БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Правила прийому

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ для вступників на навчання за спеціальністю освітнього ступеня магістра «Менеджмент » (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом)

ПРОГРАМА

ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

1. Загальні положення

Національна академія Служби безпеки України (далі - Академія) згідно з Правилами прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2017 році, погодженими Службою безпеки України 22 грудня 2016 року, реєстраційний № 29/19-13539 (далі – Правила прийому), проводить додаткове вступне випробування для конкурсного відбору вступників на навчання на основі вищої освіти для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом).

Ця Програма розроблена фаховою атестаційною комісією з основ національної безпеки Приймальної комісії Академії.

 

2. Вимоги до компетентності вступників з основ національної безпеки України

Вимоги до компетентності вступників з основ національної безпеки України визначено з урахуванням положень законодавства України у сфері національної безпеки та цілей і змісту навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців для професійної діяльності в органах державної безпеки.

Відповідність рівня компетентності вступника визначається шляхом перевірки рівня володіння базовими знаннями у сфері основ національної безпеки України та уміннями їх застосовувати для вирішення питань, пов’язаних з оперативно-службовою діяльністю органів державної безпеки.

Навчальний матеріал, що виноситься на вступне випробування, структурований за такими змістовними модулями: основні положення законів України «Про основи національної безпеки України», «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики», Указу Президента України від 12 січня 2015 року № 5 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», Указу Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України», Указу Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України», Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Обороноздатність України у XXI столітті: виклики, загрози та шляхи їх подолання», схвалених Постановою Верховної Ради України від 12 серпня 2014 року № 1639-VII.

2.1.   Основні положення Закону України «Про основи національної безпеки України»

Поняття, структура, об’єкти, суб’єкти та принципи забезпечення національної безпеки України.

Поняття національних цінностей та інтересів, їх класифікація.

Поняття та види загроз національним інтересам та національній безпеці. Основні реальні та потенційні загрози політичній, державній, економічній, воєнній, інформаційній, соціально-гуманітарній та екологічній безпеці України у сучасних умовах.

Поняття, зміст, складові та суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки як однієї із складових національної безпеки України.

2.2.   Основні положення Закону України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики»

Основні принципи, на яких ґрунтується внутрішня політика.

Пріоритетність захисту національних інтересів. Верховенство права, забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, пошана до гідності кожної людини. Здійснення державної влади на принципах її ділення на законодавчу, виконавчу і судову. Відвертість і прозорість процесів підготовки і ухвалення рішень органами державної влади і органами місцевого самоврядування. Забезпечення балансу загальнодержавних, регіональних і місцевих інтересів. Свобода, соціальна справедливість і творча самореалізація, участь громадян в управлінні державними і громадськими справами, інші принципи.

Основні принципи, на яких ґрунтується зовнішня політика. Суверенна рівність держав; утримання від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої іноземної держави. Пошана до територіальної цілісності іноземних держав і непорушності державних кордонів; вирішення міжнародних суперечок мирними засобами. Невтручання у внутрішні справи держав. Застосування Збройних Сил України лише у випадках актів озброєної агресії проти України, будь-яких інших озброєних посягань на її територіальну цілісність і недоторканність державних кордонів, боротьби з міжнародним тероризмом і піратством або в інших випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана ВР України. Застосування міжнародних санкцій, контрзаходів і заходів дипломатичного захисту відповідно до міжнародного права у випадках міжнародних протиправних дій, які завдають шкоди Україні, її громадянам і юридичним особам, інші принципи.

2.3.   Основні положення Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» (далі – Стратегія розвитку)

Мета реалізації Стратегії розвитку та вектори руху. Дорожня карта та першочергові пріоритети реалізації Стратегії розвитку.

Стратегічні індикатори реалізації Стратегії розвитку. Засоби реалізації Стратегії розвитку (суспільний договір).

Нормативно-правове та організаційне забезпечення реалізації Стратегії розвитку.

2.4. Основні положення Стратегії національної безпеки України (далі – Стратегія)

Цілі Стратегії. Актуальні загрози національній безпеці України.

Основні напрями державної політики національної безпеки України.

2.5. Основні положення Воєнної доктрини України (далі – Доктрина)

Безпекове середовище (глобальні, регіональні та національні аспекти) у контексті воєнної безпеки.

Цілі та основні завдання воєнної політики. Суспільно-політичні, економічні та інші умови реалізації воєнної політики. воєнно-політичні та воєнно-стратегічні обмеження.

Шляхи досягнення цілей воєнної політики України.

2.6.   Основні положення Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Обороноздатність України у XXI столітті: виклики, загрози та шляхи їх подолання»

Актуальні загрози національній безпеці України. Напрями посилення сектору безпеки і оборони України. Пріоритетні завдання з оновлення законодавства у сфері національної безпеки України.

 

3. Специфікація вступного випробування з основ національної безпеки України

3.1.   Академія проводить вступне випробування з основ національної безпеки України у формі письмового тесту.

Результати вступного випробування оцінюються за шкалою від 1 до 100 балів. Мінімальний бал із вступного випробування з основ національної безпеки України, з яким вступник допускається до подальшої участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання, складає 50 (п’ятдесят) балів.

3.2.   Для проведення тесту відводиться 90 хвилин.

Тест містить 24 завдання, із яких 19 завдання закритої форми, решта завдань відкритої форми.

До кожного із завдань закритої форми пропонується від 3 до 5 варіантів відповіді, із яких лише одна правильна.

Завдання закритої форми вважається виконаним, якщо вступник вибрав і позначив правильну відповідь. При цьому, відповідь вступника оцінюється в 1 (один) тестовий бал.

Завдання закритої форми вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильну відповідь; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них позначено й правильну відповідь; в) правильну відповідь не позначено взагалі. При цьому, відповідь вступника оцінюється в 0 (нуль) тестових балів.

Для виконання завдань відкритої форми вступнику необхідно власноручно внести запис у поле відповіді. Правильність відповіді на завдання відкритої форми оцінюється за еталонною відповіддю у такому порядку.

Відповідь, яка повністю розкриває зміст поставленого запитання оцінюється у 3 (три) бали; відповідь, яка частково розкриває зміст поставленого запитання, оцінюється за такими критеріями та балами: розкрито зміст запитання на дві третини та більше - 2 (два) бали; розкрито зміст запитання на половину та більше - 1 (один) бал.

Максимальна кількість тестових балів, які може набрати вступник у випадку правильного виконання усіх тестових завдань становить 34 бали.

Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на бланках встановленої форми. На аркушах заборонено робити будь-які умовні помітки, які б розкривали авторство роботи. Автор роботи вказується тільки на титульному аркуші письмової роботи у спеціально відведеному для цього місці.

Вступникам під час виконання письмових завдань забороняється користуватися підручниками, навчальними посібниками та іншими допоміжними джерелами інформації, в тому числі електронними. Особа, яка не дотримується зазначених вимог або порушує загальноприйняті правила поведінки, відсторонюється від подальшого складання вступного випробування, а на її роботі вказується підстава та час відсторонення. У подальшому така робота не оцінюється.

Екзаменаційні групи формуються в алфавітному порядку. Кількість вступників у групах визначає голова фахової атестаційної комісії за умови розміщення вступників у відповідних приміщеннях за окремими робочими (навчальними) столами.

На вступному випробуванні повинна бути забезпечена робоча обстановка, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводиться випробування.

Перескладання вступного екзамену не дозволяється.

Апеляції на результати вступного випробування розглядає апеляційна комісія Академії у порядку, визначеному Правилами прийому. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

3.3.   Таблиця переведення тестових балів у 100-бальну шкалу оцінювання на вступному випробуванні з основ національної безпеки України:

Кількість тестових балів

Оцінка за 100-бальною шкалою

Кількість тестових балів

Оцінка за 100-бальною шкалою

34

100

16

47

33

97

15

44

32

94

14

41

31

91

13

39

30

88

12

36

29

85

11

33

28

83

10

30

27

80

9

27

26

77

8

24

25

74

7

21

24

71

6

18

23

68

5

15

22

65

4

12

21

62

3

9

20

59

2

6

19

56

1

3

18

53

0

0

17

50

 

 

 

4.      Акти законодавства України, що зазначені в Програмі, слід вивчати за їх текстами в останній редакції, що міститься у Відомостях Верховної Ради України, Офіційному віснику України, інших офіційних виданнях України, а також на сайті Верховної Ради України.

 

Завантажити Програму додаткового вступного випробування з основ національної безпеки України 

10/05/2018 12:22
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua