Перелік
конкурсних предметів, значення вагових коефіцієнтів для розрахунку конкурсного бала та мінімальні значення конкурсного бала, з яким вступник допускається до участі у конкурсному відборі

1. Для здобуття ступеня бакалавра за державним замовленням:

Спеціальність (спеціалізація), освітня програма

Конкурсні предмети

(національний мультипредметний тест)

Конкурсні предмети

(ЗНО 2019-2021 років, передбачені Правилами у 2021 році)

 

Значення вагових коефіцієнтів

Код

Назва

Квота для зарахування вступників у порядку, визначеному розділом VIII Правил

035

Філологія, переклад у сфері забезпечення державної безпеки

встановлено

30 відсотків

українська мова

українська мова і література

К1 – 0,4

історія України

історія України

К2 – 0,3

математика

математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

К3 – 0,3

251

Державна безпека, контррозвідувальна діяльність у сфері забезпечення державної безпеки

встановлено

30 відсотків

українська мова

українська мова

К1 – 0,3

історія України

історія України

К2 – 0,4

математика

математика або іноземна мова, або географія, або фізика

К3 – 0,3

256.

04

Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері), контррозвідувальний захист кібербезпеки держави та об’єктів критичної інфраструктури

встановлено

30 відсотків

українська мова

українська мова

К1 – 0,3

історія України

історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

К2 – 0,3

математика

математика

К3 – 0,4

_____________

Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з української мови можуть використовуватися результати ЗНО з української мови і літератури.

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра за освітніми програмами спеціальностей (спеціалізацій) “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія” на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані на такі місця в разі наявності конкурсного бала (пункт 6.1 розділу VI Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2022 році) не менше ніж 125,000.

 

2. Для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних/юридичних осіб:

Спеціальність (спеціалізація), освітня програма

Конкурсні предмети

(національний мультипредметний тест)

Конкурсні предмети

(ЗНО 2019-2021 років, передбачені Правилами у 2021 році)

 

Значення вагових коефіцієнтів

Код

Назва

Квота для зарахування вступників у порядку, визначеному розділом VIII Правил

081

Право, право інформаційної безпеки

не встановлюється

українська мова

українська мова і література

0,35

історія України

історія України

0,4

математика

математика або іноземна мова

0,25

256.04

Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері), організація захисту інформації з обмеженим доступом

не встановлюється

мотиваційний лист

256.04

Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері), кіберзахист інформаційних ресурсів

не встановлюється

мотиваційний лист

_____________

Замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватися результати ЗНО з української мови і літератури.

Для спеціальності “Право” конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти (пункт 6.1 розділу VI Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2022 році) не може бути менше ніж 140,000 балів.

 

Додаток 3

до Правил прийому до Національно академії Служби безпеки України

у 2022 році (пункт 7.1 розділу VІІ)

 

Перелік
фахових іспитів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) та форми їх проведення

Спеціальність (спеціалізація), освітня програма

Фаховий іспит, форма проведення

Код

Назва

256.04

Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері), кіберзахист у сфері інформаційних технологій та кіберпросторі

Управління інформаційної безпеки, усно (очно або дистанційно за рішенням Приймальної комісії)

Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері), організація захисту інформації з обмеженим доступом

Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом, усно (очно або дистанційно за рішенням Приймальної комісії)

 

Додаток 4

до Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України

у 2022 році (пункт 6.6 розділу VІ)

ПОРЯДОК

подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань

Для вирішення спірних питань з оцінювання знань на вступних випробуваннях (індивідуальна усна співбесіда, фахові та вступні іспити) в Національній академії Служби безпеки України (далі – Академія) діє апеляційна комісія.

Наказ про склад апеляційної комісії затверджується наказом Академії. Головою апеляційної комісії призначається перший проректор (з навчальної роботи) або проректор з наукової роботи Академії. Склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних працівників Академії, які не є членами екзаменаційних, предметних, фахових атестаційних комісій Академії. До складу апеляційної комісії можуть включатися представники підрозділів, органів Служби безпеки України.

Розгляд апеляцій не є перескладанням вступного випробування. Апеляції з питань усунення зі вступного випробування не розглядаються.

Вступник усувається зі вступного випробування в разі користування під час його проходження підручниками, навчальними посібниками, іншими джерелами інформації (в тому числі мобільними телефонами, кишеньковими персональними комп’ютерами, електронними записними книжками тощо), що не передбачені порядком складання вступного випробування. Екзаменатор вказує причину усунення в екзаменаційному листі, а робота вступника, незалежно від обсягу і змісту виконаного, не оцінюється.

Заяви на апеляцію вступники подають особисто не пізніше наступного дня після оголошення оцінки. Апеляції, подані не у визначені терміни, не розглядаються. Відмова в прийнятті апеляції, поданої у визначені терміни, не допускається.

У разі незгоди з оголошеною оцінкою, вступник повідомляє про це відповідального секретаря Приймальної комісії Академії (його заступника) та голову комісії (його заступника), що проводила вступне випробування, але не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Голова комісії вислуховує заяву вступника, пояснення екзаменаторів, знайомить вступника з його роботою й надає необхідні пояснення щодо її оцінювання. Якщо після наданих пояснень вступник не погоджується з виставленою оцінкою, він подає відповідальному секретарю Приймальної комісії Академії (його заступнику) письмову заяву на апеляцію на ім’я голови Приймальної комісії.

Для розгляду апеляції організовується засідання апеляційної комісії, на яке запрошуються: її члени, вступник, голова комісії (його заступник), що проводила вступне випробування, екзаменатори (за необхідності), які оцінювали роботу, відповідальний секретар Приймальної комісії Академії (його заступник).

Під час засідання апеляційної комісії вступник повідомляє членам апеляційної комісії причини своєї незгоди з виставленою оцінкою, вдруге знайомиться зі своєю роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень. Якщо після наданих пояснень вступник не погоджується з отриманою оцінкою, його робота або інші матеріали, передбачені вступним випробуванням, передаються на письмову рецензію членові апеляційної комісії з відповідного вступного випробування.

Результати засідання апеляційної комісії та рецензії доповідаються голові Приймальної комісії Академії, який розглядає матеріали апеляції, за необхідності проводить співбесіду зі вступником (його батьками). Про результати проведеної роботи голова апеляційної комісії (або за дорученням голови один із членів апеляційної комісії) доповідає на засіданні Приймальної комісії Академії для прийняття остаточного рішення по суті апеляції.

Рішення Приймальної комісії, прийняте по суті апеляції вступника, доводиться до його відома не пізніше наступного робочого дня.

 

Додаток 5

до Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України

у 2022 році (пункт 5.14.2 розділу V)

КРИТЕРІЇ

оцінювання виконання вправ для визначення рівня фізичної
підготовленості вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями (спеціалізаціями) “Державна безпека”, “Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)”, “Філологія”

1. Для осіб чоловічої статі:

Категорія

Оцінка

Підтягування на перекладині (разів)

Біг на
3000 м

Біг на
100 м

хв, с

с

Із числа цивільної молоді

5 (відмінно)

11

13.00

14,6

4 (добре)

9

13.20

15,0

3 (задовільно)

7

14.00

15,8

2 (незадовільно)

<7

>14.00

>15,8

2. Для осіб жіночої статі:

Категорія

Оцінка

Комплексна силова вправа (разів)

Біг на

1000 м

Біг на
100 м

хв, с

с

Із числа цивільної молоді

5 (відмінно)

30

4.30

16,8

4 (добре)

28

4.45

17,2

3 (задовільно)

26

5.15

18,0

2 (незадовільно)

<26

>5.15

>18,0

 

Додаток 6

до Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України

у 2022 році (пункти 6.2 розділу VІ, 7.3 розділу VII)

1. Таблиця переведення тестових балів з української мови національного мультипредметного тесту до шкали 100-200

Тестовий бал

Бал за шкалою

100-200

 

Тестовий бал

Бал за шкалою

100-200

1

100

19

151

2

107

20

152

3

113

21

153

4

119

22

154

5

125

23

156

6

128

24

158

7

131

25

160

8

134

26

162

9

136

27

164

10

138

28

167

11

140

29

170

12

142

30

173

13

144

31

176

14

146

32

180

15

147

33

186

16

148

34

192

17

149

35

200

18

150

 

 

2. Таблиця переведення тестових балів з математики національного мультипредметного тесту до шкали 100-200

Тестовий бал

Бал за шкалою

100-200

 

Тестовий бал

Бал за шкалою

100-200

1

100

19

154

2

110

20

156

3

118

21

159

4

125

22

162

5

128

23

165

6

131

24

168

7

134

25

172

8

136

26

176

9

138

27

180

10

140

28

185

11

142

29

192

12

144

30

200

13

146

 

 

14

148

 

 

15

149

 

 

16

150

 

 

17

151

 

 

18

152

 

 

3. Таблиця переведення тестових балів з історії України національного мультипредметного тесту до шкали 100-200

Тестовий бал

Бал за шкалою

100-200

 

Тестовий бал

Бал за шкалою

100-200

1

100

19

151

2

107

20

152

3

113

21

153

4

119

22

154

5

125

23

156

6

128

24

158

7

131

25

160

8

134

26

162

9

136

27

164

10

138

28

167

11

140

29

170

12

142

30

173

13

144

31

176

14

146

32

180

15

147

33

186

16

148

34

192

17

149

35

200

18

150

 

 

4. Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови магістерського комплексного тесту до шкали 100-200

Тестовий бал

Бал за шкалою

100-200

 

Тестовий бал

Бал за шкалою

100-200

1

100

19

154

2

110

20

156

3

118

21

158

4

125

22

161

5

129

23

164

6

132

24

168

7

135

25

172

8

138

26

176

9

140

27

180

10

142

28

185

11

144

29

192

12

146

30

200

13

148

 

 

14

149

 

 

15

150

 

 

16

151

 

 

17

152

 

 

18

153

 

 

5. Таблиця переведення тестових балів з права магістерського комплексного тесту до шкали 100-200

Тестовий бал

Бал за шкалою

100-200

 

Тестовий бал

Бал за шкалою

100-200

1

100

26

151

2

105

27

152

3

110

28

153

4

114

29

154

5

118

30

155

6

122

31

156

7

125

32

157

8

128

33

158

9

131

34

159

10

133

35

160

11

135

36

161

12

137

37

162

13

138

38

164

14

139

39

166

15

140

40

168

16

141

41

170

17

142

42

172

18

143

43

174

19

144

 

44

176

20

145

 

45

179

21

146

 

46

182

22

147

 

47

186

23

148

 

48

190

24

149

 

49

195

25

150

 

50

200

 

Додаток 7

до Правил прийому до Національної

академії Служби безпеки України у 2022 році

(пункт 2.3 розділу ІІ)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспірантури та докторантури Національної академії

Служби безпеки України

І.       Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури та докторантури Національної академії Служби безпеки України (далі – Академія), зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури за кожною спеціальністю (спеціалізацією) та діють протягом календарного року.

1.2. До аспірантури та докторантури Академії приймаються громадяни України (далі – громадяни, особи), які постійно проживають на території України та виявили бажання здобути вищу освіту за обраною спеціальністю (освітньою програмою), формою здобуття освіти і відповідають вимогам, що встановлені актами законодавства України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Служби безпеки України та цими Правилами.

Для здобуття ступеня вищої освіти:

доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь вищої освіти магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;

доктора наук – особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності й які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

1.3. Академія оголошує конкурсні пропозиції для прийому вступників:

1) на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями (освітніми програмами), денною та заочною формами здобуття освіти в межах ліцензованого обсягу:

081 “Право” (право), ліцензований обсяг 30 осіб;

251 “Державна безпека” (державна безпека), ліцензований обсяг 30 осіб;

035 “Філологія” (філологія), ліцензований обсяг 5 осіб;

2) на науковий рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора наук за спеціальностями 081 “Право”, 251 “Державна безпека”.

Строк підготовки доктора філософії становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить не менше 30 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.

Здобуття ступеня доктора наук в докторантурі здійснюється за денною формою навчання.

Строк підготовки доктора наук становить два роки.

Фінансування підготовки громадян в аспірантурі здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням для потреб Служби безпеки України;

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, що отримані Академією на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Академії за державним замовленням для потреб Служби безпеки України здійснюється за денною формою навчання.

Фінансування підготовки громадян в докторантурі здійснюється за державним замовленням для потреб Служби безпеки України.

1.4. Приймаються до аспірантури та докторантури за державним замовленням для потреб Служби безпеки України громадяни, які відібрані та направлені на навчання підрозділами Центрального управління, регіональними органами, органами військової контррозвідки, навчальними, науково-дослідними та іншими закладами, установами Служби безпеки України, Штабом Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі – підрозділи, органи Служби безпеки України).

Обсяги прийому за державним замовленням до аспірантури та докторантури формуються та розміщуються у порядку і строки, що визначаються законодавством України та нормативно-правовими актами Служби безпеки України. Інформація про обсяги державного замовлення для потреб Служби безпеки України, розміщеного в Академії у розрізі спеціальностей, на офіційних вебсайтах Служби безпеки України, Академії та в Єдиній державній базі з питань освіти не оприлюднюється.

Рішення щодо розподілу обсягу державного замовлення для потреб Служби безпеки України щодо кожної спеціальності та форми навчання здобувачів ступеня доктора філософії та ступеня доктора наук приймається Службою безпеки України на підставі пропозицій Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України (далі – УРОС) та Академії.

Рішення щодо розподілу обсягів прийому на навчання за кошти юридичних та/або фізичних осіб щодо кожної спеціальності, форми здобуття освіти приймається Академією не пізніше трьох календарних днів після доведення обсягу державного замовлення.

1.5. Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування відповідно до законодавства та цих Правил.

1.6. Організацію прийому вступників до аспірантури здійснює Приймальна комісія Академії (далі – Приймальна комісія), яка діє відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Служби безпеки України та положення про таку комісію, затвердженого наказом Академії.

Організацію прийому вступників до докторантури здійснює Вчена рада Академії (далі – Вчена рада).

ІІ.      Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

2.1. Прийом письмових заяв (рапортів) і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на денну форму навчання для потреб Служби безпеки України за державним замовленням для здобуття ступеня доктора філософії незалежно від спеціальності проводяться у такі строки:

Прийом рапортів військовослужбовців та/або письмових заяв працівників Служби безпеки України за місцем служби (роботи) щодо їх вивчення кандидатами на навчання

з дати оголошення цих Правил

Надсилання підрозділами, органами, закладами, установами Служби безпеки України до Академії навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання

не пізніше 20 серпня 2022 року

Розгляд Академією матеріалів навчальних справ вступників та їх виклик для участі в конкурсному відборі

не пізніше 30 серпня 2022 року

Реєстрація документів вступників

строки зазначаються у викликах вступникам для участі в конкурсному відборі, що надсилає Академія

Проведення Академією вступних випробувань та оголошення їх результатів

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 30 вересня 2022 року.

2.2. Прийом письмових заяв (рапортів) і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня доктора філософії незалежно від спеціальності проводяться у строки, встановлені пунктом 2.1 цього розділу.

2.3. Прийом письмових заяв (рапортів) і документів, конкурсний відбір громадян та їх зарахування на денну форму навчання для потреб Служби безпеки України за державним замовленням для здобуття ступеня доктора наук незалежно від спеціальності проводяться у такі строки:

Прийом рапортів військовослужбовців та/або письмових заяв працівників Служби безпеки України за місцем служби (роботи) щодо їх вивчення кандидатами на навчання

з 01 березня 2022 року

Надсилання підрозділами, органами, Служби безпеки України до Академії навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання

не пізніше 31 жовтня 2022 року

Розгляд Академією матеріалів навчальних справ вступників, їх виклик для участі в конкурсному відборі, визначення можливості зарахування  до докторантури та подання висновку на розгляд Вченої ради

протягом місяця з дня надходження документів

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 31 грудня 2022 року.

ІІІ.     Порядок відбору кандидатів на навчання, прийому письмових заяв (рапортів) і документів для вступу до аспірантури та докторантури

3.1. Відбір кандидатів на навчання за державним замовленням для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється з числа військовослужбовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України (далі – працівники).

Подання та розгляд рапортів військовослужбовців і заяв працівників Служби безпеки України здійснюється відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Служби безпеки України.

На кожного кандидата на навчання підрозділами кадрового забезпечення (посадовими особами, відповідальними за роботу з питань кадрового забезпечення) формується навчальна справа, до якої долучаються такі матеріали:

мотивований, власноручно написаний військовослужбовцем Служби безпеки України рапорт або заява працівника на ім’я керівника підрозділу, органу Служби безпеки України щодо вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, в якому відображається:

обрана спеціальність для подальшого навчання,

факт ознайомлення з цими Правилами;

(для військовослужбовців та працівників Служби безпеки України);

рапорт (заява) на ім’я голови Приймальної комісії про участь у конкурсному відборі щодо вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, в якому відображається:

обрана спеціальність для подальшого навчання,

форма навчання,

іноземна мова, з якої складатиме вступний іспит;

факт ознайомлення з цими Правилами.

біографічна довідка;

копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;

копія облікової картки платника податків;

завірена копія трудової книжки (для цивільних осіб);

службова характеристика з рекомендацією до вступу до аспірантури;

завірена (-і) ксерокопія (-ї) документа (-ів) про освіту з додатками до диплому (завірені нотаріусом або кадровим підрозділом з місця роботи);

медична довідка для абітурієнтів, які вступають на навчання (ф.086);

реферат-презентацію дослідницьких пропозицій чи досягнень з тематики майбутнього дисертаційного дослідження за обраною спеціальністю (спеціалізацією), обсягом до одного авторського аркуша (40000 друк.знаків прозового тексту);

узагальнююча довідка про відповідність кандидата вимогам цих Правил (для військовослужбовців).

У разі наявності у кандидата на навчання форми допуску до державної таємниці також зазначається відповідна форма допуску та номер наказу про її встановлення.

Матеріали навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання до аспірантури, підрозділи кадрового забезпечення (посадові особи, відповідальні за роботу з питань кадрового забезпечення) надсилають на адресу Академії у строки, визначені розділом ІІ цих Правил.

Рішення про допуск до участі в конкурсному відборі до аспірантури виноситься відбірковою комісією Приймальної комісії (далі – відбіркова комісія) з урахуванням розгляду реферата-презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень з тематики майбутнього дисертаційного дослідження за обраною спеціальністю.

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ Академія не пізніше строків, визначених розділом IІ цих Правил, надсилає на адресу підрозділів, органів Служби безпеки України виклики, в яких зазначає дату, адресу прибуття, перелік документів, які вступник повинен подати для реєстрації, та графік проведення конкурсного відбору. Виклик є підставою для видачі кандидату направлення на участь у конкурсному відборі, що проводить Академія. У випадку неможливості прибуття вступника для участі в конкурсному відборі, заінтересований підрозділ, орган, заклад, установа письмово інформує УРОС і Академію.

3.2. Порядок подання рапортів (заяв) та документів для вступу до аспірантури для потреб інших державних органів – замовників навчання або юридичних осіб, які уклали відповідні угоди про підготовку фахівців, а також для вступу на навчання за кошти фізичних осіб визначається законодавством України.

Матеріали навчальних справ кандидатів, які рекомендовані на навчання, формуються і надсилаються на адресу Академії відповідно до вимог пункту 3.1 цього розділу та у строки, що визначені розділом ІІ цих Правил, якщо інше не передбачено відповідними угодами про підготовку фахівців.

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ Академія надсилає на адресу заінтересованих замовників підготовки виклики, в яких зазначає дату, адресу прибуття та перелік документів, які вступник повинен подати для реєстрації, та графік проведення конкурсного відбору. Виклик є підставою для видачі кандидату направлення на участь у конкурсному відборі, що проводить Академія.

3.3. Вступники, які в установленому порядку відібрані та направлені на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, подають заяву про участь у конкурсному відборі (далі – заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії.

У заяві вступник вказує спеціальність, спеціалізацію, форму навчання та іноземну мову, з якої складатиме вступний іспит.

Заява вступника обробляється відповідно до вимог законодавства України, Порядку прийому та цих Правил.

3.4. Реєстрацію документів вступників для участі в конкурсному відборі, що проводить Академія, здійснює відбіркова комісія, яка розглядає документи вступників на відповідність вимогам законодавства України, Порядку прийому та цих Правил. Реєстрація документів здійснюється на формалізованих бланках.

Усі копії документів звіряються з оригіналами.

3.5. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних про вищу освіту, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти, а також в інший спосіб у порядку, встановленому законодавством України.

Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність вищої освіти є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

3.6. Факт ознайомлення вступника з цими Правилами фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

3.7. Відбір кандидатів на навчання для здобуття ступеня доктора наук незалежно від спеціальності здійснюється з числа військовослужбовців і працівників Служби безпеки України.

Подання, розгляд рапортів військовослужбовців і заяв працівників Служби безпеки України здійснюється відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Служби безпеки України.

На кожного кандидата на навчання підрозділами кадрового забезпечення (посадовими особами, відповідальними за роботу з питань кадрового забезпечення) формується навчальна справа, до якої долучаються такі матеріали:

мотивований, власноручно написаний військовослужбовцем Служби безпеки України рапорт або заява працівника на ім’я керівника підрозділу, органу Служби безпеки України щодо вступу на навчання для здобуття ступеня доктора наук, в якому відображається факт ознайомлення з цими Правилами;

біографічна довідка;

службова характеристика підрозділу, органу Служби безпеки України з рекомендацією до вступу до докторантури;

письмова характеристика наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

розгорнута пропозиція, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;

анкета та автобіографія;

копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;

копія облікової картки платника податків;

завірена (-і) ксерокопія (-ї) диплома доктора філософії або кандидата наук;

висновок за результатами проведеного медичного огляду;

узагальнююча довідка про відповідність кандидата вимогам цих Правил.

У разі наявності у кандидата на навчання форми допуску до державної таємниці також зазначається відповідна форма допуску та номер наказу про її встановлення.

Медичний огляд кандидатів на навчання до докторантури проводиться у порядку та строки, що визначаються положенням про медичний огляд у Службі безпеки України щодо військовослужбовців та працівників, які вступають на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України.

Матеріали навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання до аспірантури, підрозділи кадрового забезпечення (посадові особи, відповідальні за роботу з питань кадрового забезпечення) надсилають на адресу Академії у строки, визначені розділом ІІ цих Правил.

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ Академія не пізніше строків, визначених розділом IІ цих Правил, надсилає на адресу підрозділів, органів Служби безпеки України виклики, в яких зазначає дату, адресу прибуття, перелік документів, які вступник повинен подати для реєстрації, та графік проведення конкурсного відбору. Виклик є підставою для видачі кандидату направлення на участь у конкурсному відборі, що проводить Академія. У випадку неможливості прибуття вступника для участі в конкурсному відборі, заінтересований підрозділ, орган, заклад, установа письмово інформує УРОС і Академію.

IV.      Вступні випробування та конкурсний відбір вступників до аспірантури та докторантури

4.1. Для конкурсного відбору вступників на навчання для здобуття  ступеня доктора філософії Академія проводить вступні іспити із:

спеціальності (в обсязі стандарту рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), або підтвердив свій рівень знання англійської, німецької, французької мови дійсним сертифікатом тестів СМР-2 (Функціональний) за стандартом НАТО STANAG-6001 (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом (200 балів за 200-бальною шкалою);

філософії (в обсязі програми, затвердженої Академією).

4.2. Програми вступних іспитів розробляються і затверджуються Академією не пізніше 30 червня 2022 року. Такі програми оприлюднюються на стендах Приймальної комісії та вебсайті Академії з урахуванням вимог законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України.

Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Мінімальний бал з вступних іспитів, з яким вступник допускається до подальшої участі в конкурсному відборі та зарахування на навчання, складає 100 (сто) балів.

4.3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії незалежно від спеціальності (спеціалізації), форми навчання та фінансування підготовки конкурсний бал (КБ) розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3,

де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка  вступного іспиту зі спеціальності (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – вступного іспиту з філософії (за шкалою від 100 до 200 балів);  К1, К2, КЗ - невід'ємні вагові коефіцієнти, які мають такі значення: К1 – 0,3;
К2 – 0,5; К3 – 0,2.

4.4. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час або знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у подальшому конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних іспитів не допускається.

Роботи вступників, виконані на вступних іспитах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного календарного року, потім знищуються, про що складається відповідний акт.

4.5. Апеляції на результати вступних іспитів розглядає апеляційна комісія Академії у порядку, встановленому додатком 4 до Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2022 році.

4.6. Конкурсний відбір вступників до докторантури проводиться у формі заслуховування їх наукових доповідей.

За результатами заслуховування наукових доповідей вступників кафедра, науковий відділ (лабораторія) шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради.

V. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури

5.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які беруть участь у конкурсі на навчання за державним замовленням;

вступники, які беруть участь у конкурсі на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

У межах кожної зазначеної в цьому пункті рейтинговий список впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

Якщо встановлене в четвертому абзаці цього пункту правило не дозволяє визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів.

5.2. Рейтингові списки вступників, які направлені на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів – замовників навчання, та списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються відбірковою комісією окремо для кожної спеціалізації підготовки з дотриманням вимог пункту 5.1 цього розділу. У таких списках замість прізвища, ім’я та по батькові вступника зазначається реєстраційний номер вступника згідно з бланком реєстрації та розписки в отриманні його документів.

Сформовані рейтингові списки вступників, які направлені на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів – замовників навчання та списки вступників, рекомендованих до зарахування, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії з дотриманням вимог законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України.

VI.    Надання рекомендацій для зарахування та наказ про зарахування до аспірантури

6.1. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягів державного замовлення, за його відсутності – у межах обсягів прийому на навчання за кошти юридичних, фізичних осіб, що визначаються Академією відповідно до пункту 1.4 розділу І цих Правил.

Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення для потреб Служби безпеки України Приймальна комісія приймає у строк, визначений розділом ІІ цих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі V цих Правил,  що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від більшого до меншого.

6.2. Вступники, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строків, визначених у розділі ІІ цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та додатка до нього, а також інших документів, передбачених цими Правилами, до відбіркової комісії.

6.3. Вступники, які в установлений строк не подали до Приймальної комісії оригінали документа про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та додатка до нього, а також інших документів, передбачених цими Правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням, про що Академія письмово інформує заінтересований підрозділ, орган Служби безпеки України й УРОС, а також на зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

6.4. Накази про зарахування до аспірантури видає ректор Академії на підставі рішення Приймальної комісії.

Накази про зарахування на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України формуються та оприлюднюються відповідно до вимог, встановлених законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та розпорядчими документами Академії.

Накази про зарахування на навчання за кошти інших юридичних, фізичних осіб з додатками до них формуються відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування. Такі накази оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії в порядку, визначеному законодавством України.

6.5. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією лише за письмовою заявою (рапортом) вступника або в разі виявлення порушень законодавства України з боку вступника, передбачених пунктом 3.5 розділу ІIІ цих Правил. Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається не пізніше наступного дня після подання заяви (рапорту) про відрахування.

6.6. Особи, які зараховані на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів – замовників навчання, і без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку або особисто подали заяву (рапорт) про відрахування з навчання, відраховуються з Академії.

На звільнені при цьому місця, протягом п’яти робочих днів може проводитися додаткове зарахування осіб, які є наступними у рейтинговому списку вступників.

Накази про зарахування таких осіб формуються та оприлюднюються відповідно до цих Правил.

VIІ. Надання рекомендацій для зарахування та наказ про зарахування до докторантури

7.1. Вчена рада в місячний строк розглядає висновки кафедри, наукового відділу (лабораторії) щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

Накази про зарахування до докторантури видає ректор Академії на підставі рішення Вченої ради.

Накази про зарахування до докторантури оприлюднюються відповідно до вимог, встановлених законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та розпорядчими документами Академії.

7.2. Особи, які зараховані до докторантури і протягом місяця з дня видання відповідного наказу, не прибули до Академії або особисто подали заяву (рапорт) про відрахування з докторантури, відраховуються з Академії.

На звільнені при цьому місця, може протягом місяця проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які брали участь у конкурсному відборі, що проводився Академією.

Накази про зарахування таких осіб формуються та оприлюднюються відповідно до цих Правил.

 

[1] Дата прибуття вступників зазначається у викликах для участі в конкурсному відборі, що надсилає Академія.