БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Правила прийому

Умови проведення дистанційного туру Всеукраїнської олімпіади Національної академії Служби безпеки України для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2017 році

1. Конкурсні завдання дистанційного туру

Поясніть, як ви розумієте слова (вислів).

1. Служба безпеки України на варті державності.

2. Моє покликання – служити Україні.

3. Ви стали прикладом усім, про вас нікому не забути.

4. Не професія обирає людину, а людина – професію (Сократ).

5. Україна починається з тебе (В. Чорновол).

 

Сформулюйте тезу, наведіть три переконливі аргументи, що найкраще доведуть міркування, і проілюструйте думки трьома прикладами:

1) з української літератури або публіцистики;

2) з історії;

3) із суспільно-політичного чи власного життя.

У роботі обов’язково використайте речення зі вставленою конструкцією, з однорідними членами та узагальнювальним словом при них, односкладне речення, складнопідрядне речення з підрядною допустовою частиною, фразеологізм (використані конструкції підкресліть).

 

2. Вимоги до оформлення роботи:

  1. Обсяг роботи до трьох друкованих аркушів (як виняток – до п’яти рукописних аркушів).
  2. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25. Усі береги  – 2 см.
  3. Титульну сторінку роботи оформляти за зразком, що додано.
  4. Підпис учасника Олімпіади або інші позначки, які розшифровують автора, у роботі не допускаються.

 

До участі в Олімпіаді будуть допущені лише ті учасники, роботи яких вчасно отримає організаційний комітет.

Виявлення в конкурсній роботі плагіату є підставою для відмови авторові брати участь в Олімпіаді.

 

 

КОНКУРСНА (ТВОРЧА) РОБОТА

учасника дистанційного туру Всеукраїнської олімпіади

Національної академії Служби безпеки України

для професійної орієнтації вступників

 

__________________________________________________

(тема роботи)

 

 

Виконавець:

_________________________

(прізвище)

_________________________

(ім’я, по батькові)

______________________________

                        (підпис)

______________________________

______________________________

(домашня адреса) ______________________________

(контактний телефон)

 

 

3. Критерії оцінювання

Виконання завдання оцінюється від 0 до 30  балів за критеріями змісту та мовленнєвого оформлення.

Оцінювання змісту (максимально 15 балів):

1. Теза: 2 бали.

2. Аргументи: 3 бали.

3. Приклади:

3а. Приклад із української літератури або публіцистики: 2 бали.

3б. Приклад, що є історичним фактом: 2 бали.

. Приклад, що є фактом із суспільно-політичного життя або випадком із власного життя: 2 бали.

4. Логічність, послідовність: 2 бали.

5. Висновок: 2 бали.

Зміст власного висловлення оцінюють за сімома критеріями (1, 2, , , 3в,  4 та 5), як викладено в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Критерій

Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

Бали

1. Теза

Учасник олімпіади вправно формулює тезу

2

Учасник олімпіади не формулює тезу вправно

1

Учасник олімпіади не формулює тезу або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі

0

2. Аргументи

Учасник олімпіади наводить принаймні три доречні й переконливі аргументи

3

Учасник олімпіади наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи

2

Один з аргументів не є доречним щодо сформульованої тези

Учасник олімпіади наводить принаймні один доречний аргумент

Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого

Два аргументи не є доречними щодо сформульованої тези

 

1

Учасник олімпіади не наводить жодного аргументу або наведені аргументи не є доречними

0

3а. Приклад з української літератури або публіцистики

Один з аргументів підтверджує принаймні один  розгорнутий, добре пояснений приклад з української літератури

2

Немає мотивації наведення прикладу

Приклад не конкретизований через художній образ

У прикладі є фактичні помилки

1

Прикладу з української літератури або публіцистики немає, або він не є доречним

0

3б. Приклад, що є історичним фактом

Учасник олімпіади наводить принаймні один доречний,  розгорнутий, добре пояснений приклад з історії.

2

Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки

1

Прикладу з історії немає, або він не є доречним

0

3в. Приклад, що є фактом із суспільно-політичного життя або випадком із життя

Учасник олімпіади наводить принаймні один доречний, розгорнутий, добре пояснений приклад із суспільно-політичного життя або з власного життя

2

Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки

1

Прикладу із суспільно-політичного чи власного життя немає, або він не є доречним

0

4. Логічність, послідовність

Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу)

2

У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки

1

Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає

0

5. Висновок

Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів

2

Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами

1

Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами

0

Оцінювання мовленнєвого оформлення (максимально 15 балів).

Мовленнєве оформлення оцінюють за двома критеріями: урахування орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних та стилістичних помилок і врахування правильно дібраних конструкцій.

1.  Під час оцінювання мовленнєвого оформлення роботи будуть враховані орфографічні, пунктуаційні, лексичні, граматичні та стилістичні помилки (максимально 12 балів), як показано в таблиці 2.

 

 Таблиця 2.

Бали

Грамотність

Кількість орфографічних і пунктуаційних помилок

Кількість лексичних, граматичних і стилістичних помилок

1

8

4

2

7

3

6

4

5

3

5

4

6

3

7

2

2

8

1+1(негруба)

9

1

10

1(негруба)

1

11

0

1

12

0

0

2. За кожну правильно дібрану конструкцію учасник набирає 0,5 бала, загалом – 3 бали. Не виділені в роботі конструкції не буде зараховано.

27/04/2017 09:39
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua