БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Правила прийому {JOURNAL_BUTTON}

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З МАТЕМАТИКИ для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 251 «Державна безпека», 073 «Менеджмент», 125 «Кібербезпека» та 081 «Право»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З МАТЕМАТИКИ

для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 251 «Державна безпека» (спеціалізація – поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін), 073 «Менеджмент» (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом), 125 «Кібербезпека» (спеціалізація – управління інформаційною безпекою) та 081 «Право» (спеціалізація – забезпечення інформаційної безпеки)

 

1. Загальні положення.

Національна академія Служби безпеки України (далі – Академія) згідно з Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1297/31265, Правилами прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2018 році, затвердженими НА СБ України 21 грудня 2017 року та погодженими Службою безпеки України 22 грудня 2017 року,  (далі – Правила прийому), на підставі Акта узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензійного обсягу Академії, затвердженого Міністерством освіти і науки від 04 грудня 2015 року 29/19-12178, проводить вступний іспит з математики для конкурсного відбору вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня  бакалавра за спеціальністю 251 «Державна безпека» (спеціалізація – поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін), 073 «Менеджмент» (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом), 125 «Кібербезпека» (спеціалізація – управління інформаційною безпекою) та 081 «Право» (спеціалізація – забезпечення інформаційної безпеки).

Ця Програма розроблена предметною екзаменаційною комісією з математики Приймальної комісії Академії.

 

2Вимоги до компетентності вступників з математики

Вимоги до компетентності вступників з математики визначено з урахуванням положень законодавства України у сфері менеджменту,  цілей і змісту навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців для професійної діяльності в галузі менеджменту.

Відповідність рівня компетентності вступника визначається шляхом перевірки рівня володіння знаннями з математики та уміннями їх застосовувати для вирішення питань, пов’язаних з обраною спеціальністю.

Основні  знання та вміння:

- будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;

- виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв’язувати задачі на наближені обчислення, пропорції тощо);

- виконувати перетворення числових та буквених виразів (розуміти змістове значення кожного елемента виразу, спрощувати та обчислювати вирази, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях виразів);

- будувати й аналізувати графіки функціональних залежностей, рівнянь  та нерівностей, досліджувати їх властивості;

- використовувати властивості похідної та інтеграла до розв’язування задач:

- досліджувати та розв’язувати рівняння, нерівності та їхні системи, текстові задачі;

- знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їхні властивості;

- знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, величини кутів, площі, об’єми);

- розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі та обчислювати ймовірності випадкових подій;

- аналізувати інформацію, що подана в графічній, табличній, текстовій та інших формах.

 

3. Навчальний матеріал, що виноситься на вступний іспит, структурований за такими змістовними розділами:

 

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

РОЗДІЛ 1. ЧИСЛА І ВИРАЗИ

1. Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні ірраціональні) порівняння чисел та дії з ними.

2. Числові множини та співвідношення між ними.

2. Відношення та пропорції.

3.Відсотки. Основні задачі на відсотки.

4. Текстові задачі.                                                

5. Раціональні вирази та їхні перетворення.

4. Ірраціональні та степеневі вирази та їх перетворення.

5. Показникові вирази та їхні перетворення.

6. Логарифмічні вирази та їхні перетворення.

7. Тригонометричні вирази та їхні перетворення.

РОЗДІЛ 2. РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХНІ СИСТЕМИ

1. Лінійні рівняння, нерівності та їхні системи.

2. Квадратні рівняння, нерівності та їхні системи.

3. Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи.

4. Ірраціональні рівняння, нерівності та їхні системи.

5. Показникові рівняння, нерівності та їхні системи.

6. Логарифмічні рівняння, нерівності та їхні системи.

7. Тригонометричні рівняння, нерівності та їхні системи.

8. Застосування рівнянь, нерівностей та їхніх систем до розв’язування текстових задач.

РОЗДІЛ 3 .ФУНКЦІЇ

1. Числові послідовності.

2. Функціональна залежність.

3. Лінійні, квадратичні, степеневі, показникові, логарифмічні та тригонометричні функції, їхні основні властивості.

4.  Похідна функції. Її геометричний та фізичний зміст.

5.  Похідні елементарних функцій.

6. Правила диференціювання.

7.  Дослідження функції за допомогою похідної.

8. Побудова графіків функції.

9. Первісна та визначений інтеграл.

10. Застосування визначеного інтегралу до обчислення площ плоских фігур.

РОЗДІЛ 4. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ

1. Перестановки, комбінації, розміщення (без повторень).

2. Комбінаторні правила суми та добутку.

3. Ймовірність випадкової події.

4. Вибіркові характеристики.

 

ГЕОМЕТРІЯ

РОЗДІЛ 5. ПЛАНІМЕТРІЯ

1. Найпростіші геометричні фігури на площині та їхні властивості.

2. Коло та круг.

3. Трикутники.

4. Чотирикутники.

5. Многокутники.

6. Геометричні величини та їх вимірювання.

7. Координати та вектори на площині.

8. Геометричні перетворення.

РОЗДІЛ 6. СТЕРЕОМЕТРІЯ

1. Прямі та площини у просторі.

2. Многогранники, тіла й поверхні обертання.

3. Координати та вектори у просторі.

 

4. Специфікація вступного іспиту з математики.

 

Зміст роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 03.02.2016 р. № 77).

Загальна кількість завдань роботи – 34.

На виконання роботи відведено 180 хвилин.

Результат виконання тесту з математики оцінюється за 200-бальною шкалою оцінювання.

Екзаменаційна робота з математики базового рівня складається із завдань трьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–20). До кожного із завдань подано п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей.

2. Завдання на встановлення відповідності (№21–24). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№25–34). Під час виконання цих завдань учасник має вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей.

Під час підготовки до тестування з математики рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з математики базового рівня:

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал - правильна відповідь; 0 балів - неправильна відповідь, вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
  2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал - за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів - не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
  3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю №25–34 оцінюються 0 або 2 балами: 2 бали - зазначено правильну відповідь; 0 балів - зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться. Максимальна кількість балів, яку можна набрати при правильному виконанні всіх завдань сертифікаційної роботи з математики базового рівня – 56.

Вступникам під час виконання письмових завдань забороняється користуватися підручниками, навчальними посібниками та іншими допоміжними джерелами інформації, в тому числі електронними. Особа, яка не дотримується зазначених вимог або порушує загальноприйняті правила поведінки, відсторонюється від подальшого складання вступного іспиту, а на її роботі вказується підстава та час відсторонення. У подальшому така робота не оцінюється.

Екзаменаційні групи формуються в алфавітному порядку. Кількість вступників у групах визначає голова предметної екзаменаційної комісії за умови розміщення вступників у відповідних приміщеннях за окремими робочими (навчальними столами).

На вступному іспиті повинна бути забезпечена робоча обстановка, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Перескладання вступного іспиту не дозволяється.

Апеляція на результати вступного іспиту розглядає апеляційна комісія Академії у порядку, визначеному Правилами прийому. Апеляція з питань відсторонення від іспиту не розглядається.

 

5. Таблиця переведення тестових балів у 200-бальну шкалу оцінювання на вступному іспиті з математики.

 

Оцінка за - бальною шкалою обраховується за Таблицею 1.

Переведення тестових балів з математики за шкалою

 

Тестовий бал

Бал

Тестовий бал

Бал

Тестовий бал

Бал

0

4

20

84

40

156

1

8

21

88

41

158

2

12

22

92

42

160

3

16

23

96

43

162

4

20

24

100

44

164

5

24

25

104

45

166

6

28

26

108

46

168

7

32

27

112

47

170

8

36

28

116

48

172

9

40

29

120

49

174

10

44

30

124

50

176

11

48

31

128

51

180

12

52

32

136

52

184

13

56

33

140

53

188

14

60

34

144

54

192

15

64

53

146

55

196

16

68

36

148

56

200

17

72

37

150

 

 

18

76

38

152

 

 

19

80

39

154

 

 

 

Додатки:

Тестові завдання і бланк для відповідей вступного іспиту з математики, що проводить НА СБ України, варіант № 1, на 5 аркушах;

 

 

 

Тестові завдання і бланк для відповідей вступного іспиту з математики, що проводить НА СБ України, варіант № 2, на 5 аркушах;

 

 

 

Тестові завдання і бланк для відповідей вступного іспиту з математики, що проводить НА СБ України, варіант № 3, на 5 аркушах;

 

 

 

Тестові завдання і бланк для відповідей вступного іспиту з математики, що проводить НА СБ України, варіант № 4, на 5 аркушах;

 

 

 

Бланк відповідей вступного іспиту з математики, що проводиться в НА СБ України на 2 аркушах.

 

                 

 

6. Інформаційно – методичне забезпечення

  1. Захарійченко Ю.О. Повний курс математики в тестах / Ю.О. Захарійченко, О.В. Школьний, Л.І. Захарійченко, О.В. Школьна. – 2-ге вид., випр. – Х.: Видавництво «Ранок», 2012. – 496 с. – ( Енциклопедія тестових завдань).
  2. Максименко О.Ю., Тарасенко О.О. Збірник тренувальних завдань з математики для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / О.Ю. Максименко, О.О. Тарасенко. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 96 с.

3. Математика : Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання / Уклад.: А. М. Капіносов, Г. І. Білоусова, Г. В. Гап’юк, Л. І. Кондратьєва, О. М. Мартинюк, С. В. Мартишок, Л. І. Олійник, П. І. Ульшин, О. Й. Чиж. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. — 528 с

  1. Роганін О.М. Алгебра та початки аналізу: навчальний посібник (Серія «Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА за 50 тижнів) / О.М. Роганін. – Х.: Веста, 2011. – 256 с.
  2. Старова О.О. Готуємось до державної підсумкової атестації зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Посібник для вчителя (Серія «Підготовка до ЗНО») / О.О.Старова, І.С. Маркова. – Х.: Основа, 2008. – 256 с.
  3. Титаренко О.М. 5770 задач з математики з відповідями / О.М. Титаренко. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 336 с.

 

Завантажити Програму вступного іспиту з математики для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 251 «Державна безпека» (спеціалізація – поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін), 073 «Менеджмент» (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом), 125 «Кібербезпека» (спеціалізація – управління інформаційною безпекою) та 081 «Право» (спеціалізація – забезпечення інформаційної безпеки)

10/05/2018 12:18
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua