БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Правила прийому {JOURNAL_BUTTON}

ПРОГРАМА З ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент (денна, заочна форми навчання)

1. Загальні положення

Національна академія Служби безпеки України (далі – НА СБУ, Академія) згідно із Умовами 
прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 № 1378, Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2018 році, затверджених НА СБУ 21.12.2017 та погодженими зі Службою безпеки України та МОН України 22.12.2017 (протокол ВР НА СБУ від 21.12.2017 № 13, реєстр. № 29/19–14466від 22.12.2017),проводить вступний екзамен з іноземної мови (англійська, німецька, французька) для конкурсного відбору для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» у галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент.

Ця Програма розроблена предметною екзаменаційною комісією з іноземної мови Приймальної комісії НА СБУ.

 

2. Вимоги до іншомовної компетентності вступників

На вступному іспиті з іноземної мови рівень сформованості іншомовної комунікативної компетентності далі – ІКК) вступника визначається шляхом тестування і має дорівнювати рівню володіння мовою В1відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Відповідність ступеня сформованості іншомовної комунікативної компетентності вступника необхідному рівню володіння іноземною мовою визначається шляхом перевірки сформованості лінгвістичної (лексична, граматична) та мовленнєвої (компетентність у читанні) складових ІКК у межах соціально-культурної, соціально-побутової й професійної сфер спілкування та основних розділів граматики відповідної мови.

 

2.1.   Англійська мова

Морфологія

Іменник. Однина і множина іменників. Способи утворення множини. Присвійний відмінок, специфіка утворення. Рід іменників. Артикль і його класифікація. Використання артиклів з незлічуваними іменниками.

Прикметник. Основні суфікси і префікси прикметників. Ступені порівняння прикметників: аналітичні і синтетичні форми утворення. Порівняльні конструкції.

Дієслово. Дієслова групи неозначеного аспекту у часах теперішньому, минулому, майбутньому, майбутньому з точки зору минулого. Дієслова групи продовженого аспекту у часах теперішньому, минулому, майбутньому, майбутньому з точки зору минулого. Дієслова групи перфектного аспекту у часах теперішньому, минулому, майбутньому, майбутньому з точки зору минулого. Дієслова групи перфектного продовженого аспекту у часах теперішньому, минулому, майбутньому, майбутньому з точки зору минулого.

Пасивний стан дієслів.

Модальні дієслова та їх еквіваленти. Умовний спосіб дієслів.

Утворення наказового способу та його заперечна форма.

Неособові форми дієслова: Інфінітив, його форми. Інфінітивні конструкції - об'єктний інфінітивний зворот, суб'єктний інфінітивний зворот. Дієприкметник. Participle I, Participle II. Герундій.

Синтаксис

Узгодження часів. Трансформація прямої мови в непряму. Правила узгодження часів у складнопідрядних реченнях.

 

2.2.   Німецька мова

Морфологія

Іменник. Однина і множина іменників. Способи утворення множини. Присвійний відмінок. Рід іменників. Артикль. Відміни та відмінки.

Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Відмінювання прикметників.

Займенники (особові, присвійні, вказівні). Неозначено-особовий займенник “man”.

Дієслово. Часові форми дієслів (презенс, претерет, перфект, плюсквамперфект, футурум І). Особові закінчення дієслів. Основні форми сильних та слабких дієслів. Модальні дієслова. Пасивний стан дієслів. Наказовий спосіб дієслів. Умовний спосіб дієслів (кон’юктив). Інфінітив. Інфінітивні звороти. Частка “zu” з дієсловами. Партіціп І, ІІ.

Синтаксис

Порядок слів у простому реченні (розповідному, питальному з питальним словом та без питального слова). Порядок слів у складнопідрядному реченні. Типи підрядних речень. Узгодження часових форм дієслів.

 

2.3.   Французька мова

Морфологія

Іменник. Множина іменників. Утворення жіночого роду іменників.

Детермінативи. Типи артиклів. Правила вживання артикля. Заміна неозначеного артикля прийменником de.

Прикметник. Утворення жіночого роду прикметників. Множина прикметників. Узгодження прикметників. Місце прикметника-означення. Ступені порівняння прикметників.

Займенник. Типи займенників та їх місце в дієслівних формах.

Дієслово, групи дієслів. Заперечна форма дієслова. Безособовий зворот il y a. Безособові дієслова. Наказовий спосіб. Займенникові дієслова. Пасивна форма. Особливості відмінювання дієслів I, II та III групи. Керування дієслів. Дієслівні перефрази.

Часи дійсного способу: présent, passécomposé, imparfait,plus-que-parfait, passésimple, futursimple, futurentérieur, futurimmédiat, passéimmédiat.

Часи умовного способу: Conditionnelprésent òà Conditionnelpassé. Вживання часів умовного способу.

Subjonctifprésent òà Subjonctifpassé. Вживання Subjonctif у підрядних, додаткових, означальних та обставинних реченнях.

Дієслівні форми на -ant: gérondif, participeprésent.

Participepassé. Форми participepassé дієслів I, II та III групи. Вживання participepassé в ролі означення.

Узгодження participepassé дієслів, що відмінюються з avoir. Participepassécomposé. Infinitifpassé.

Числівник: Кількісні та порядкові числівники. Їх утворення та вживання.

Прийменник. Вживання прийменників.

Прислівник. Утворення та вживання прислівників. Місце прислівників у реченні. Ступені порівняння прислівників.

Синтаксис

Структура простого речення. Виділення членів речення. Реприза. Порядок слів у реченні.

Структура складнопідрядного та складносурядного речення. Непряме питання. Узгодження часів дійсного способу.

Вживання часів після si умовного. Інфінітивний зворот (Propositioninfinitive). Абсолютний дієприкметниковий зворот (Propositionparticipeabsolue).

 

3.      Специфікація тесту з іноземної мови

3.1.   Структура тесту

У тесті, що винесений на вступний екзамен, використовуються тестові завдання закритої (з множинним вибором) та відкритої форм.Тест складається з 2-х частин та містить 56 завдань: перша частина тесту 1–50 – лексико-граматичні завдання з вибором однієї правильної відповіді; друга частина тесту 51–56 –завдання на перевірку розуміння прочитаного текстуз вибором однієї правильної відповіді.

Завдання вважається виконаним, якщо вступник позначив правильний варіант відповіді.

 

3.2.   Результат виконання тесту з іноземної мови

Тест оцінюється за 100-бальною шкалою наступним чином: завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–50) – 2 тестових бали; завдання на перевірку розуміння прочитаного тексту (51–56) – 3 тестових бали.

Максимальна кількість тестових балів, яку набирає вступник, правильно виконавши всі завдання, становить 118 балів. Мінімальна кількість тестових балів, за якими вступник допускається до участі в конкурсному відборі, та таблиця переведення тестових балів, відповідно до якої обраховується оцінка за 100-бальною шкалою, визначається на засіданні предметної екзаменаційної комісії з іноземної мови.

 

3.3.   Тривалість виконання тесту становить 120 хвилин

 

3.4.   Порядок проведення тестування

Тестування (у паперовій або комп’ютерній формі) проводяться у навчальних приміщеннях Академії.

Екзаменаційні групи формуються в алфавітному порядку. Кількість осіб у групах визначає голова предметної екзаменаційної комісії з іноземної мови за умови розміщення вступників у відповідних приміщеннях за окремими навчальними столами (комп’ютерами).

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії Академії не допускаються до приміщень, де проводиться вступний екзамен з іноземної мови.

Вступникам під час тестування забороняється користуватись мобільними телефонами (планшетами), іншими електронними засобами, словниками, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії Академії.

У випадку використання вступником під час тестування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, а його робота не оцінюється, про що складається відповідний акт.

У разі комп’ютерного тестування, результати виконання тестових завдань опрацьовуються комп’ютерною програмою та фіксуються вступником і членом комісії у протоколі проведення вступного іспиту.

Перескладання вступного іспиту з іноземної мови не допускається.

Апеляції щодо результатів вступного іспиту з іноземної мови денної та заочної форм навчання розглядає апеляційна комісія Приймальної комісії Академії у порядку, визначеному у додатку 4 до Правил прийому.

 

3.5.   Демонстраційний варіант тесту з іноземних мов

 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Частина 1. Лексико-граматичні завдання

Read the text below and choose the correct word for each space

Write the Perfect Crime Novel

Most people are born with the natural ability to (0) _____ stories, but only a rare few have the determination to become professional authors, and even fewer have the joy of seeing their novels top the (1) _______ of bestselling books. Some of the world's famous crime writers have achieved the (2) ________ success of all. Who can deny the appeal of famous detectives like Sherlock Holmes, Miss Marple or Hercule Poirot? Even if you haven't read the (3) _______ books you will have seen them in films or on the TV.

If you have an ambition to become the next Agatha Christie what should you do? The best starting (4) ______ is to read lots of examples of crime fiction written by good authors. You will need a notebook to carry around with you or, even better, some loose (5) ______ of paper that you can (6) _________ notes on and then file into a folder. After all, the most everyday situation – for example, watching a woman get (7) ________ a train - may be the inspiration for your first bestseller. Like any good recipe you have to know the main (8) _______ of a successful novel. These are: an original story, strong characters and a memorable setting.

 

0.

A.

say 

B.

tell

C.

speak

D.

announce

E.

I don't know.

1.

A.

queue

B.

list 

C.

row

D.

line 

E.

I don't know.

2.

A.

largest

B.

greatest

C.

highest

D.

prime

E.

I don't know.

3.

A.

first

B.

initial

C.

early

D.

original

E.

I don't know.

4.

A.

spot

B.

tip

C.

point

D.

mark

E.

I don't know.

5.

A.

strips

B.

sheets

C.

layers

D.

pieces 

E.

I don't know.

6.

A.

complete

B.

do 

C.

fill

D.

make

E.

I don't know.

7.

A.

out

B.

down

C.

off

D.

from

E.

I don't know.

8.

A.

parts

B.

ingredients

C.

pieces

D.

sections

E.

I don't know.

 

Частина 2. Завдання на перевірку розуміння прочитаного тексту

Read the text and decide which answer fits best: A, B or C

Extract

Six months ago I made a rash promise. The leader of the youth club in our village rang me in March saying, “We’re thinking of running a children’s play scheme for a day in October half-term. Would you be prepared to help?” My response was “Sure, why not?” In truth I was a little flattered to be asked, even though working as a care assistant with old people hardly qualified me for the role. Still, I duly put the date in my diary and of course I forgot all about it. I don’t know if you’ve noticed this but time has a habit of speeding along faster than a police car chasing a robber and, before I knew it, the day was dawning.

I arrived at the youth centre that morning feeling full of trepidation. There was a gang of 12 helpers including me and each pair had been allocated a particular age group. Mine was the 10 to 11 year olds. Even with the planning meeting I had attended the week before, I worried about whether I was up to the task. Why hadn’t I read through the copious lesson plans we were given beforehand? And wasn’t the average 10-year-old more interested in the latest Play Station game than making things with paper and glue?

 

1. When the first day of the job arrived the writer was surprised

 1. that the day had come round so quickly.
 2. because she'd forgotten to write down the date.
 3. because she witnessed a car chase on the way.

 

2. When the writer arrived to start her job she

 1. saw the children had brought their own electronic games to play with.
 2. realised she should have done more preparation.
 3. felt confident she could deal with 10 and 11 year olds.

НІМЕЦЬКА МОВА

Частина 1. Лексико-граматичні завдання

Lesen Sie den Lückentext und ergänzen Sie ihn.

 

Der wissenschaftlich-technische Fortschritt brachte neue synthetische Stoffe, neue Apparate und Maschinen, neue Arzneien, Medien mit sich. Das (0) alles veränderte völlig (1) ___ Leben. Und das alles verdanken wir den Gelehrten, den Menschen, (2) ___ diese großen Entdeckungen gemacht (3) ___. Jedes Land ist (4) ___ solche Menschen stolz. Deutschland nennt man das Land der Kultur und der Wissenschaft, das bedeutet, dass es besonders viele hervorragende Künstler und Wissenschaftler hat, (5) ___ Werke und Entdeckungen weltberühmt sind. Erinnern wir (6) ___ an solche Namen, wie Diesel und Ohm, Robert Koch und Konrad Röntgen, Max Plank, Albert Einstein und viele andere. Die Ergebnisse ihrer Arbeiten benutzt man heutzutage in der ganzen Welt.

Die Erfinder des Wagens kommen auch aus Deutschland. Das sind weltberühmte Gottlieb Daimler (1834-1900) und Karl Friedrich Benz (1844-1929). Sie arbeiteten nur hundert Kilometer voneinander entfernt: Daimler in Stuttgart und Benz in Mannheim, beides im Südwesten Deutschlands im (7) ___ Bundesland Baden-Württemberg gelegen. So, mit Sicherheit (8) ___ man formulieren, dass alle diese Deutschen große Errungenschaft erreicht haben.

 

0.

A.

alle

B.

alles

C.

allen

D.

all

E.

Ich weiß nicht.

1.

A.

unsere

B.

unseres

C.

unser

D.

unserem

E.

Ich weiß nicht.

2.

A.

deren

B.

der

C.

das

D.

die

E.

Ich weiß nicht.

3.

A.

haben

B.

hat

C.

hätten

D.

habt

E.

Ich weiß nicht.

4.

A.

aus

B.

auf

C.

vor

D.

an

E.

Ich weiß nicht.

5.

A.

dessen

B.

der

C.

deren

D.

denen

E.

Ich weiß nicht.

6.

A.

dich

B.

euch

C.

sich

D.

uns

E.

Ich weiß nicht.

7.

A.

heutigen

B.

heutige

C.

heutiges

D.

heutiger

E.

Ich weiß nicht.

8.

A.

kann

B.

können

C.

könnten

D.

könne

E.

Ich weiß nicht.

 

Частина 2. Завдання на перевірку розуміння прочитаного тексту

Lesen Sie den Text und wählen Sie die beste passende Antwort: A, B oder C.

Alterndes Europa

 Während vor allem in Asien und Afrika die Bevölkerung wächst, ist in Europa der gegenteilige Trend zu beobachten: Die Europäer werden immer weniger - und sie werden immer älter. Die Iren werden so schnell nicht aussterben: Mit 2,07 Kindern pro Frau hat Irland die höchste Geburtenzahl in der EU. Dahinter folgen die skandinavischen Länder sowie Frankreich und Großbritannien.

Laut der Statistik leben europäische Männer 76 Jahre und Frauen 82 Jahre. In Italien; Frankreich und Deutschland leben die durchschnittlich ältesten Menschen, während die osteuropäischen Bevölkerungen noch eher jung sind und auch eine niedrigere Lebenserwartung haben. Doch auch im Osten der EU werden in den nächsten 50 Jahren die Bevölkerungen deutlich altern. Denn der wachsende Wohlstand lässt die Menschen länger gesund leben. Europa sei in Sachen Bevölkerungsentwicklung „ein Opfer“ seines Erfolges.

Die unmittelbaren Folgen sind vor allem in den Sozialsystemen spürbar: Wo weniger Menschen arbeiten, wird weniger in die Renten- und Sozialkassen eingezahlt. In den kommenden Jahren werden die so genannten Babyboomer, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, in Rente gehen. Die EU geht davon aus, dass in den kommenden Jahren die arbeitende Bevölkerung schrumpfen wird.

 

1.Wie verändert sich die Bevölkerung in Europa?

A. Die Bevölkerung in Asien wächst.

B. Die Auswanderung aus Europa wächst.

C. Die Europäer werden älter.

 

2.Welche Folgen hat Europas Alterung?

A. Das Sozialsystem wird immer mehr belastet.

B. Die Zahl der Rentner schrumpft.

C. Die Sozialkassen bekommen mehr Einzahlungen.

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Частина 1. Лексико-граматичні завдання

Li sez le texte et choisissez la réponse correcte.

Les chemins de fer français.

L'essor du chemin de fer a été lié à (0) ___ de la houille et de la métallurgie. Il date de cent ans. (1) ___ les transports massifs de marchandises lourdes (charbon, minerais, acier, etc.), la grande industrie n'aurait pu prendre (2) ___ d'ampleur; chemin de fer a facilité les échanges d'hommes entre les régions. Mais il a beaucoup changé depuis un siècle. La plupart des (3) ___ lignes rayonnent à partir de la capitale. C'est que les chemins de fers français ont été d'abord (4) ___ comme un instrument de la centralisation politique. Les lignes de plaine et les lignes de montagne. Les premières sont naturellement plus nombreuses: plaines et vallées attirent les voies ferrées et c'est dans les régions (5) ___ faible altitude que la circulation est la plus active. La construction et l'entretien des voies ferrées n'y ont pas soulevé de grosses difficultés. Des rampes assez longues (le chemin de fer craint les pentes, même Hiodestes) limitent le poids des trains ou leur vitesse sur certains Plateaux (Lorraine, Bourgogne). Le rail (6) ___ pénétré aussi toute les montagnes françaises: mais cela fut coûteux car il (7) ___ construire d'innombrables ouvrages d'art. Records de vitesse. Certains trains français de voyageurs, les "trains-drapeaux", sont les plus rapides du monde. Ils relient Paris à une soixantaine de villes françaises et à quelques villes belges ou suisses à plus de 100 km par heure.

Les petits trains français. Brutalement, la France redécouvre les mérites de ses lignes secondaires. Il est vrai qu'en vingt-cinq ans, 10000 km de lignes ont été fermés, (8) ___ soit le quart du réseau national.

 

0.

A.

celles

B.

ceux

C.

celle

D.

celui

E.

Je ne sais pas.

1.

A.

Sans

B.

Avec

C.

Après

D.

Selon

E.

Je ne sais pas.

2.

A.

peu

B.

assez

C.

beaucoup

D.

rien

E.

Je ne sais pas.

3.

A.

grands

B.

grandes

C.

petites

D.

petits

E.

Je ne sais pas.

4.

A.

faites

B.

pensés

C.

conçus

D.

faits

E.

Je ne sais pas.

5.

A.

à

B.

de

C.

sur

D.

devant

E.

Je ne sais pas.

6.

A.

a

B.

est

C.

es

D.

as

E.

Je ne sais pas.

7.

A.

fallait

B.

faut

C.

a fallu

D.

faudra

E.

Je ne sais pas.

8.

A.

ait

B.

était

C.

soit

D.

sera

E.

Je ne sais pas.

 

Частина 2. Завдання на перевірку розуміння прочитаного тексту.

Lisez le texte et décidez quelle réponse est la meilleure: A, B or C.

 

La Bretagne

La Bretagne est une avancée de terre entre La Manche et L'Atlantique. C'est la région la plus maritime de France. La côte offre aux pêcheurs de riches ressources. Pendant l'Empire romain, les habitants de la Bretagne ont acquis une réputation d'excellents navigateurs, et depuis lors, toute l'histoire de la Bretagne est une confirmation de cette renommée légendaire. Mais les habitants de la côte ne vivent pas seulement de la mer et de ses industries. Grâce à la précocité du printemps, à la tiédeur humide du climat grâce surtout à l'emploi d'engrais marin, ils ont multiplié les champs de primeurs dont la récolte est expédiée vers Paris ou les ports anglais. Grâce à diverses ressources, auxquelles s'ajoutent en été les bénéfices apportés par le tourisme, la côte est la partie la plus vivante de la Bretagne. A l'intérieur, il y a encore des terres suffisamment fertiles où l'on cultive le blé et où l'on s'occupe de l'élevage des chevaux et des vaches laitières. Le reste de la péninsule est occupé par les landes qui sont coupées par des prairies douces, des champs de seigle, de pommes de terre, de sarrasin. Les villes sont peu nombreuses et pas très grandes: ce sont Rennes, Lorient, Saint-Brieuc, Brest, Quimper.

 

1. Quelle reputation ont les habitants de la Bretagne

 1. d'excellents pêcheurs.
 2. d'excellents navigateurs.
 3. d'excellents primeurs.

 

2. La Bretagnec’est

 1. Une péninsule.
 2. Une lande.
 3. Une prairie.

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 

ШИФР

 

 

(штамп НА СБУ)

(заповнюється відповідальним секретарем (заступником відповідального секретаря) Приймальної комісії)

 

 

Примітка. Підписувати, робити будь-які помітки, що розшифровують роботу, забороняється!

 

Аркуш відповіді

на тест зі вступного екзамену з іноземної мови

(англійська, німецька, французька)

 

Частина 1. Лексико-граматичні завдання

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ / 50*2 / 100Points

 

Частина 2. Завдання на перевірку розуміння прочитаного тексту

51.

52.

53.

54.

55.

56.

 

 

 

 

 

 

___________ /6*3 / 18

____________ / 118 Points

 

 

Оцінка_________ / 100

 

4. Рекомендована література для самостійної підготовки до вступного екзамену з іноземної мови

 

4.1. Англійська мова

 1. Evans V., Dooley D. Upstream Intermediate. – Express Publishing, 2002. – 222 p.
 2. Evans V., Dooley D. Upstream Intermediate (test booklet). – Express Publishing, 2002. – 88 p.
 3. Evans V., Dooley D. Grammar way 3.– Express Publishing, 2007. – 216 p.
 4. Evans V., Dooley D. FCE Practice Tests 2. – Express Publishing, 2002. – 95 p.
 5. Evans V., FCE Use of English 1. – Express Publishing, 2002. – 219 p.
 6. Evans V., FCE Practice Exam Papers 1, 2. – Express Publishing, 2008.
 7. Kingsley S. First Cerificate: First! Examination Practice 1 and 2.– Express Publishing, 2008.

 

4.2. Німецька мова

 1. EmHauptkurs / M.Perlmann-Balme, S.Schwalb, D.Weersu.a. – Ismaning : Max Hueber, 1998. – 168 S.
 2. Aspekte Mittelstufe Deutsch B2 / R.-P.LöscheU.KoithanH.Schmitzu.a. – München: Klett-Langenscheidt, 2008. – 200 S.
 3. Ziel B2 (2 Bände) /  R.-M. DallapiazzaS. EvansR. Fischer u.a. – Ismaning: Max Hueber, 2008.– 140 S. (1), 2009. –148 S. (2).
 4. Mittelpunkt B2. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene / R. Köhl-Kuhn,A. Daniels,Ch. Estermannu.a. – Stuttgart: Ernst Klett, 2007. – 184 S.
 5. Dialog Beruf 2 / N.Becker, J.BraunertK.–H.Eisfeld u.a. – Ismaning: Max Hueber, 1997. – 174 S.

 

4.3. Французька мова

 1. Крючков Г. Г. Прискорений курс французької мови / Г. Г. Крючков, М. П. Мамотенко, В. С. Хлопук, В. С. Воєводська. – К. : А.С.К., 2003. – 384 с.
 2. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Практическая грамматика французского языка / И.Н.Попова, Ж.А.Казакова. – М.: Высшая школа, 1975, 2001. – 475с.
 3. Прокофьева Т. Тесты по грамматике французского языка/ Т. Прокофьева. – М.: Высшая школа, 1999. – 253 с.
 4. Рощупкина Е. А. Краткий справочник по грамматике / Е. А. Рощупкина. –К.: Методика, 1997. –238 с.

Завантажити Програму з вступного іспиту з іноземної мови

21/06/2018 12:50
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua