БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Правила прийому {JOURNAL_BUTTON}

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ З ПРАВОВИХ ОСНОВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» (організація захисту інформації з обмеженим доступом)

ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ З ПРАВОВИХ ОСНОВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

1. Загальні положення

Національна академія Служби безпеки України (далі – Академія) згідно з Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265, Правилами прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2018 році, погодженими Службою безпеки України 22 грудня 2017 року, реєстраційний № 29/19 – 14466 від 21 грудня 2017 року проводить фахове випробування з правових основ захисту інформації з обмеженим доступом для конкурсного відбору вступників на навчання на основі вищої освіти для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом).

Ця Програма розроблена фаховою атестаційною комісією з правових основ захисту інформації з обмеженим доступом Приймальної комісії Академії.

 

2. Вимоги до компетентності вступників з правових основ захисту інформації з обмеженим доступом.

Вимоги до компетентності вступників з правових основ захисту інформації з обмеженим доступом визначено з урахуванням положень законодавства України у сфері захисту інформації та цілей і змісту навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців для професійної діяльності з організації захисту інформації з обмеженим доступом в органах державної влади та установах, підприємствах і організаціях усіх форм власності.

Відповідність рівня компетентності вступника визначається шляхом перевірки рівня володіння правовими знаннями у сфері захисту інформації та уміннями їх застосовувати для вирішення питань, пов'язаних з інформацією з обмеженим доступом.

Навчальний матеріал, що виноситься на фахове випробування, структурований за такими змістовними модулями: основні положення законів України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про банки і банківську діяльність» та окремих розділів Цивільного кодексу України.

 

2.1. Основні положення Закону України «Про інформацію».

Визначення інформації як предмета інформаційних правовідносин. Основні принципи інформаційних відносин. Суб'єкти інформаційних відносин. Об'єкти інформаційних відносин.

Зміст права на інформацію. Гарантії права на інформацію та механізми його реалізації. Досудовий та судовий захист права на інформацію.

Інформаційна діяльність: визначення, основні напрями та види.

Види, джерела інформації та режим доступу до неї. Поняття інформації з обмеженим доступом та її види. Право на інформацію. Гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів. Поняття масової інформації. Порядок акредитації журналістів.

 

2.2. Основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Поняття публічної інформації та суб'єкта владних повноважень. Класифікація інформації з обмеженим доступом та базові класифікаційні ознаки її видів. Критерії визначення суспільної значимості інформації та типові підстави її правомірного оприлюднення.

Ознаки таємної, конфіденційної та службової інформації. Загальні критерії обмеження доступу до інформації та зміст права суб'єктів інформаційної діяльності на обмеження доступу до інформації.

Порядок реалізації права на доступ до інформації за інформаційним запитом. Підстави у відмові на надання інформації на запит і порядок оскарження такої відмови.

 

2.3. Основні положення Закону України «Про державну таємницю».

Поняття державної таємниці та основні ознаки цього виду інформації з обмеженим доступом.

Порядок віднесення інформації до державної таємниці. Інформація, що не може бути віднесена до державної таємниці. Державні експерти з питань таємниць, їх правовий статус. Звід відомостей, що становлять державну таємницю, порядок його формування. Порядок зміни ступеня секретності інформації та скасування рішення про віднесення її до державної таємниці. Порядок засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації.

Система суб'єктів охорони державної таємниці, її рівні та взаємозв'язки між її елементами. Компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у сфері охорони державної таємниці. Правовий статус СБ України як спеціально уповноваженого органу в сфері охорони державної таємниці. Заходи охорони державної таємниці, їх завдання,та суб'єкти, які їх реалізують. Порядок надання допуску та доступу громадянам до державної таємниці. Обмеження у зв'язку з допуском та доступом громадян до державної таємниці. Заходи контролю за забезпеченням охорони державної таємниці.

 

2.4. Основні положення Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Поняття банківської таємниці, перелік інформації, яка становить банківську таємницю. Суб'єкти, уповноважені забезпечувати охорону банківської таємниці, та перелік заходів, які для цього впроваджуються.

Порядок розкриття банками банківської таємниці.

 

2.5. Основні положення Закон України «Про захист персональних даних».

Поняття персональних даних. Перелік конфіденційної інформації про фізичну особу. Зміст права особи на захист своїх персональних даних. Порядок створення і функціонування баз персональних даних. Забезпечення прав фізичних осіб на захист персональних даних в ході надання інформації з цих баз третім особам. Умови законного використання персональних даних третіми особами. Забезпечення прав фізичних осіб на захист персональних даних в ході надання інформації з цих баз третім особам.

 

2.6. Основні положення окремих розділів Цивільного кодексу України.

Зміст права власності на інформацію, об'єкти на які це право поширюється. Цивільно-правові засоби захисту прав громадян на недоторканість приватного життя. Зміст права на таємницю кореспонденції та порядок її захисту. Порядок захисту права особи від поширення недостовірної інформації про неї. Способи відшкодування шкоди завданої неправомірним поширенням інформації. Поняття комерційної таємниці та зміст майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Суб'єкти та підстави віднесення інформації до комерційної таємниці.

 

3. Специфікація фахового випробування з правових основ захисту інформації з обмеженим доступом.

3.1. Академія проводить фахове випробування з правових основ захисту інформації з обмеженим доступом у письмовій формі із використанням технологій тестування.

Кожному вступникові надається екзаменаційний білет, що містить п’ять тестових питань, що передбачають вибір правильної відповіді із трьох запропонованих та одне питання для самостійного письмового викладу його змісту. Питання надаються відповідно до обсягу навчального матеріалу, визначеного в пункті 2 цієї Програми. Перелік питань для самостійного письмового викладу додається.

 

3.2. Результати фахового випробування оцінюються шляхом додавання результатів відповідей на тестові запитання (по 10 балів за кожну правильну відповідь) та оцінки комісією рівня відповіді на питання для самостійного письмового викладу за шкалою від 1 до 50 балів. Мінімальний бал із фахового випробування з правових основ захисту інформації з обмеженим доступом, з яким вступник допускається до подальшої участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання, складає 60 (шістдесят) балів.

Відповіді вступників на кожне із питань екзаменаційного білету оцінюються комісією на підставі таких критеріїв:

Бали

Критерії оцінювання

1-5

Вступник може на рівні «так-ні» відтворити кілька термінів з обсягу питання, обрати правильний варіант відповіді з двох запропонованих.

6-10

Вступник може двома-трьома простими реченнями передати основний зміст питання, має про нього загальне уявлення.

11-15

Вступник може відповісти на питання з допомогою екзаменатора, відтворити частину його основного змісту, дати визначення поняття.

16-20

Вступник може: відтворити основний зміст питання, відповідаючи на запитання екзаменатора; визначити поняття й охарактеризувати його окремі ознаки

21-25

Вступник може: самостійно викласти матеріал основного змісту питання, застосовуючи необхідну термінологію; дати визначення понять; підтвердити одним, двома аргументами висловлене ним оцінювальне судження.

26-30

Вступник володіє матеріалом змісту питання і використовує знання за аналогією, може порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію.

31-35

Вступник вільно оперує матеріалом змісту питання, узагальнює та аналізує окремі факти, формулює висновки та обґрунтовує їх конкретними аргументами.

36-40

Вступник вільно викладає зміст питання, поставленого екзаменатором, застосовуючи необхідну термінологію та нормативно-правову базу, робить аргументовані висновки.

41-45

Вступник може вільно висловлювати власні судження й переконливо їх аргументувати, самостійно аналізує питання, наводить інформацію з додаткової літератури для пояснення своєї відповіді та для аналізу нормативно-правових актів.

46-50

Вступник володіє глибокими й міцними знаннями, дає ґрунтовну відповідь на поставлене питання, висловлює власну позицію і переконливо її аргументує, самостійно оцінює джерела інформації, що стосується питання, вміє узагальнити поданий матеріал.

3.3. Екзаменаційні групи (підгрупи) формуються в алфавітному порядку. Кількість вступників у групах (підгрупах) визначає голова комісії.

Для підготовки до усної відповіді вступникові надається до 45 хвилин. Зміст відповіді вступник фіксує на аркушах встановленого зразка, які після закінчення випробування скріплює власним підписом та передає секретарю комісії.

Оцінка відповіді вступника проводиться згідно із зазначеними у п. 3.2 цієї Програми критеріями оцінювання не менше ніж двома членами комісії, які виносять результати оцінки відповіді на загальне обговорення. Оцінки за результатами фахового випробування виставляються за результатами їх загального обговорення на засіданні фахової атестаційної комісії, що скликається після перевірки усіх письмових робіт.

Результати фахового випробування фіксуються у відомості складання вступного випробування та оголошуються вступникам не пізніше наступного дня після проведення вступного випробування.

 

3.4. Вступникам під час випробування забороняється користуватись електронними засобами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії.

У разі використання вступником під час фахового випробування сторонніх

джерел інформації він відсторонюється від подальшого складання випробування та участі в конкурсному відборі, про що складається акт.

Перескладання фахового випробування не дозволяється.

Апеляції на результати випробування розглядає апеляційна комісія Академії у порядку, визначеному Правилами прийому.

 

4. Акти законодавства України, що зазначені в Програмі, слід вивчати за їх текстами в останній редакції, що міститься у Відомостях Верховної Ради України, Офіційному віснику України, інших офіційних виданнях України, а також на сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua).

 

ДОДАТОК

 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ З ПРАВОВИХ ОСНОВ

ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 “Менеджмент” (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом)

 

Закон України «Про інформацію»

 1. Визначення інформації як предмета інформаційних правовідносин.
 2. Основні принципи інформаційних відносин.
 3. Зміст та гарантії права на інформацію.
 4. Обмеження права на інформацію.
 5. Інформаційна діяльність: визначення, основні види та напрями.
 6. Види інформації за змістом.
 7. Поняття інформації з обмеженим доступом та її види.
 8. Перелік інформації, доступ до якої обмежувати заборонено.
 9. Гарантії інформаційної діяльності засобів масової інформації та журналістів.
 10. Порядок акредитації журналістів.

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

 1. Поняття публічної інформації та суб’єкта владних повноважень.
 2. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації.
 3. Перелік публічної інформації, яку зобов'язані оприлюднювати її розпорядники.
 4. Загальні критерії правомірності обмеження доступу до інформації.
 5. Поняття таємної інформації.
 6. Поняття конфіденційної інформації.
 7. Поняття службової інформації.
 8. Критерії визначення суспільної значимості інформації.
 9. Порядок реалізації права на доступ до інформації за інформаційним запитом.
 10. Підстави у відмові на надання інформації на запит і порядок оскарження такої відмови.

Закон України «Про державну таємницю»

 1. Поняття державної таємниці та основні ознаки цього виду інформації з обмеженим доступом.
 2. Порядок віднесення інформації до державної таємниці.
 3. Державні експерти з питань таємниць, їх правовий статус.
 4. Звід відомостей, що становлять державну таємницю, порядок його формування.
 5. Порядок засекречування та розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації.
 6. Порядок надання допуску та доступу громадянам до державної таємниці.
 7. Обмеження у зв’язку з допуском та доступом громадян до державної таємниці.
 8. Правовий статус СБ України як спеціально уповноваженого органу в сфері охорони державної таємниці.

Закон України «Про банки і банківську діяльність»

 1. Поняття банківської таємниці, перелік інформації, яка становить банківську таємницю.
 2. Суб’єкти, уповноважені забезпечувати охорону банківської таємниці, та перелік заходів, які для цього впроваджуються.
 3. Порядок розкриття банками банківської таємниці на запит.

Закон України «Про захист персональних даних»

 1. Поняття персональних даних.
 2. Зміст права особи на захист своїх персональних даних.
 3. Порядок створення баз персональних даних
 4. Обов’язки володільця та розпорядника баз персональних даних
 5. Забезпечення прав фізичних осіб на захист персональних даних в ході надання інформації з цих баз третім особам.

Цивільний кодекс України

 1. Зміст права власності на інформацію, об’єкти, на які це право поширюється.
 2. Зміст права фізичної особи на особисті папери та порядок його цивільно-правового захисту
 3. Зміст права фізичної особи на кореспонденцію та порядок його цивільно-правового захисту
 4. Зміст права фізичної особи на недоторканість житла та порядок його цивільно-правового захисту
 5. Зміст права фізичної особи на таємницю про стан свого здоров’я та порядок його цивільно-правового захисту
 6. Порядок захисту права особи від поширення недостовірної інформації про неї.
 7. Способи відшкодування шкоди завданої неправомірним поширенням інформації.
 8. Поняття комерційної таємниці та зміст права власності на комерційну таємницю.
 9. Суб’єкти та підстави віднесення інформації до комерційної таємниці.

Завантажити Програму фахового випробування з правових основ захисту інформації з обмеженим доступом

10/05/2018 12:26
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua