БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Правила прийому

Умови проведення дистанційного туру Всеукраїнської олімпіади Національної академії Служби безпеки України для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2018 році

Поясніть, як ви розумієте один із запропонованих висловів.

1. Служба безпеки України на варті державних інтересів.

2. Уклін звитязі й мужності героїв.

3. «Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок, Є тисячі ланів, але один лиш мій» (В. Симоненко).

4. Вітчизна – це не хтось і десь. Я – теж Вітчизна (І. Світличний).

5. Хто умирає в боротьбі, в серцях живе вовіки (Олександр Олесь).

6. Любов к Отчизні де героїть, там сила вража не устоїть (І. Котляревський).

 

Сформулюйте тезу, наведіть три переконливі аргументи, що найкраще доведуть міркування, і проілюструйте думки трьома прикладами 1) з української літератури або публіцистики, 2) з історії, 3) із суспільно-політичного чи власного життя. У роботі обов’язково використайте речення зі вставленою конструкцією, з однорідними членами та узагальнювальним словом при них, односкладне речення, складнопідрядне речення з підрядною допустовою частиною, фразеологізм, відокремлену  прикладку (використані конструкції підкресліть).

 

Вимоги до оформлення конкурсної роботи:

  1. Обсяг роботи  до трьох друкованих аркушів.
  2. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25. Усі береги  – 2 см.

До участі в олімпіаді будуть допущені лише ті учасники, роботи яких вчасно отримає оргкомітет.

 

 

Критерії оцінювання конкурсної роботи

Виконання завдання оцінюється від 0 до 30  балів за критеріями змісту та мовленнєвого оформлення.

Оцінювання змісту (максимально 15 балів):

1. Теза: 2 бали.

2. Аргументи: 3 бали.

3. Приклади:

3а. Приклад із української літератури або публіцистики: 2 бали.

3б. Приклад, що є історичним фактом: 2 бали.

. Приклад, що є фактом із суспільно-політичного життя або випадком із власного життя: 2 бали.

4. Логічність, послідовність: 2 бали.

5. Висновок: 2 бали.

 

Зміст власного висловлення оцінюють за сімома критеріями (1, 2, , , 3в,  4 та 5), як викладено в таблиці 1.

Таблиця 1.

Критерій

Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

Бали

1. Теза

Учасник олімпіади вправно формулює тезу

2

Учасник олімпіади не формулює тезу вправно

1

Учасник олімпіади не формулює тезу або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі

0

2. Аргументи

Учасник олімпіади наводить принаймні три доречні й переконливі аргументи

3

Учасник олімпіади наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи

2

Один з аргументів не є доречним щодо сформульованої тези

Учасник олімпіади наводить принаймні один доречний аргумент

Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого

Два аргументи не є доречними щодо сформульованої тези

1

Учасник олімпіади не наводить жодного аргументу або наведені аргументи не є доречними

0

3а. Приклад з української літератури або публіцистики

Один з аргументів підтверджує принаймні один  розгорнутий, добре пояснений приклад з української літератури

2

Немає мотивації наведення прикладу

Приклад не конкретизований через художній образ

У прикладі є фактичні помилки

1

Прикладу з української літератури немає, або він не є доречним

0

3б. Приклад, що є історичним фактом

Учасник олімпіади наводить принаймні один доречний,  розгорнутий, добре пояснений приклад з історії.

2

Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки

1

Прикладу з історії немає, або він не є доречним

0

3в. Приклад, що є фактом із суспільно-політичного життя або випадком із життя

Учасник олімпіади наводить принаймні один доречний, розгорнутий, добре пояснений приклад із суспільно-політичного життя або з власного життя

2

Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки

1

Прикладу із суспільно-політичного чи власного життя немає, або він не є доречним

0

4. Логічність, послідовність

Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу)

2

У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки

1

Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає

0

5. Висновок

Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів

2

Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами

1

Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами

0

 

Оцінювання мовленнєвого оформлення (максимально 15 балів).

Мовленнєве оформлення оцінюють за двома критеріями: урахування орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних та стилістичних помилок і врахування правильно дібраних конструкцій.

  1. Під час оцінювання мовленнєвого оформлення роботи будуть враховані орфографічні, пунктуаційні, лексичні, граматичні та стилістичні помилки (максимально 12 балів), як показано в таблиці 2.

 Таблиця 2.

Бали

Грамотність

Кількість орфографічних і пунктуаційних помилок

Кількість лексичних, граматичних і стилістичних помилок

1

8

4

2

7

3

6

4

5

3

5

4

6

3

7

2

2

8

1+1 (негруба)

9

1

10

1 (негруба)

1

11

0

1

12

0

0

 

2. За кожну правильно дібрану конструкцію учасник набирає 0,5 бала, загалом – 3 бали. Не виділені в роботі конструкції не буде зараховано.

 

 

 

Зразок оформлення титульної сторінки конкурсної (творчої) роботи учасника дистанційного туру:

 

 

 

 

КОНКУРСНА (ТВОРЧА) РОБОТА

учасника дистанційного туру Всеукраїнської олімпіади

Національної академії Служби безпеки України

для професійної орієнтації вступників

 

__________________________________________________

(тема роботи)

 

 

 

 

 

 

Виконавець:

_____________________________

(прізвище)

_____________________________

(ім’я, по батькові)

__________________________________

                                  (підпис)

__________________________________

 

__________________________________

(домашня адреса) __________________________________

(контактний телефон)

 

 

 

 

Завантажити Умови проведення дистанційного туру Всеукраїнської олімпіади НА СБУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2018 році

 

Завантажити Зразок титульної сторінки конкурсної (творчої) роботи учасника дистанційного туру

06/03/2018 05:06
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua