БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Правила прийому {JOURNAL_BUTTON}

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Національної академії Служби безпеки України у 2018 році (із змінами, схваленими Вченою радою Національної академії СБ України 19 червня 2018 року, протокол № 6, затвердженими 19 червня 2018 року та погодженими 22 червня 2018 року)

ПОГОДЖЕНО:

Служба безпеки України

22 грудня 2017 року

Міністерство освіти і науки України

22 грудня 2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Національна академія СБ України

21 грудня 2017 року

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Національної академії Служби безпеки України у 2018 році

(зі змінами, схваленими Вченою радою Національної академії СБ України
19 червня 2018 року, протокол № 6, затвердженими 19 червня 2018 року та погодженими 22 червня 2018 року)

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання Вченої

ради Національної академії

Служби безпеки України

21 грудня 2017 року № 13

 

 

 

Київ – 2018

 

 

Правила прийому до Національної академії Служби безпеки України

у 2018 році

Провадження освітньої діяльності в Національній академії Служби безпеки України – вищому військовому навчальному закладі Служби безпеки України, визнаному акредитованим за статусом вищого навчального закладу IV (четвертого) рівня, сертифікат про акредитацію Міністерства освіти і науки України серія РД-IV № 1170503, 28 липня 2014 року, термін дії до 2024 року, здійснюється відповідно до ліцензії, виданої згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2017 року № 120 л (далі – ліцензія Міністерства освіти і науки України).

Правила прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2018 році (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією Національної академії Служби безпеки України (далі – Приймальна комісія) відповідно до актів законодавства України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Служби безпеки України, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265,
із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року № 409 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 17 травня 2018 року за № 602/32054 (далі – Умови прийому). Правила діють протягом 2018 року.

 

І.       Загальні положення

1.1.   Національна академія Служби безпеки України (далі – Академія) на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України оголошує конкурсні пропозиції для прийому вступників на перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями), формами навчання в межах ліцензованого обсягу (додаток 1 до цих Правил).

 

1.2. До Академії приймаються громадяни України (далі – громадяни, особи), які постійно проживають на території України та виявили бажання здобути вищу освіту за обраною спеціальністю (спеціалізацію), формою навчання і відповідають вимогам, що встановлені актами законодавства України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Служби безпеки України та цими Правилами.

Приймаються до Академії за державним замовленням:

для потреб Служби безпеки України – громадяни, які відібрані та направлені на навчання підрозділами Центрального управління, регіональними органами, органами військової контррозвідки, установами Служби безпеки України, Штабом Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі – підрозділи, органи Служби безпеки України) у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Служби безпеки України та цими Правилами;

для потреб державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди про підготовку фахівців (далі – державні органи – замовники навчання) – громадяни, які відібрані та направлені на навчання у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких державних органів та цими Правилами.

Приймаються до Академії за кошти фізичних, юридичних осіб громадяни, які подали заяви на вступ відповідно до цих Правил.

Прийом до Академії на всі рівні вищої освіти здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

 

1.3. Обсяги прийому за державним замовленням до Академії формуються та розміщуються у порядку і строки, що визначаються актами законодавства України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України, інших державних органів – замовників навчання. Інформація про обсяги державного замовлення для потреб Служби безпеки України, розміщеного в Академії у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) і рівнів вищої освіти, на офіційних веб-сайтах Служби безпеки України, Академії та в Єдиній державній базі з питань освіти не оприлюднюється.

Рішення щодо розподілу обсягу державного замовлення для потреб Служби безпеки України у межах ліцензійного обсягу за спеціалізаціями щодо кожної спеціальності приймає Служба безпеки України на підставі пропозицій Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України (далі – УРОС) та Академії.

Рішення щодо розподілу обсягу державного замовлення для потреб інших державних замовників у межах ліцензійного обсягу за спеціалізаціями щодо кожної спеціальності приймається у порядку і строки, визначені законодавством України.

 

1.4. Обсяги прийому на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначаються Академією у межах ліцензованого обсягу.

Рішення щодо розподілу обсягів прийому на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб у межах ліцензованого обсягу за спеціалізаціями щодо кожної спеціальності, форми навчання приймається Академією не пізніше трьох календарних днів після доведення обсягу державного замовлення.

 

1.5. Організацію прийому вступників здійснює Приймальна комісія, що діє відповідно до Положення про Приймальну комісію Національної академії Служби безпеки України, затвердженого наказом Академії.

Ректор Академії, який є головою Приймальної комісії, забезпечує дотримання законодавства України, Умов прийому та цих Правил.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Академії, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються з дотриманням вимог, що встановлені актами законодавства України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Служби безпеки України, Умовами прийому та цими Правилами.

У період проведення в Академії заходів вступної кампанії, передбачених Умовами прийому та цими Правилами, Приймальна комісія працює щодня з 08.00 до 18.00.

 

1.6. Вступники, відібрані з числа військовослужбовців строкової військової служби, дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України або підрозділами державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди про підготовку фахівців, протягом участі в заходах вступної кампанії з дня прибуття до Академії забезпечуються місцем для проживання та безкоштовним харчуванням або грошовою компенсацією згідно з добовою вартістю продовольчих пайків для військовослужбовців за Нормою № 1 – загальновійськова Норма харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426.

Інші вступники місцями у гуртожитку, безкоштовним харчуванням або грошовою компенсацією Ак адемією не забезпечуються.

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників та їх відбору

2.1.   На навчання до Академії для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників, крім випадків, передбачених розділом VІІІ цих Правил.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями “Державна безпека”, “Філологія” незалежно від спеціалізацій приймаються громадяни, які відібрані та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України, а також підрозділами інших державних органів – замовників навчання.

Вступники, які зараховуються на денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями “Державна безпека”, “Філологія” незалежно від спеціалізацій, приймаються на військову службу (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України у порядку, визначеному законодавством України.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями  “Кібербезпека”, “Менеджмент”, “Право” незалежно від спеціалізацій приймаються громадяни, які подали заяви на вступ до Академії у порядку та строки, що визначені Умовами прийому та цими Правилами.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, приймаються на навчання до Академії для здобуття ступеня бакалавра на засадах, що визначені цими Правилами для осіб з повною загальною середньою освітою.

 

2.2.   На навчання до Академії для здобуття ступеня магістра за спеціальностями (спеціалізаціями) приймаються:

“Державна безпека” (за спеціалізаціями, визначеними Академією для потреб державних органів – замовників навчання) – військовослужбовці, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та направлені на навчання такими державними органами – замовниками підготовки;

“Менеджмент” (організація захисту інформації з обмеженим доступом) – особи, які здобули ступінь бакалавра за цією спеціальністю або освітньо-кваліфікаційний рівень за іншою спеціальністю.

 

2.3.   На навчання до Академії для здобуття ступеня доктора філософії приймаються громадяни, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України, а також вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Служби безпеки України, або іншими державними органами – замовниками навчання, або які особисто подали заяви на вступ до Академії відповідно до цих Правил.

До докторантури Академії приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки, опубліковані праці з обраної спеціальності та наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей, і рекомендовані на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України,
а також вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Служби безпеки України, або іншими державними органами – замовниками навчання.

Процедура, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури та докторантури Академії, а також зміст, форма і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури за кожною спеціальністю (спеціалізацію) визначаються Правилами прийому до аспірантури та докторантури Національної академії Служби безпеки України (додаток 8 до цих Правил).

 

2.4.   Вимоги до професійної придатності вступників на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України визначаються законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про Службу безпеки України”, “Про державну таємницю”, “Про запобігання корупції”, Положенням про проходження військової служби (навчання) за контрактом курсантами вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України, затвердженим Президентом України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та цими Правилами.

 

2.5.   Вимоги до професійної придатності вступників на навчання за державним замовленням для потреб для інших державних органів – замовників навчання визначаються законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про державну таємницю”, “Про запобігання корупції”, постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 року № 1410 “Про створення єдиної системи військової освіти” (зі змінами), нормативно-правовими відповідних державних органів та цими Правилами.

 

2.6.    Прийом громадян до Академії в порядку переведення або поновлення на вакантні навчальні місця проводиться відповідно до вимог, що визначаються актами законодавства України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Служби безпеки України.

 

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1.   Фінансування підготовки фахівців в Академії здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, що отримані Академією на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

 

3.2.   Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за державним замовленням.

Громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо вони мають направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства, або за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням.

Громадяни, які не завершили навчання за державним замовленням за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

 

ІV.    Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1.   Прийом письмових заяв (рапортів) і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на денну форму навчання для потреб Служби безпеки України за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями “Державна безпека”, “Філологія” незалежно від спеціалізацій проводяться у такі строки.

Прийом письмових заяв громадян підрозділами, органами Служби безпеки України щодо їх вивчення кандидатами на навчання

до 01 березня 2018 року

Надсилання підрозділами, органами Служби безпеки України до Академії навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання

не пізніше 31 травня
2018 року

Розгляд Академією матеріалів навчальних справ вступників та їх виклик[1] для участі в конкурсному відборі

не пізніше 30 червня 2018 року

Початок реєстрації документів вступників в Академії (початок вступної кампанії)

02 липня 2018 року

Закінчення реєстрації документів вступників, які мають право складати вступні іспити або проходити співбесіду, що проводить Академія

о 18.00 годині 10 липня 2018 року

Закінчення реєстрації документів вступників, які не складають вступні іспити або не мають підстав для проходження співбесіди

о 18.00 годині 14 липня 2018 року

Проведення Академією медичного огляду, оцінювання рівня фізичної підготовленості та професійно-психологічного відбору вступників

з 02 липня до 18 липня 2018 року

Проведення Академією вступних іспитів з конкурсних предметів та співбесід для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі за їх результатами

з 11 липня до 18 липня 2018 року

Оголошення результатів вступних іспитів та співбесід

не пізніше наступного дня проведення вступного іспиту, співбесіди

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням

не пізніше 12.00 години 19 липня 2018 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 18.00 години 21 липня
2018 року

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 12.00 години 25 липня 2018 року.

 

4.2.   Прийом рапортів і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на заочну форму навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю “Державна безпека” для потреб інших державних органів – замовників навчання проводяться у такі строки.

Прийом рапортів військовослужбовців за місцем служби щодо їх вивчення кандидатами на навчання

з дати оголошення цих Правил

Надсилання державними органами до Академії матеріалів навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання

не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати початку навчальних занять, визначеної плановим замовленням державних органів – замовників навчання на 2018рік

Розгляд Академією матеріалів навчальних справ вступників та їх виклик для участі в конкурсному відборі

не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати початку навчальних занять

Реєстрація документів вступників

строки зазначаються у викликах вступникам для участі в конкурсному відборі, що надсилає Академія

Проведення Академією вступних випробувань та оголошення їх результатів

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 5 календарних днів після оприлюднення рейтингового списку вступників.

 

4.3.   Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб проводяться у такі строки.

4.3.1. На денну та заочну форми навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями (спеціалізаціями) “Менеджмент” (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом), “Право” (спеціалізація – забезпечення інформаційної безпеки) та на денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю “Кібербезпека” (спеціалізація – управління інформаційною безпекою):

Початок прийому заяв та документів від вступників

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які  вступають на основі вступних іспитів, що проводить Академія

о 18.00 годині 20 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 годині 26 липня 2018 року

Проведення Академією вступних іспитів з конкурсних предметів для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі за їх результатами

з 21 липня до 26 липня 2018 року включно

Оголошення результатів вступних іспитів

не пізніше наступного дня проведення вступного іспиту

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

не пізніше 12.00 години
01 серпня 2018 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

не пізніше 12.00 години
28 серпня 2018 року

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 31 серпня
2018 року.

 

4.3.2. На денну та заочну форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю “Менеджмент” (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом):

Початок прийому заяв та документів від вступників

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від вступників

о 18.00 годині 30 липня 2018 року

Проведення Академією вступних випробувань

з 31 липня до 03 серпня 2018 року

Оголошення результатів вступних випробувань

не пізніше наступного дня проведення вступного випробування

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

не пізніше 12.00 години
04 серпня 2018 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

не пізніше 28 серпня
2018 року

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 31 серпня
2018 року.

 

V. Порядок відбору кандидатів на навчання, прийому письмових заяв (рапортів) і документів для вступу в Академію

5.1.   Відбір громадян як кандидатів для вступу на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями “Державна безпека”, “Філологія” незалежно від спеціалізацій для потреб Служби безпеки України за державним замовленням проводиться підрозділами, органами Служби безпеки України на добровільній основі з дотриманням законодавства, прав та свобод громадян і гідності особи, а також у порядку та строки, що визначаються Інструкцією про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням, затвердженою наказом Центрального управління Служби безпеки України від 21 жовтня 2010 року № 542 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2010 року за № 1095/18390 (далі – Інструкція-542), Особливостями відбору та прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України та військових навчальних підрозділів Служби безпеки України вищих навчальних закладів, затвердженими наказом Центрального управління Служби безпеки України від 16 вересня 2015 року № 607 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2015 року за № 1204/27649.

З урахуванням потреб комплектування Служби безпеки України, а також особливостей проходження випускниками військової служби на посадах осіб офіцерського складу в оперативних підрозділах, відбір громадян як кандидатів на навчання за спеціальністю “Державна безпека” незалежно від спеціалізацій здійснюється з числа осіб чоловічої статі.

Громадяни, які виявили бажання вступати на військову службу (навчання) курсантом Академії, не пізніше 1 березня 2018 року звертаються із заявою за формою, визначеною Інструкцією-542, до підрозділів, органів Служби безпеки України за місцем реєстрації або фактичного проживання (навчання).

На етапі відбору кандидатів на навчання заінтересовані підрозділи, органи Служби безпеки України доводять до відома таких кандидатів вимоги цих Правил, проводять з ними роз’яснювальну роботу щодо свідомого обрання спеціальності та спеціалізації підготовки з урахуванням подальшого використання випускників у сфері забезпечення державної безпеки.

Матеріали навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення для вступу на навчання, підрозділи, органи Служби безпеки України не пізніше 31 травня 2018 року надсилають до Академії.

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ Академія не пізніше 30 червня 2018 року надсилає до підрозділів, органів Служби безпеки України виклики, в яких зазначає дату, адресу прибуття до навчального закладу та перелік документів, що повинні подати вступники. Підрозділ, орган Служби безпеки України направляє вступника для участі в конкурсному відборі в Академії лише у разі наявності виклику, сертифіката (-ів) зовнішнього незалежного оцінювання з балами з конкурсних предметів, які відповідають вимогам цих Правил, або документального підтвердження права кандидата складати вступні іспити або проходити співбесіду. У випадках невідповідності документів кандидата вимогам цих Правил або його особистої відмови від участі в конкурсному відборі, заінтересований підрозділ, орган письмово інформує УРОС та Академію.

Проїзд кандидатів, які направлені для вступу на навчання, окрім осіб з числа військовослужбовців строкової військової служби, дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, до Академії та у зворотному напрямі, їх проживання та харчування здійснюється за власні кошти.

 

5.2. Порядок подання рапортів та документів для вступу на заочну форму навчання для здобуття ступеня магістра для потреб інших державних органів – замовників навчання визначається нормативно-правовими актами таких державних органів.

На кожного кандидата на навчання державними органами – замовниками підготовки формується навчальна справа, до якої долучаються такі матеріали:

мотивований, власноручно написаний військовослужбовцем рапорт щодо вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, в якому відображається факт ознайомлення з цими Правилами;

біографічна довідка;

службова характеристика з рекомендацією до вступу;

анкета та автобіографія;

завірена (-і) ксерокопія (-ї) документа (-ів) про освіту;

алфавітна картка;

висновок за результатами проведеного медичного огляду;

узагальнююча довідка про відповідність кандидата вимогам цих Правил.

У разі наявності у кандидата на навчання форми допуску до державної таємниці також зазначається відповідна форма допуску та номер наказу про її встановлення.

Матеріали навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на заочну форму навчання, державні органи – замовники підготовки надсилають на адресу Академії у строки, визначені пунктом 4.2 розділу IV цих Правил.

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ Академія не пізніше строків, визначених пунктом 4.2 розділу IV цих Правил, надсилає на адресу державних органів – замовників підготовки виклики, в яких зазначає дату, адресу прибуття, перелік документів, що вступник повинен подати для реєстрації, та графік проведення конкурсного відбору. Виклик є підставою для видачі кандидату направлення на участь у конкурсному відборі, що проводить Академія. У випадку неможливості прибуття вступника для участі в конкурсному відборі, заінтересований орган письмово інформує Академію.

 

5.3.   Кандидати, які в установленому порядку відібрані та направлені на денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями “Державна безпека”, “Філологія” незалежно від спеціалізацій за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, подають заяву про участь у конкурсному відборі (далі – заява) тільки у паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії.

У заяві кандидат на навчання вказує:

конкурсну пропозицію шляхом зазначення слів “претендую на участь в конкурсі на місця державного замовлення”;

спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання;

пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник 1 (один) позначає найвищу пріоритетність.

Пріоритетність заяви, зазначена вступником, не підлягає зміні.

Громадяни, які виявили бажання здобути ступінь бакалавра за кошти фізичних, юридичних осіб (денною або заочною формами навчання за спеціальностями (спеціалізаціями) “Менеджмент” (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом), “Право” (спеціалізація – забезпечення інформаційної безпеки), або денною формою навчання за спеціальністю “Кібербезпека” (спеціалізація – управління інформаційною безпекою), подають заяви в паперовій формі:

для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів;

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

У заяві вступник, який виявив бажання здобути вищу освіту в Академії за кошти фізичних або юридичних осіб, вказує:

конкурсну пропозицію шляхом зазначення слів “претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб”;

спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання.

При цьому пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих заяв не зазначається.

Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму навчання на іншу в межах Академії (за умови збігу конкурсних предметів та за наявності вакантних навчальних місць шляхом перенесення заяви).

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Заява вступника обробляється відповідно до вимог законодавства України, Умов прийому та цих Правил.

 

5.4.   Реєстрацію документів вступників для участі в конкурсному відборі, що проводить Академія, здійснюють відбіркові комісії Приймальної комісії (далі – відбіркові комісії), які розглядають документи вступників на відповідність вимогам законодавства України, Умов прийому та цих Правил, забезпечують видачу вступникам розписок про прийом документів та їх зберігання.

Реєстрація документів здійснюється на формалізованих бланках.

Під час подання заяви в паперовій формі в Академії вступник пред’являє оригінали документів та особисто подає:

направлення підрозділу, органу Служби безпеки України або підрозділів інших державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди про підготовку фахівців, у випадках, визначених цими Правилами;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);

копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

копії документів, що підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами співбесіди, вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за квотами (розділ VIII цих Правил) (за наявності);

копії документів, що зазначені у виклику для вступників на навчання для потреб Служби безпеки України за державним замовленням або інших державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди про підготовку фахівців;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано спеціальними умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установленими законодавством України, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства “Інфоресурс” про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця державного замовлення вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Оформлені бланки реєстрації документів засвідчуються підписом вступника та одного з членів відбіркової комісії.

 

5.5.   Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років із конкурсних предметів, встановлених цими Правилами, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов та випадків, передбачених розділом VІІІ цих Правил. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифіката 2018 року з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

 

5.6.   Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією, до якої вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

5.7.   При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

 

5.8.   Інші категорії вступників, які виявили бажання здобути ступінь бакалавра, крім зазначених у пункті 5.3 цього розділу, подають заяви тільки в електронній формі.

 

5.9.   Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року № 409), та у порядку, встановленому додатком 7 до цих Правил.

Для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі в Академії створюється консультаційний центр при Приймальній комісії. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

 

5.10. Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Подання заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Факт кожного подання заяви до Академії в паперовій формі для участі в конкурсному відборі на навчання, крім навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів, які здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди про підготовку фахівців, реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в день прийняття заяви.

Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

Заява, зареєстрована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, може бути скасована Академією на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі та не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. В разі скасування електронної заяви Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу в Академії.

Персональні дані осіб, які вступають на навчання до Академії за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів – замовників навчання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не вносяться. Фіксація факту кожного подання заяви на таке навчання здійснюється Приймальною комісією з дотриманням вимог законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України.

 

5.11. Вступники, які подають сертифікат з конкурсних предметів з кількістю балів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів (додаток 2 до цих Правил), для участі в конкурсному відборі на навчання не допускаються.

 

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти

Приймальна комісія здійснює також перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази державної електронної бази з питань освіти. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

 

5.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Академії протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній державній електронній базі з питань освіти або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на інформаційних стендах Приймальної комісії з дотриманням вимог законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України.

 

5.14. Факт ознайомлення вступника з цими Правилами, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 (розділ VІІІ цих Правил) фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

 

5.15. Вступники, які в установленому порядку відібрані та направлені на денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями “Державна безпека”, “Філологія” незалежно від спеціалізацій, після реєстрації в Академії документів проходять медичний огляд, оцінювання рівня фізичної підготовленості та професійно-психологічний відбір.

 

5.15.1. Медичний огляд вступників проводиться в Академії перед оцінюванням їх рівня фізичної підготовленості.

Якщо під час цього огляду у вступника виявлено ознаки захворювань, що перешкоджають виконанню вправ, за результатами яких визначається рівень фізичної підготовленості, але не впливають на його придатність до навчання, термін виконання вступником цих вправ переноситься. У випадку виявлення у вступника ознак захворювань, що можуть вплинути на його придатність до навчання, він направляється на повторний медичний огляд до Центральної військово-лікарської комісії Військово-медичного управління Служби безпеки України.

 

5.15.2. Оцінювання рівня фізичної підготовленості вступників Академія проводить відповідно до Інструкції з організації фізичної та вогневої підготовки в Службі безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 06 липня 2010 року № 369 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 792/18087 (далі – Інструкція-369).

Рівень фізичної підготовленості вступників перевіряється за трьома вправами:

для осіб чоловічої статі – біг на 100 м, 3000 м, підтягування на перекладині;

для осіб жіночої статі – біг на 100 м, 1000 м, комплексна силова вправа.

Усі вправи виконуються впродовж одного дня. Для їх виконання надається одна спроба. Повторне виконання вправ із метою покращення результату не дозволяється.

Виконання вправ оцінюється згідно з Критеріями визначення рівня фізичної підготовленості військовослужбовців та курсантів вищих навчальних закладів Служби безпеки України (додаток 12 до Інструкції-369) відповідно до статі, категорії і віку вступників. Критерії оцінювання виконання вправ наведено в додатку 5 до цих Правил.

Оцінка рівня фізичної підготовленості вступника складається з оцінок, отриманих ним за виконання всіх призначених для перевірки вправ, і визначається:

“відмінно” - якщо половина і більше оцінок “відмінно”, решта – “добре”;

“добре” - якщо половина і більше оцінок не нижче “добре”, решта – “задовільно”;

“задовільно” - якщо більше половини оцінок “задовільно” за відсутності оцінок “незадовільно”;

“незадовільно” - якщо отримана хоча б одна оцінка “незадовільно”.

Оцінка фізичної підготовленості вступника враховується при визначенні переваг у разі рівності конкурсних балів та в подальшому при організації освітнього процесу.

Вступники, які не виконали вправи, що передбачені оцінюванням рівня фізичної підготовленості, а також ті, які отримали оцінку “незадовільно”, до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання не допускаються.

 

5.15.3. Професійно-психологічний відбір вступників проводиться Академією відповідно до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України, затвердженою наказом Центрального управління Служби безпеки України від 01 березня 2012 року № 79 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22 березня 2012 року за № 436/20749.

 

5.15.4. Вступники, які без поважних причин не з’явилися для участі у заходах щодо допуску до конкурсного відбору у визначений розкладом час або забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному відборі не допускаються.

У разі наявності поважних причин, які підтверджені документально, вступники допускаються до участі у зазначених заходах за рішенням Приймальної комісії лише в межах установлених строків їх проведення.

Вступник вважається таким, що забрав документи після дати закінчення прийому документів, на підставі рішення Приймальної комісії за результатами розгляду його письмової заяви про відмову у подальшому проходити військову службу (навчання) курсантом Академії. Про факт подання вступником такої заяви, а також рішення Приймальної комісії стосовно такого вступника, Академія інформує заінтересований підрозділ, орган Служби безпеки України та УРОС.

 

VI.    Вступні випробування та конкурсний відбір вступників на навчання на основі повної загальної середньої освіти

6.1.   Приймальна комісія допускає до участі в конкурсному відборі осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра, на підставі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов та випадків, передбачених розділом VІІІ цих Правил. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифіката 2018 року з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань для допуску до участі в конкурсі визначені Переліком конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) (додаток 2 до цих Правил).

 

6.2.   Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Академії для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А ,

де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього конкурсних предметів;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 6 до цих Правил).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 встановлені в додатку 2 до цих Правил залежно від спеціальності (спеціалізації); ваговий коефіцієнт К4 незалежно від спеціальності (спеціалізації) становить 0,1. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4 для кожної конкурсної пропозиції спеціальності (спеціалізації) дорівнює 1 .

Конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти обчислюється з урахуванням регіонального, галузевого, територіального та першочергового коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади Академії для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю “Державна безпека” незалежно від спеціалізації, що проводиться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884, нараховуються додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за цей конкурсний предмет. Порядок та строки проведення Всеукраїнської олімпіади Академії для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти оприлюднюються на веб-сайті Академії.

Остаточний конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00 незалежно від спеціальностей (спеціалізацій);

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальність “Державна безпека” незалежно від спеціалізацій та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти  конкурсний бал перевищує 200 балів, то він встановлюється таким, що дорівнює 200 балів.

 

6.3.   Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

 

6.4.   Програми співбесід для вступників на основі повної загальної середньої освіти затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми співбесід, вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти, що проводяться Академією, містять критерії оцінювання підготовленості вступників та оприлюднюються на веб-сайті Академії з дотриманням вимог законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України.

 

6.5.   Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіди, вступні іспити у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у подальшому конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання співбесід, вступних іспитів не допускається.

 

6.6.   Апеляції на результати співбесід, вступних іспитів розглядає апеляційна комісія Академії в порядку, визначеному додатком 4 до цих Правил.

Склад апеляційної комісії Академії затверджується наказом Академії.

 

6.7.   Відомості щодо результатів співбесід, вступних іспитів та інших конкурсних показників вступників, заяви яких зареєстровані в Єдиній державній електронної базі з питань освіти, вносяться до такої електронної бази.

 

6.8.   Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на навчання на певну спеціальність (спеціалізацію) за кошти фізичних або юридичних осіб можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на навчання на іншу спеціальність (спеціалізацію) за кошти фізичних та юридичних осіб.

У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій Приймальна комісія, після відповідного повідомлення Єдиної державної електронної бази з питань освіти, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.

 

VІI.   Вступні випробування та конкурсний відбір вступників на навчання на основі здобутого ступеня або рівня вищої освіти

7.1.   Для конкурсного відбору вступників на навчання для здобуття ступеня магістра Академія проводить вступний іспит з іноземної мови та фахові випробування, визначені відповідним переліком (додаток 3 до цих Правил). Як результати вступного іспиту з іноземної мови можуть зараховуватися результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська), проведеного у 2018 році.

Вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю “Менеджмент” (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом) і не здобули вищої освіти у галузі знань “Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону”, складають в Академії додаткове вступне випробування з основ національної безпеки України.

 

7.2.   Програми фахових випробувань, додаткових вступних випробувань та іспиту з іноземної мови розробляються і затверджуються Академією не пізніше як за три місяці до початку прийому документів. Такі програми містять критерії оцінювання підготовленості вступників та оприлюднюються на веб-сайті Академії з урахуванням вимог законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України.

Результати фахових випробувань, додаткових вступних випробувань та іспиту з іноземної мови оцінюються за шкалою від 1 до 100 балів.

Мінімальний бал з фахових випробувань, додаткових вступних випробувань та іспиту з іноземної мови, з яким вступник допускається до подальшої участі в конкурсному відборі та зарахування на навчання, складає 50 (п’ятдесят) балів.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

 

7.3.   Конкурсний бал особи, яка вступає для здобуття ступеня магістра, розраховується як сума доданків: оцінка вступного іспиту з іноземної мови; оцінка фахового випробування; середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ; додатковий бал за наукові й навчальні досягнення, встановлений відповідно до пункту 7.4 цього розділу.

 

7.4.   Додатковий бал за наукові й навчальні досягнення розраховується як сума балів таких показників:

публікація наукових праць – максимально 10 балів, із яких: у міжнародних виданнях - 5 балів; у фахових виданнях - 3 бали; у нефахових виданнях - 1 бал;

публікація тез доповідей на наукових, науково-практичних конференціях – максимально 10 балів, із яких: міжнародних - 5 балів; всеукраїнських -
3 бали; міжвузівських - 2 бали; академічних - 1 бал;

призові місця в другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських олімпіад із навчальних дисциплін – максимально 15 балів, із яких: І місце - 15 балів; ІІ місце - 10 балів; ІІІ місце - 5 балів.

 

7.5.   Вступники, які без поважних причин не з’явилися на фахові випробування, додаткові вступні випробування та іспит з іноземної мови у визначений розкладом час або знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у подальшому конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання фахових випробувань, додаткових вступних випробувань та іспиту з іноземної мови не допускається.

 

7.6.   Апеляції на результати фахових випробувань, додаткових вступних випробувань та іспиту з іноземної мови розглядаються відповідно до пункту 6.6 розділу VI цих Правил.

 

7.7.   Відомості щодо результатів фахових випробувань та іспиту з іноземної мови вступників, заяви яких зареєстровані в Єдиній державній електронної базі з питань освіти, вносяться до такої електронної бази.

 

VIII.  Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

8.1.   Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти в Академії є зарахування за співбесідою, а також участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти в Академії є зарахування за результатами співбесіди, квотою-1.

 

8.2.   Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування на навчання за спеціальностями “Державна безпека”, “Філологія” незалежно від спеціалізацій на місця державного замовлення:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди.

 

8.3.   Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений  Академією мінімальний рівень (додаток 2 до Правил) допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання
2018 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2016-2018 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на навчання за спеціальностями “Державна безпека”, “Філологія” незалежно від спеціалізацій, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (додаток 2 до цих Правил).

 

8.4.   Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Академією мінімальний рівень (додаток 2 до Правил) допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о “Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за
№ 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на навчання за спеціальностями “Державна безпека”, “Філологія” незалежно від спеціалізацій, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (додаток 2 до цих Правил).

 

8.5.   Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений  Академією мінімальний рівень (додаток 2 до Правил)  допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на навчання за спеціальностями “Державна безпека”, “Філологія” незалежно від спеціалізацій, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (додаток 2 до цих Правил).

 

8.6.   Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Академією мінімальний рівень (додаток 2 до Правил) допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

 

8.7. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти в Академії на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням (на військову службу (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України) також мають:

діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, Міністерства внутрішніх справ, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

Особи, зазначені в цьому пункті, мають право на зарахування за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в межах квоти-1 на місця державного замовлення (додаток 2 до цих Правил).

 

8.8.   Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 8.2-8.5, 8.7 цього розділу, і не були зараховані на місця державного  замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

IX.    Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

9.1.   Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 

9.2.   Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 9.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

 

9.3.   У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів та квоти (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

 

9.4. Рейтингові списки вступників на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб формуються Приймальною (відбірковою) комісією з Єдиної державної електронної бази з питань освіти та оприлюднюються у повному обсязі на інформаційних стендах Приймальної комісії.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 9.3 цього розділу.

Списки вступників, рекомендованих до зарахування, які формуються Приймальною (відбірковою) комісією з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії.

Такі списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу XI цих Правил.

Рейтингові списки вступників, які направлені на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів – замовників навчання та списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною комісією окремо для кожної спеціалізації підготовки з дотриманням вимог пунктів 9.1, 9.2, 9.3 цього розділу. У таких списках замість прізвища, ім’я та по батькові вступника зазначається реєстраційний номер вступника згідно з бланком реєстрації та розписки в отриманні його документів.

Сформовані рейтингові списки вступників, які направлені на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди про підготовку фахівців, та списки вступників, рекомендованих до зарахування, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії з дотриманням вимог законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України.

 

X.      Надання рекомендацій для зарахування

10.1. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягів державного замовлення, за його відсутності – у межах обсягів прийому на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, що не перевищують ліцензований обсяг та визначаються Академією відповідно до пункту 1.4 розділу І цих Правил.

Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення для потреб Служби безпеки України, інших державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди про підготовку фахівців Приймальна комісія приймає у строк, визначений розділом ІV цих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі ІX цих Правил.

Рекомендація до зарахування на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди про підготовку фахівців, надається без урахування пріоритетів, визначених вступником під час подачі заяв до інших закладів вищої освіти.

Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб надаються у строки, визначені у розділі ІV цих Правил.

 

10.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії.

Рішення про рекомендування до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб також відображається у кабінеті вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Рекомендованим до зарахування вступникам за рішенням Приймальної комісії можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

 

XI.    Реалізація права вступників на вибір місця навчання

11.1. Вступники, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто до Приймальної (відбіркової) комісії: оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього; сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами. Подані оригінали документів зберігаються в Академії протягом усього періоду навчання.

Академія забезпечує виключення заяв зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсів на інші місця державного замовлення не пізніше 23 липня 2018 року.

 

11.2. Особи, які отримали рекомендації на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення (крім випадків, визначених у пункті 14.2 розділу XIV цих Правил) втрачають право в поточному році на зарахування на навчання до Академії за державним замовленням.

 

11.3. Вступники, які подали заяви в паперовій або електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування, зобов’язані у строки, визначені Приймальною комісією, виконати вимоги для зарахування подати особисто оригінали: документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;  сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами, до Приймальної (відбіркової) комісії. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у Приймальній (відбірковій) комісії.

Строки виконання вступниками вимог до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначаються Приймальною комісією.

Рішення Приймальної комісії про строки виконання вступниками вимог до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб оприлюднюється на стендах Приймальної комісії, а також шляхом відповідного повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

 

11.4. Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє Приймальній (відбірковій) комісії свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану відбірковою комісією.

 

XIІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

12.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 11.1 розділу XI цих Правил.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за державним замовленням, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

12.2. Приймальна (відбіркова) комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, передбачених у пункті 11.3 розділу XI цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між Академією та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 

12.3. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу здобувача вищої освіти закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

 

XІІІ.  Наказ про зарахування

13.1. Накази про зарахування на навчання видає ректор Академії на підставі рішення Приймальної комісії.

Накази про зарахування на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів – замовників навчання оприлюднюються відповідно до вимог, встановлених законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та розпорядчими документами Академії.

Накази про зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб з додатками до них формуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Такі накази оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії у вигляді списку зарахованих у строки встановлені в розділі ІV цих Правил.

 

13.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 15.4 розділу XV цих Правил.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Академії за власним бажанням, відраховані з Академії за власним бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

 

XIV.  Додаткове зарахування до Академії та зберігання робіт вступників

14.1. Особи, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб і без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Академії.

На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 13.2, розділу XIII цих Правил та абзацом першим цього пункту, місце(я), що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію, були допущені до участі у конкурсі та є наступними у відповідному рейтинговому списку. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Академії за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію та згідно з конкурсним балом (від більшого до меншого).

Накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної державної електронної бази з питань освіти до 18.00 години 19 вересня 2018 року.

 

14.2. Особи, які зараховані на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди про підготовку фахівців, і без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку або особисто подали рапорт про відрахування з навчання, відраховуються з Академії. При цьому для курсантів днем початку занять вважається день початку проходження первинної військової підготовки.

На звільнені місця, що виникли у зв’язку з обставинами, зазначеними у цьому пункті або за інших поважних причин, може проводитися додаткове зарахування осіб, які є наступними у рейтинговому списку вступників.

Накази про зарахування таких осіб формуються та оприлюднюються відповідно до вимог, встановлених законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та розпорядчими документами Академії.

Про проведення додаткового зарахування та його результати Академія інформує УРОС, заінтересовані підрозділи, органи Служби безпеки України та державні органи – замовників навчання.

 

14.3. Роботи вступників, виконані на вступних, фахових випробуваннях та співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 

XV.   Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до Академії

15.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації – не більше двох осіб від одного засобу. Порядок акредитації журналістів визначається законодавством України та нормативно-правовими актами Служби безпеки України й доводиться на відповідний запит заінтересованих засобів масової інформації.

 

15.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою Приймальної комісії, можуть у порядку, встановленому законодавством України та нормативно-правовими актами Служби безпеки України, направляти своїх спостерігачів на її засідання.

 

15.3. Приймальна комісія створює належні умови для присутності акредитованих журналістів, громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання, у порядку дотримання вимог законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України.

Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання.

 

15.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування, в частині, що стосується цього вступника.

 

15.5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Академії здійснюється відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Служби безпеки України.

 

 

Додаток 1 до пункту 1.1 розділу І

Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2018 році

 

Перелік
конкурсних пропозицій для прийому вступників на перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями), формами навчання

 

1. Конкурсні пропозиції для навчання за державним замовленням

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Галузь знань

Спеціальність (спеціалізація)

Ліцензований обсяг

Встановлений термін навчання, статус особи, яка навчається

Код

Назва

Код

Назва

Форма навчання

Денна

03

Гуманітарні науки

035

Філологія (переклад у сфері забезпечення державної безпеки)

100

3,5 років, курсант

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека ( поглиблене вивчення іноземних мов)

250

3,5 років, курсант.

Державна безпека ( поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність (спеціалізація)

Ліцензований обсяг

Встановлений термін навчання, статус особи, яка навчається

Код

Назва

Код

Назва

Форма навчання

Заочна

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека (за спеціалізаціями, визначеними Академією для потреб інших державних органів – замовників)

350

2 роки, слухач.

 

 

Продовження додатку 1 до пункту 1.1 розділу І

Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2018 році

 

2. Небюджетні конкурсні пропозиції для навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Галузь знань

Спеціальність (спеціалізація)

Ліцензований обсяг

Встановлений термін навчання, статус особи, яка навчається

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Форма навчання

Форма навчання

Денна

Заочна

Денна

Заочна

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент (організація захисту інформації з обмеженим доступом)

100

4 роки, студент

5 років, студент

16 250

9 550

08

Право

081

Право (забезпечення інформаційної безпеки)

300

4 роки, студент

5 років, студент

20 700

12 500

12

Інформаційні технології

125

Кібербезпека (управління інформаційною безпекою)

80

4 роки, студент

5 років, студент

16 250.

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність (спеціалізація)

Ліцензований обсяг

Встановлений термін навчання, статус особи, яка навчається

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Форма навчання

Форма навчання

Денна

Заочна

Денна

Заочна

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент (організація захисту інформації з обмеженим доступом)

120

1,5 року,
студент

2 роки
студент

19 800

13 100.

 

 

 

Додаток 2 до пункту 6.1 розділу VІ

Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2018 році

 

Перелік
конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів), їх ваговий коефіцієнт (К1, К2, К3) та мінімальна кількість балів для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність (спеціалізація)

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів), із зазначенням рівня складності

Ваговий коефіцієнт

(К1, К2, К3)

Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Назва

Код

Квота для зарахування вступників у порядку, визначеному розділом VIII Правил

Навчання у статусі

Філологія

(переклад у сфері забезпечення державної безпеки)

035

встановлено10 відсотків

курсанта

П1. Українська мова та література

К1 = 0,3

110

П2. Іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови)

К2 = 0,4

110

П3. Історія України або географія

К3 = 0,2

110

Державна безпека

(поглиблене вивчення іноземних мов)

251

встановлено 10 відсотків

курсанта

П1. Українська мова та література

К1 = 0,3

110

П2. Історія України

К2 = 0,3

110

П3. Іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови)

К3 = 0,3

110

Державна безпека

(поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін)

встановлено 10 відсотків

курсанта

П1. Українська мова та література

К1 = 0,3

110

П2. Історія України

К2 = 0,3

110

П3. Математика

К3 = 0,3

110

Менеджмент (організація захисту інформації з обмеженим доступом)

073

не встановлюється

студента

П1. Українська мова та література

К1 = 0,3

100

П2. Математика

К2 = 0,3

100

П3. Іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови) або географія

К3 = 0,3

100

Право

(забезпечення інформаційної безпеки)

081

не встановлюється

студента

П1. Українська мова та література

К1 = 0,3

100

П2. Історія України

К2 = 0,3

100

П3. Математика або іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови)

К3 = 0,3

100

Кібербезпека

(управління інформаційною безпекою)

125

не встановлюється

студента

П1. Українська мова та література

К1 = 0,3

100

П2. Математика

К2 = 0,3

100

П3. Фізика або іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови)

К3 = 0,3

100.

 

 

Додаток 3 до пункту 7.1 розділу VІІ

Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2018 році

 

Перелік
фахових випробувань для вступників на основі здобутих ступенів і рівнів вищої освіти

 

1. Для вступників на навчання за державним замовленням для потреб інших державних органів – замовників навчання:

Здобуття ступеня магістра за спеціальністю (спеціалізацією)

Фахове випробування

Форма проведення

251 “Державна безпека(за спеціалізацією, визначеною Академією для потреб державних органів – замовників навчання)

Правові основи діяльності державних органів (згідно з компетенцією, визначеною законодавством України)

письмово з використанням технологій тестування.

 

2. Для вступників на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб:

Здобуття ступеня магістра за спеціальністю  (спеціалізацією)

Фахове випробування

Форма проведення

073 “Менеджмент (організація захисту інформації з обмеженим доступом)

Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом

письмово з використанням технологій тестування.

 

 

 

Додаток 4 до пункту 6.6 розділу VІ, пункту 7.6 розділу VІІ Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2018 році

 

ПОРЯДОК

подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань

Для вирішення спірних питань з оцінювання знань на вступних випробуваннях (співбесіда, вступні іспити, іспит з іноземної мови, фахове та додаткове вступне випробування) в Академії діє апеляційна комісія.

Наказ про склад апеляційної комісії затверджується наказом Академії. Головою апеляційної комісії призначається один із проректорів Академії. Склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних співробітників (працівників) Академії, які не є членами екзаменаційних, предметних, фахових атестаційних комісій Академії. До складу апеляційної комісії можуть включатися представники підрозділів, органів, закладів, установ Служби безпеки України.

Розгляд апеляцій не є перескладанням вступного випробування.

Апеляції з питань усунення зі вступного випробування не розглядаються.

Вступник усувається зі вступного випробування в разі користування під час його проходження підручниками, навчальними посібниками, іншими джерелами інформації (в тому числі мобільними телефонами, кишеньковими персональними комп’ютерами, електронними записними книжками тощо), що не передбачені порядком складання вступного випробування. Екзаменатор вказує причину усунення в екзаменаційному листі, а робота вступника, незалежно від обсягу і змісту виконаного, не оцінюється.

Заяви на апеляцію вступники подають особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляції, подані не у визначені терміни, не розглядаються. Відмова в прийнятті апеляції, поданої у визначені терміни, не допускається.

У разі незгоди з оголошеною оцінкою, вступник повідомляє про це відповідального секретаря (його заступника) Приймальної комісії та голову комісії (його заступника), що проводила вступне випробування, але не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Голова комісії вислуховує заяву вступника, пояснення екзаменаторів, знайомить вступника з його роботою й надає необхідні пояснення щодо її оцінювання. Якщо після наданих пояснень вступник не погоджується з виставленою оцінкою, він подає відповідальному секретарю Приймальної комісії (його заступнику) письмову заяву на апеляцію на ім’я голови Приймальної комісії. Для розгляду апеляції організовується засідання апеляційної комісії, на яке запрошуються: її члени, вступник, голова комісії (його заступник), що проводила вступне випробування, екзаменатори (за необхідності), які оцінювали роботу, відповідальний секретар Приймальної комісії (його заступник). Вступник повідомляє членам апеляційної комісії причини своєї незгоди з виставленою оцінкою, вдруге знайомиться зі своєю роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень. Якщо після наданих пояснень вступник не погоджується з отриманою оцінкою, його робота передається на письмову рецензію членові апеляційної комісії з відповідного вступного випробування. Результати засідання апеляційної комісії та рецензії доповідаються голові Приймальної комісії, який розглядає матеріали апеляції, за необхідності проводить співбесіду зі вступником (його батьками). Про результати проведеної роботи голова апеляційної комісії (або за дорученням голови один із членів апеляційної комісії) доповідає на засіданні Приймальної комісії для прийняття остаточного рішення по суті апеляції.

Рішення Приймальної комісії, прийняте по суті апеляції вступника, доводиться до його відома не пізніше наступного робочого дня.

 

 

 

Додаток 5 до пункту 5.15.2 розділу V

Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2018 році

 

Критерії оцінювання виконання вправ

1.        Для осіб чоловічої статі:

Категорія

Оцінка

Підтягування на перекладині (разів)

Біг на
3000 м

Біг на
100 м

хв, с

с

Із числа цивільної молоді

5 (відмінно)

11

13.00

14,6

4 (добре)

9

13.20

15,0

3 (задовільно)

7

14.00

15,8

2 (незадовільно)

<7

>14.00

>15,8

2.        Для осіб жіночої статі:

Категорія

Оцінка

Комплексна силова вправа (разів)

Біг на

1000 м

Біг на
100 м

хв, с

с

Із числа цивільної
молоді

5 (відмінно)

30

4.30

16,8

4 (добре)

28

4.45

17,2

3 (задовільно)

26

5.15

18,0

2 (незадовільно)

<26

>5.15

>18,0

 

 

 

Додаток 6 до пункту 6.2 розділу VІ

Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2018 році

 

ТАБЛИЦЯ

відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

 

1

100

 

3,5

115

 

6

140

 

8,5

165

 

11

190

1,1

100

3,6

116

6,1

141

8,6

166

11,1

191

1,2

100

3,7

117

6,2

142

8,7

167

11,2

192

1,3

100

3,8

118

6,3

143

8,8

168

11,3

193

1,4

100

3,9

119

6,4

144

8,9

169

11,4

194

1,5

100

4

120

6,5

145

9

170

11,5

195

1,6

100

4,1

121

6,6

146

9,1

171

11,6

196

1,7

100

4,2

122

6,7

147

9,2

172

11,7

197

1,8

100

4,3

123

6,8

148

9,3

173

11,8

198

1,9

100

4,4

124

6,9

149

9,4

174

11,9

199

2

100

4,5

125

7

150

9,5

175

12

200

2,1

101

4,6

126

7,1

151

9,6

176

 

 

2,2

102

4,7

127

7,2

152

9,7

177

 

 

2,3

103

4,8

128

7,3

153

9,8

178

 

 

2,4

104

4,9

129

7,4

154

9,9

179

 

 

2,5

105

5

130

7,5

155

10

180

 

 

2,6

106

5,1

131

7,6

156

10,1

181

 

 

2,7

107

5,2

132

7,7

157

10,2

182

 

 

2,8

108

5,3

133

7,8

158

10,3

183

 

 

2,9

109

5,4

134

7,9

159

10,4

184

 

 

3

110

5,5

135

8

160

10,5

185

 

 

3,1

111

5,6

136

8,1

161

10,6

186

 

 

3,2

112

5,7

137

8,2

162

10,7

187

 

 

3,3

113

5,8

138

8,3

163

10,8

188

 

 

3,4

114

5,9

139

8,4

164

10,9

189

 

 

 

 

 

 

Додаток 7 до пункту 5.9 розділу V

Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2018 році

(в редакції Змін до Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2018 році)

 

Порядок

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національної академії Служби безпеки України

Положення цього Порядку не поширюються на вступників, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі для зарахування на навчання за програмами підготовки громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу. Особливості подання заяв громадян для їх вивчення кандидатами на навчання за такими програмами визначаються нормативно-правовими актами Служби безпеки України та Правилами прийому до Національної академії Служби безпеки України у
2018 році (далі – Правила прийому).

 

І.       Загальні положення

1.1.   Цей Порядок визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національної академії Служби безпеки України (далі – Академія) для зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб та їх розгляду Академією, та розроблений відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 550), Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти в 2018 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року № 409) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2018 року за № 602/32054.

 

1.2.   У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі онлайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/ та містить відомості про обрані ним заклади вищої освіти, конкурсну пропозицію та встановлену ним пріоритетність заяви;

особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу вищої освіти та контролює її статус;

статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється закладом вищої освіти в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника;

Умови прийому – Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265 із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року № 409 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 17 травня 2018 року за № 602/32054.

Параметр “Статус електронної заяви” може набувати таких значень:

“Зареєстровано в Єдиній базі” – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти;

“Потребує уточнення вступником” – електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;

“Зареєстровано у закладі освіти” – електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;

“Допущено до конкурсу (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)” – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету;

“Відмовлено закладом освіти” – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає причину відмови;

“Скасовано вступником” – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти” або «Потребує уточнення вступником”;

“Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)” – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу “Зареєстровано у закладі освіти” або “Потребує уточнення вступником”, але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю;

“Скасовано закладом освіти» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

“Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)” – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення;

“Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)” – вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення;

“Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)” – вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення;

“Допущено до конкурсу” – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, та на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб;

“Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)” – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус встановлюється у таких випадках:

вступник у встановлені строки не виконав вимог Умов прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб;

вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Умов прийому;

вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;

“Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)” – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;

“Включено до наказу” – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої освіти;

“Відраховано” – вступника відраховано з закладу або скасовано його зарахування.

 

1.3.   Академія до початку вступної кампанії у строки, визначені в Умовах прийому, вносить до Єдиної бази перелік небюджетних конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2018 році, при цьому для кожної з них зазначаються:

назва конкурсної пропозиції;

вид конкурсної пропозиції;

структурний підрозділ (інститут), у якому ведеться підготовка;

освітній ступінь;

назва та код спеціальності;

назва та код спеціалізації;

форма навчання;

курс, на який здійснюється прийом;

встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;

дати початку та закінчення прийому заяв;

ліцензований обсяг та обсяг прийому на контракт;

перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів.

 

II.      Подання електронної заяви

2.1.   Заяву в електронній формі подають вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі в Академії для зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, та не мають підстав для участі в конкурсі за результатами співбесіди або вступних іспитів.

 

2.2.   Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

 

2.3.   Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

адреса електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до зазначеного атестата, обчислений за 12- бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис “звільнений(а)”, у загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.

 

2.4.   Подані вступником дані, що передбачені пунктом 2.3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

 

2.5.   У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) він отримує на зазначену ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника.

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету – одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.

 

2.6.   Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету із зазначеним ним при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/.

 

2.7.  В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази, для можливості оперативного зв’язку закладу освіти з вступником, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів.

Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії):

додатка до атестата про повну загальну середню освіту;

кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до закладу вищої освіти;

якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта – довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207).

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.

 

2.8.   Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ заклад вищої освіти, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус “Зареєстровано в Єдиній базі”.

 

2.9.   Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів:

“Скасовано вступником” – якщо заяву не зареєстровано у закладі вищої освіти;

“Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)” – якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у закладі вищої освіти. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю.

 

ІІІ.     Прийняття та розгляд електронної заяви Приймальною (відбірковою) комісією

3.1.   Ректор Академії забезпечує опрацювання Приймальною комісією (відбірковою комісією) електронних заяв, що надійшли до Академії відповідно до Умов прийому, цього Порядку та Правил прийому.

 

3.2.   Електронна заява із статусом “Зареєстровано в Єдиній базі” розглядається Приймальною (відбірковою) комісією у строки, встановлені Умовами прийому. За результатами розгляду уповноважена особа Приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: “Зареєстровано у закладі освіти” або “Потребує уточнення вступником”.

При встановленні електронній заяві статусу “Потребує уточнення вступником” уповноважена особа зазначає перелік, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати.. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на “Зареєстровано у закладі освіти”.

 

3.3.   На підставі рішення Приймальної (відбіркової) комісії про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до Академії для електронної заяви вступника встановлюється статус “Допущено до конкурсу», або “Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)”, або “Відмовлено закладом освіти” (із зазначенням причини відмови).

 

3.4.   При виявленні Академією технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням Приймальної (відбіркової) комісії електронну заяву не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв може бути анульовано, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус “Скасовано закладом освіти” з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною.

Приймальна (відбіркова) комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

 

3.5.   Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу “Допущено до конкурсу» або статусу “Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)” на статус “Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)”.

Зміна статусів електронної заяви вступника, передбачена пунктами 2-4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені Умовами прийому.

 

3.6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як  “Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)”, зобов’язаний виконати вимоги Умов прийому.

 

3.7.   Після виконання вступником вимог Умов прийому на підставі рішення Приймальної (відбіркової) комісії про рекомендування до зарахування на навчання уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на “Включено до наказу”, ректор Академії видає наказ про зарахування на навчання такого вступника.

 

3.8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус “Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)”, вимог Умов прийому рішення про рекомендування його до зарахування анулюється Приймальною (відбірковою) комісією та статус електронної заяви змінюється на статус “Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб) ”.

 

3.9. У разі відрахування вступника або скасування наказу про зарахування в частині, що стосується вступника, статус електронної заяви змінюється зі статусу “Включено до наказу” на статус “Відраховано”.

 

 

Додаток 8 до пункту 2.3 розділу ІІ

Правил прийому до Національної академії

Служби безпеки України у 2018 році

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспірантури та докторантури Національної академії Служби безпеки України

І.       Загальні положення

1.1.   Ці Правила визначають:

процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури та докторантури Національної академії Служби безпеки України (далі – Академія);

зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури за кожною спеціальністю (спеціалізацією).

Правила прийому до аспірантури та докторантури Національної академії Служби безпеки України діють з 01 липня 2018 року до 30 червня 2019 року.

 

1.2. Академія оголошує конкурсні пропозиції для прийому вступників:

1)      на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії за галузями знань, спеціальностями (спеціалізаціями), денною та заочною формами навчання в межах ліцензованого обсягу:

08 “Право”, 081 “Право” (спеціалізації: забезпечення державної безпеки України; кадри органів та військ державної безпеки; адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право; кримінальне право та кримінологія; кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза), ліцензований обсяг 30 осіб;

25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”, 251 “Державна безпека” (спеціалізація – забезпечення державної безпеки України), ліцензований обсяг 30 осіб;

03 “Гуманітарні науки”, 035 “Філологія” (іноземна мова), ліцензований обсяг 5 осіб;

2)      на науковий рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора наук за галузями знань, спеціальностями (спеціалізаціями):

08 “Право”, 081 “Право” (спеціалізації: забезпечення державної безпеки України; кадри органів та військ державної безпеки; кримінальне право та кримінологія; кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза);

25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”, 251 “Державна безпека” (спеціалізація – забезпечення державної безпеки України).

 

1.3.   Строк підготовки доктора філософії становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 60 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.

Здобуття ступеня доктора наук в докторантурі здійснюється за денною формою навчання.

Строк підготовки доктора наук становить два роки.

Фінансування підготовки громадян України (далі – громадяни, особи) в аспірантурі здійснюється за державним замовленням або за кошти юридичних осіб, які уклали відповідні угоди про підготовку фахівців, або за кошти фізичних осіб.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Академії за державним замовленням здійснюється виключно за денною формою навчання.

 

1.4.   Приймаються до аспірантури за державним замовленням:

для потреб Служби безпеки України – громадяни, які відібрані та направлені на навчання підрозділами Центрального управління, регіональними органами, органами військової контррозвідки, установами, вищими військовими навчальними закладами Служби безпеки України, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, що входять до сфери управління Служби безпеки України, Штабом Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі – підрозділи, органи Служби безпеки України);

для потреб державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди про підготовку фахівців (далі – державні органи – замовники навчання) – громадяни, які відібрані та направлені на навчання такими державними органами.

Обсяги прийому за державним замовленням до аспірантури та докторантури формуються та розміщуються у порядку і строки, що визначаються законодавством України та нормативно-правовими актами Служби безпеки України. Інформація про обсяги державного замовлення для потреб Служби безпеки України, розміщеного в Академії у розрізі спеціальностей (спеціалізацій), на офіційних веб-сайтах Служби безпеки України, Академії та в Єдиній державній базі з питань освіти не оприлюднюється.

Рішення щодо розподілу обсягу державного замовлення для потреб Служби безпеки України щодо кожної спеціальності, спеціалізації та форми навчання здобувачів ступеня доктора філософії та ступеня доктора наук приймається Службою безпеки України на підставі пропозицій Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України (далі – УРОС) та Академії.

Рішення щодо розподілу обсягу державного замовлення на підготовку громадян для здобуття ступеня доктора філософії та ступеня доктора наук для потреб інших державних органів – замовників навчання приймається у порядку і строки, що визначаються законодавством України.

Рішення щодо розподілу обсягів прийому на навчання за кошти юридичних, фізичних осіб за спеціалізаціями щодо кожної спеціальності, форми навчання приймається Академією не пізніше трьох календарних днів після доведення обсягу державного замовлення.

 

1.5. Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування відповідно до законодавства та цих Правил.

 

1.6. Організацію прийому вступників до аспірантури здійснює Приймальна комісія Академії, яка діє відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Служби безпеки України та положення про таку комісію, затвердженого наказом Академії.

 

ІІ.      Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

2.1.   Прийом письмових заяв (рапортів) і документів, вступні випробування, конкурсний відбір громадян та їх зарахування на навчання до аспірантури для потреб Служби безпеки України за державним замовленням проводяться в такі строки:

Прийом рапортів військовослужбовців та/або письмових заяв працівників Служби безпеки України за місцем служби (роботи)  щодо їх вивчення кандидатами на навчання

з дати оголошення цих Правил

Надсилання підрозділами, органами, закладами, установами Служби безпеки України до Академії навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання

не пізніше 30 липня 2018 року

Розгляд Академією матеріалів навчальних справ вступників та їх виклик для участі в конкурсному відборі

не пізніше 15 серпня 2018 року

Реєстрація документів вступників

строки зазначаються у викликах вступникам для участі в конкурсному відборі, що надсилає Академія

Проведення Академією вступних випробувань та оголошення їх результатів

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 20 вересня 2018 року.

2.2.   Прийом письмових заяв (рапортів) і документів, вступні випробування, конкурсний відбір громадян та їх зарахування на навчання до аспірантури для потреб інших державних органів – замовників навчання, а також за кошти фізичних осіб здійснюється у строки, встановлені пунктом 2.1 цього розділу.

 

ІІІ.     Порядок відбору кандидатів на навчання, прийому письмових заяв (рапортів) і документів для вступу до аспірантури та докторантури

3.1.   Відбір кандидатів на навчання для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється з числа співробітників-військовослужбовців та працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України (далі – працівники).

Подання, розгляд рапортів військовослужбовців та заяв працівників Служби безпеки України здійснюється відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Служби безпеки України.

На кожного кандидата на навчання підрозділами кадрового забезпечення формується навчальна справа, до якої долучаються такі матеріали:

мотивований, власноручно написаний військовослужбовцем Служби безпеки України рапорт або заява працівника на ім’я керівника підрозділу, органу, закладу, установи Служби безпеки України щодо вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, в якому відображається факт ознайомлення з цими Правилами;

біографічна довідка підрозділу кадрового забезпечення;

службова характеристика та витяг із рішення ради (атестаційної комісії) підрозділу, органу, закладу, установи Служби безпеки України з рекомендацією до вступу до аспірантури;

анкета та автобіографія;

завірена (-і) ксерокопія (-ї) документа (-ів) про освіту;

алфавітна картка;

висновок за результатами проведеного медичного огляду;

реферат-презентацію дослідницьких пропозицій чи досягнень з тематики майбутнього дисертаційного дослідження за обраною спеціальністю, обсягом до одного авторського аркуша;

узагальнююча довідка про відповідність кандидата вимогам цих Правил.

У разі наявності у кандидата на навчання форми допуску до державної таємниці також зазначається відповідна форма допуску та номер наказу про її встановлення.

Медичний огляд кандидатів на навчання до аспірантури проводиться у порядку та строки, що визначаються положенням про медичний огляд у Службі безпеки України щодо військовослужбовців та працівників, які вступають на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України.

Матеріали навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання до аспірантури, підрозділи кадрового забезпечення надсилають на адресу Академії у строки, визначені розділом ІІ цих Правил.

Рішення про допуск до участі в конкурсному відборі до аспірантури виноситься Приймальною комісією Академії з урахуванням розгляду реферата-презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень з тематики майбутнього дисертаційного дослідження за обраною спеціальністю.

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ Академія не пізніше строків, визначених розділом IІ цих Правил, надсилає на адресу підрозділів, органів, закладів, установ Служби безпеки України виклики, в яких зазначає дату, адресу прибуття, перелік документів, які вступник повинен подати для реєстрації, та графік проведення конкурсного відбору. Виклик є підставою для видачі кандидату направлення на участь у конкурсному відборі, що проводить Академія. У випадку неможливості прибуття вступника для участі в конкурсному відборі, заінтересований підрозділ, орган, заклад, установа письмово інформує УРОС і Академію.

 

3.2.   Порядок подання рапортів (заяв) та документів для вступу до аспірантури для потреб інших державних органів – замовників навчання або юридичних осіб, які уклали відповідні угоди про підготовку фахівців, а також для вступу на навчання за кошти фізичних осіб визначається законодавством України.

Матеріали навчальних справ кандидатів, які рекомендовані на навчання, формуються і надсилаються на адресу Академії відповідно до вимог пункту 3.1 цього розділу та у строки, що визначені розділом ІІ цих Правил, якщо інше не передбачено відповідними угодами про підготовку фахівців.

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ Академія надсилає на адресу заінтересованих замовників підготовки виклики, в яких зазначає дату, адресу прибуття та перелік документів, які вступник повинен подати для реєстрації, та графік проведення конкурсного відбору. Виклик є підставою для видачі кандидату направлення на участь у конкурсному відборі, що проводить Академія.

 

3.3. Вступники, які в установленому порядку відібрані та направлені на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, подають заяву про участь у конкурсному відборі (далі – заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії.

У заяві вступник вказує спеціальність, спеціалізацію, форму навчання та іноземну мову, з якої складатиме вступний іспит.

Заява вступника обробляється відповідно до вимог законодавства України, Умов прийому та цих Правил.

 

3.4.   Реєстрацію документів вступників для участі в конкурсному відборі, що проводить Академія, здійснює відбіркова комісія Приймальної комісії (далі – відбіркова комісія), яка розглядає документи вступників на відповідність вимогам законодавства України, Умов прийому та цих Правил, забезпечує видачу вступникам розписок про прийом документів та їх зберігання.

Реєстрація документів здійснюється на формалізованих бланках.

Під час подання заяви в паперовій формі в Академії вступник пред’являє оригінали документів та особисто подає:

направлення підрозділу, органу Служби безпеки України або підрозділів інших державних органів – замовників навчання або юридичних осіб, які уклали відповідні угоди про підготовку фахівців, у випадках, визначених цими Правилами;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);

копію військового квитка – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копії документів, що зазначені у виклику, – для вступників на навчання для потреб Служби безпеки України за державним замовленням або інших замовників навчання;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів звіряються з оригіналами і засвідчуються  відбірковою комісією, до якої вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Оформлені бланки реєстрації документів засвідчуються підписом вступника та одного з членів відбіркової комісії.

 

3.5.   Приймальна (відбіркова) комісія здійснює перевірку достовірності даних про вищу освіту, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти, а також в інший спосіб у порядку, встановленому законодавством України.

Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність вищої освіти є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

 

3.6.   Факт ознайомлення вступника з цими Правилами фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

 

3.7.   Порядок, перелік і строки подання документів для вступу до докторантури визначаються Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів Служби безпеки України, затвердженим наказом Служби безпеки України від 9 жовтня 2006 року № 674 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1144/13018 (далі – Положення-674). При цьому, вступник до докторантури надає до Приймальній комісії письмову характеристику своєї наукової діяльності, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим співробітником (працівником) Академії із згодою бути науковим консультантом в разі вступу до докторантури такого вступника.

 

IV.    Вступні випробування та конкурсний відбір вступників до аспірантури та докторантури

4.1.   Для конкурсного відбору вступників на навчання для здобуття  ступеня доктора філософії Академія проводить вступні іспити із:

спеціальності (в обсязі стандарту рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності (спеціалізації);

іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, німецької мови, дійсним сертифікатом тестів Goethe Zertifikat або TestDaf, французької мови, дійсним сертифікатом тестів DELF або DALF, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

філософії (в обсязі програми, затвердженої Академією).

 

4.2.   Програми вступних іспитів розробляються і затверджуються Академією не пізніше як за три місяці до початку прийому документів. Такі програми оприлюднюються на стендах Приймальної комісії та веб-сайті Академії з урахуванням вимог законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України.

Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 1 до 100 балів.

Мінімальний бал з вступних іспитів, з яким вступник допускається до подальшої участі в конкурсному відборі та зарахування на навчання, складає 50 (п’ятдесят) балів.

 

4.3.   Конкурсний бал особи, яка вступає для здобуття ступеня доктора філософії, обчислюється як сума доданків, а саме:

бала вступного іспиту із спеціальності;

бала іспиту з іноземної мови;

бала вступного іспиту з філософії;

середнього бала документа про вищу освіту, обчисленого за 100-бальною шкалою.

 

4.4.   Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час або знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у подальшому конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних іспитів не допускається.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні для вступу до Академії протягом одного календарного року. При цьому роботи вступників, виконані на вступних іспитах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного календарного року, потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 

4.5.   Апеляції на результати вступних іспитів розглядає апеляційна комісія Академії у порядку, встановленому додатком 4 до Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2018 році.

 

4.6.   Конкурсний відбір вступників до докторантури здійснюється у порядку, визначеному Положенням-674.

 

V.      Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури

5.1.   Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які беруть участь у конкурсі на навчання за державним замовленням;

вступники, які беруть участь у конкурсі на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

У межах кожної зазначеної в цьому пункті рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

 

5.2.   Рейтингові списки вступників, які направлені на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів – замовників навчання, та списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною (відбірковою) комісією окремо для кожної спеціалізації підготовки з дотриманням вимог пункту 5.1 цього розділу. У таких списках замість прізвища, ім’я та по батькові вступника зазначається реєстраційний номер вступника згідно з бланком реєстрації та розписки в отриманні його документів.

Сформовані рейтингові списки вступників, які направлені на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів – замовників навчання та списки вступників, рекомендованих до зарахування, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії з дотриманням вимог законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України.

 

VI.    Надання рекомендацій для зарахування та наказ про зарахування до аспірантури

6.1.   Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягів державного замовлення, за його відсутності – у межах обсягів прийому на навчання за кошти юридичних, фізичних осіб, що визначаються Академією відповідно до пункту 1.4 розділу І цих Правил.

Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення для потреб Служби безпеки України, інших державних органів – замовників навчання Приймальна комісія приймає у строк, визначений розділом ІІ цих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі V цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.

 

6.2.   Вступники, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строків, визначених у розділі ІІ цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та додатка до нього, а також інших документів, передбачених цими Правилами, до Приймальної комісії.

 

6.3.   Вступники, які в установлений строк не подали до Приймальної комісії оригінали документа про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та додатка до нього, а також інших документів, передбачених цими Правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням.

 

6.4.   Накази про зарахування до аспірантури видає ректор Академії на підставі рішення Приймальної комісії.

Накази про зарахування на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів – замовників навчання, формуються та оприлюднюються відповідно до вимог, встановлених законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та розпорядчими документами Академії.

Накази про зарахування на навчання за кошти інших юридичних, фізичних осіб з додатками до них формуються відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування. Такі накази оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії в порядку, визначеному законодавством України.

 

6.5. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією лише за письмовою заявою (рапортом) вступника або в разі виявлення порушень законодавства України з боку вступника, передбачених пунктом 3.5 розділу ІIІ цих Правил. Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається не пізніше наступного дня після подання заяви (рапорту) про відрахування.

 

6.6.   Особи, які зараховані на навчання за державним замовленням для потреб Служби безпеки України, інших державних органів – замовників навчання, і без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку або особисто подали заяву (рапорт) про відрахування з навчання, відраховуються з Академії.

На звільнені при цьому місця, може протягом п’яти робочих днів проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні іспити, що проводилися Академією, і не пройшли за конкурсом на навчання. Накази про зарахування таких осіб формуються та оприлюднюються відповідно до вимог, встановлених законодавством України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та розпорядчими документами Академії.

 

VIІ.   Надання рекомендацій для зарахування та наказ про зарахування вступників до докторантури

7.1.   Рекомендації для зарахування та наказ про зарахування вступників до докторантури здійснюється на підставах і в порядку, визначеними Положенням-674.

 

№ 29/19-14466

від 22.12.2017

 

[1] Дата прибуття вступників зазначається у викликах для участі в конкурсному відборі, що надсилає Академія.

27/06/2018 02:21
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua