БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Правила прийому {JOURNAL_BUTTON}

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ФІЗИКИ

1. Загальні положення.

Національна академія Служби безпеки України (далі – Академія) згідно з Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163, Правилами прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2020 році, погодженими Службою безпеки України 26 грудня 2019 року, реєстраційний № 29/19-14982/ВІ від 28 грудня 2019 року проводить вступний іспит з фізики для конкурсного відбору вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня  бакалавра за спеціальністю 125 «Кібербезпека» (спеціалізація – управління інформаційною безпекою).

Ця Програма розроблена предметною екзаменаційною комісією з фізики Приймальної комісії Академії.

 

2Вимоги до компетентності вступників з фізики

Вимоги до компетентності вступників з фізики визначено з урахуванням положень законодавства України у сфері кібербезпеки,  цілей і змісту навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців для професійної діяльності в галузі кібербезпеки.

Відповідність рівня компетентності вступника визначається шляхом перевірки рівня володіння знаннями з фізики та уміннями їх застосовувати для вирішення питань, пов’язаних з обраною спеціальністю.

Основні  знання та вміння:

 • класифікацію об’єктів дослідження фізики, зміст основних категорій таких як “матерія”, “простір”, “поле”, “взаємодія” і т.д. на ознайомчо-орієнтовному рівні;
 • основні методи та принципі побудування фізичної картини світу на ознайомчо-орієнтовному рівні;
 • основи класичної механіки та принципи існування механічних систем, категорію “механічний рух”, роль законів збереження в механіці на понятійно-аналітичному рівні;
 • механіку твердого тіла, основні рівняння динаміки поступального та обертального руху, поняття маси та моменту інерції на продуктивно-синтетичному рівні;
 • сучасні уявлення про будову речовини, статистичний та термодинамічний підходи до описання макросистем на понятійно-аналітичному рівні;
 • коливальний рух та способи його описання на продуктивно-синтетичному рівні;
 • основи теорії електромагнітної взаємодії, категорії “заряд” та “електромагнітне поле” на ознайомчо-орієнтовному рівні;
 • класифікацію речовин згідно їх здатності реагувати на електромагнітне поле, основні властивості провідників, діелектриків, напівпровідників та магнетиків на понятійно-аналітичному рівні;
 • фізичні основи електроенергетики та електротехніки, постійний та змінний струм, явище електромагнітної індукції на понятійно-аналітичному рівні;
 • основи хвильової та квантової оптики, поняття про  корпускулярно-хвильовий дуалізм світла на ознайомчо-орієнтовному рівні;
 • основи квантової механіки, принцип квантування енергії, ймовірностний підхід до описання матерії, принцип невизначеності як базис будови всесвіту, хвильові властивості частинок на ознайомчо-орієнтовному рівні;
 • основи теорії твердого тіла, будову кристалів та зв’язок її з тепловими та електричними властивостями твердих тіл на понятійно-аналітичному рівні;
 • будову ядра та поняття ядерних реакцій, основи ядерної енергетики на ознайомчо-орієнтовному рівні;
 • застосовувати формалізм законів Ньютона до описання найбільш простих форм механічного руху;
 • застосовувати закони збереження імпульсу, моменту імпульсу та енергії до описання руху взаємодіючих тіл;
 • застосовувати закони механіки до описання обертального та поступального руху твердого тіла;
 • застосовувати принципи термодинаміки та статистичної фізики до описання теплових процесів в газах та фазових переходів на діагностичному рівні;
 • описувати електричні явища, розраховувати розгалужені кола постійного струму та найпростіші кола змінного струму на діагностичному рівні;
 • проводити експериментальні вимірювання, обробку даних та оцінку одержаних результатів на діагностичному рівні.

3. Навчальний матеріал, що виноситься на вступний іспит, структурований за такими змістовними розділами:

 

Розділ 1. МЕХАНІКА

 1. Кінематика матеріальної точки.
 2. Динаміка матеріальної точки.
 3. Робота і енергія.
 4. Кінематика поступального руху.
 5. Кінематика обертального руху.

 

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

 1.  Загальні поняття молекулярної фізики і термодинаміки.
 2. Елементарна кінетична теорія газів.
 3. Розподіл молекул.
 4. Явища переносу.
 5. Термодинаміка.
 6. Твердий стан.
 7. Рідкий стан.

 

Розділ 3. ЕЛЕКТРОСТАТИКА

 1. Електричне поле у вакуумі.
 2. Електричне поле у діелектриках.
 3. Провідники у зовнішньому електричному полі.
 4. Енергія електричного поля.

 

Розділ 4. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

 1.  Сталий електричний струм.
 2. Магнітне поле у вакуумі.
 3. Взаємодія струмів і частинок з магнітним полем.
 4. Магнітне поле у речовині.
 5. Електромагнітна індукція.
 6. Класична теорія провідності металів.

 

Розділ 5. КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

 1. Гармонічні коливання.
 2. Хвилі.

 

Розділ 6. ОПТИКА

 1.  Хвильова оптика.
 2. Інтерференція світла.
 3. Дифракція світла.
 4. Поляризація світла.

 

Розділ 7. КВАНТОВА ФІЗИКА

 1. Теплове випромінювання.
 2. Квантово-механічні уявлення.

 

Розділ 8. ЯДЕРНА ФІЗИКА

 1.  Атомне ядро.
 2.  Ядерні реакції.

 

4. Специфікація вступного іспиту з фізики. 

 

Зміст роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з фізики для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 26.06.2018 р. № 696).

Загальна кількість завдань роботи – 34.

На виконання роботи відведено 2 год.

Результат виконання тесту з фізики оцінюється за 200-бальною шкалою оцінювання.

Екзаменаційна робота з фізики базового рівня складається із завдань трьох форм:

 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–20). До кожного із завдань подано п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей.

 

2. Завдання на встановлення відповідності (№21–24). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей.

 

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№25–34). Під час виконання цих завдань учасник має вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей.

Під час підготовки до тестування з фізики рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з фізики базового рівня:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал - правильна відповідь; 0 балів - неправильна відповідь, вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
 2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал - за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів - не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
 3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю №25–34 оцінюються 0 або 2 балами: 2 бали - зазначено правильну відповідь; 0 балів - зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться. Максимальна кількість балів, яку можна набрати при правильному виконанні всіх завдань сертифікаційної роботи з фізики базового рівня – 56.

Вступникам під час виконання письмових завдань забороняється користуватися підручниками, навчальними посібниками та іншими допоміжними джерелами інформації, в тому числі електронними. Особа, яка не дотримується зазначених вимог або порушує загальноприйняті правила поведінки, відсторонюється від подальшого складання вступного іспиту, а на її роботі вказується підстава та час відсторонення. У подальшому така робота не оцінюється.

Екзаменаційні групи формуються в алфавітному порядку. Кількість вступників у групах визначає голова предметної екзаменаційної комісії за умови розміщення вступників у відповідних приміщеннях за окремими робочими (навчальними столами).

На вступному іспиті повинна бути забезпечена робоча обстановка, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Перескладання вступного іспиту не дозволяється.

Апеляція на результати вступного іспиту розглядає апеляційна комісія Академії у порядку, визначеному Правилами прийому. Апеляція з питань відсторонення від іспиту не розглядається.

 

5. Таблиця переведення тестових балів у 200-бальну шкалу оцінювання на вступному іспиті з фізики.

 

Оцінка за 200 - бальною шкалою обраховується за Таблицею 1.

Переведення тестових балів з фізики за шкалою

 

 

6. Інформаційно – методичне забезпечення

 1. Воловик П. М. Фізика для університетів. — К. : Перун, 2005. — 864 с.
 2. Король А. М., Андріяшик М. В. Фізика. — К. : Центр учбової літератури, 2006. — 342 с.
 3. Курс загальної фізики : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] : у 6 т. / за заг. ред. В. А. Сминтини ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2011—2012. — 21 см. — ISBN 978-966-190-465-0.
 4. Т. 1 : Механіка. - 2011. - 472 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 469 (13 назв).- Предм. покажч.: с. 470-471. - ISBN 978-966-190-466-7
 5. Т. 2 : Молекулярна фізика / С. В. Козицький, А. Н. Золотко. - 2011. - 344 с. : ілюстр. - Бібліогр. : с.339 (10 назв.). - Предм. покажч. : с. 340-343. - ISBN 978-966-190-473-5
 6. Т. 3 : Електрика та магнетизм / А. П. Чебаненко. - 2011. - 224 с. : ілюстр. - Бiблiогр.: с. 220 (9 назв).- Предм. покажч.: с. 221-223. - ISBN 978-966-190-477-3
 7. Т. 4 : Оптика / В. А. Сминтина, Ю. Ф. Ваксман. - 2012. - 276 с.
 8. Т. 5 : Атомна фізика / І. Р. Яцунський. — 2012. — 239 с. : іл., табл., портр. —Бібліогр.: с. 237—238 (26 назв). — Предм. покажч.: с. 239. — 300 пр. — ІSBN 978-966-190-548-0
 9. Т. 6 : Ядерна фізика / Ніцук Ю.А. – 2012. – 194, [1]с. : іл., табл.
 10. Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П. Загальний курс фізики. — К. : Техніка, 2006. —518 с.
 11. Кучерук І. М., Горбачук І. Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм: Навч. посібник / За заг. ред. В. Й. Сугакова. — К. : Вища школа, 1990. — 367 с.
 12. Янґ Г., Фрідман Р. Фізика для університетів. — Л. : Наутілус, 2009. — 1513 с.
 13. Фізика : підручник / С. О. Вакарчук, Т. М. Демків, С. В. Мягкота ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - 458 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 440-441 (15 назв).- Імен. покажч.: с. 445-448.- Предм. покажч.: с. 449-457. - ISBN 978-966-613-754-1
 14. Джанколи Д. Физика. — М. : Мир, 1989. —672 с.
 15. Кузьмичёв В. Е. Законы и формулы физики. — К. : Наукова думка, 1989. — 864 с.
 16. Орир Дж. Физика. — М. : Мир, 1981. — 336 с.
 17. Пул Ч. Справочное руководство по физике. — М. : Мир, 2001. — 461 с.
 18. Савельев И. В. Курс общей физики. — М. : КноРус, 2012. — 528с.
 19. Сивухин Д. В. Общий курс физики. — М. : Физматлит, 2005-2010. —784 с.
22/05/2020 03:27
◄ Повернутись