БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Військова підготовка студентів {JOURNAL_BUTTON}

Правила прийому громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу в Національній академії Служби безпеки України у 2020 році (зі змінами)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

громадян України для проходження  військової підготовки за  програмою підготовки офіцерів запасу в Національній академії Служби безпеки України

у 2020 році

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання Вченої

ради Національної академії

Служби безпеки України

27.02.2020 року № 3

 

 

Київ – 2020

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

громадян України  для проходження  військової підготовки  за програмою підготовки офіцерів запасу в Національній академії Служби безпеки України

у 2020 році

 

Національна академія Служби безпеки України (далі – Академія), вищий військовий навчальний заклад Служби безпеки України, здійснює військову підготовку громадян України (далі – громадяни; особи) за програмою підготовки офіцерів запасу (далі – військова підготовка) на підставі ліцензії, виданої згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2017 року № 491-л.

 

Ці Правила розроблені Академією відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 (зі змінами), Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 719/1289 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1678/28123 (далі – Інструкція-719).

 

І.       Загальні положення

1.      Академія оголошує прийом громадян для проходження військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями, перелік яких наведено у додатку 1.

 

2.      Зарахування громадян для проходження військової підготовки в Академії здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду військово-лікарськими комісіями (далі – ВЛК), що проводяться у порядку, встановленому Інструкцією-719 і цими Правилами.

 

3.      Організацію конкурсного відбору громадян для проходження військової підготовки здійснює відбіркова комісія Академії (далі – відбіркова комісія), склад та повноваження якої визначаються наказом ректора Академії.

 

Усі питання, пов’язані з прийомом громадян для проходження військової підготовки в Академії, вирішуються відбірковою комісією на її засіданнях.

 

Рішення відбіркової комісії оформлюються протоколом та оприлюднюються з дотриманням вимог, що встановлені законодавством України та цими Правилами.

 

ІІ.      Вимоги до громадян для проходження військової підготовки

1.      До Академії для проходження військової підготовки приймаються громадяни, які постійно проживають на території України, мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра за спеціальністю (напрямом), що відповідає військово-обліковій спеціальності та придатні до військової служби за станом здоров’я і морально-діловими якостями.

 

2.      Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу (далі – військовослужбовці), які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, приймаються для проходження військової підготовки з урахуванням вимог, встановлених положеннями про проходження військової служби громадянами у військових формуваннях, утворених відповідно до законодавства України.

 

ІІІ.     Фінансування військової підготовки громадян

1.      Громадяни проходять військову підготовку в Академії за рахунок коштів фізичних осіб, які сплачуються відповідно до укладених контрактів про військову підготовку.

 

Контракт про військову підготовку громадян укладається у порядку та за зразком, встановленими Інструкцією-719.

 

2.      Вартість військової підготовки в Академії встановлюється ректором Академії за погодженням з Департаментом військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України.

 

IV.    Cтроки прийому заяв і документів, медичного огляду, конкурсного відбору та зарахування громадян

1.      Прийом письмових заяв (рапортів) і документів, медичний огляд, конкурсний відбір та зарахування громадян для проходження військової підготовки проводяться в такі строки:

 

Прийом Академією письмових заяв (рапортів) і документів та видача громадянам направлень для проходження медичного огляду

до 25 червня 2020 року

Проходження громадянами медичного огляду

до 03 червня 2020 року

Проведення конкурсного відбору

08-09 липня 2020 року

Формування та оприлюднення рейтингового списку громадян, рекомендованих до зарахування

до 14 липня 2020 року

Зарахування та укладання контрактів про військову підготовку громадян

до 17 липня 2020 року

 

2.      Списки громадян, які допущені до участі у конкурсному відборі та розклад заходів, передбачених конкурсним відбором, доводяться до зацікавлених осіб шляхом розміщення на інформаційних стендах і веб-сторінці Академії.

 

V.      Порядок прийому заяв і документів, медичного огляду та допуску громадян до участі в конкурсному відборі

1.      Громадяни із числа здобувачів вищої освіти, які виявили бажання проходити військову підготовку в Академії, подають заяву на ім’я декана факультету (директора інституту) закладу вищої освіти, у якому вони здобувають вищу освіту (додаток 2).

 

Громадяни із числа осіб, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра або є військовослужбовцями, подають заяву (рапорт) на ім’я голови відбіркової комісії безпосередньо в Академії.

 

2.      У заяві (рапорті) громадянин зазначає:

прізвище, ім’я та по батькові;

номер навчальної групи, назву факультету (інституту) та закладу вищої освіти, у якому здобуває вищу освіту, форму навчання – очна (денна, вечірня) або заочна (дистанційна);

інформацію про здобутий або той, що здобувається ступінь вищої освіти, галузь знань, спеціальність (напрям);

відомості щодо придатності до проходження військової служби за станом здоров’я;

інформацію про проходження військової служби;

мотивацію щодо проходження військової підготовки та зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до громадян під час проходження військової підготовки.

 

До заяви (рапорту) також додається:

копія посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію паспорта громадянина України (ID-картки) та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

копія документа про вищу освіту та додатка до нього (для осіб, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра);

дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

 

Крім того, громадяни із числа військовослужбовців подають завірені командиром (начальником) військової частини (підрозділу, органу) копію військового квитка, узагальнені відомості про підсумки складання екзаменів за попередні курси навчання, якщо вони здобувають вищу освіту, витяг із наказу командира (начальника) військової частини (підрозділу, органу) про дозвіл на проходження військової підготовки, відомості про підсумки індивідуальної підготовки військовослужбовця за поточний період навчання.

 

Затверджені ректором закладу вищої освіти списки здобувачів вищої освіти, їх заяви та узагальнені відомості про підсумки складання здобувачами вищої освіти екзаменів за попередні курси навчання направляються для розгляду до відбіркової комісії.

 

Здобувачі вищої освіти, які мають академічні заборгованості, до списку не включаються.

 

3.      Після отримання заяв (рапортів) і документів, визначених пунктами 1, 2 цього розділу, Академія видає громадянам направлення для проходження медичного огляду.

Громадяни із числа осіб чоловічої статі проходять медичний огляд ВЛК у районних (міських) військових комісаріатах за місцем перебування на військовому обліку (реєстрації), жіночої статі – за місцем проживання (навчання).

 

Військовослужбовці проходять медичний огляд ВЛК за місцем служби.

 

4.      На підставі узагальнення отриманих списків здобувачів вищої освіти, заяв (рапортів) і документів, висновків ВЛК відбіркова комісія допускає громадян до участі в конкурсному відборі та розподіляє їх на групи з урахуванням відповідності спеціальностей (напрямів), які вони мають або здобувають у закладах вищої освіти, військово-обліковим спеціальностям.

 

Громадяни, які за результатами медичного огляду визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я або подали документи, що не відповідають вимогам цих Правил, до участі в конкурсному відборі не допускаються.

 

VI.      Порядок проведення конкурсного відбору громадян

1.      Конкурсний відбір громадян для проходження військової підготовки в Академії включає:

оцінку рівня успішності навчання;

професійний психологічний відбір;

оцінку засвоєння програми допризовної підготовки;

оцінку рівня фізичної підготовленості.

 

2.      Рівень успішності навчання громадян, які здобувають ступінь вищої освіти бакалавра, оцінюється в балах за результатами складання ним підсумкового контролю у закладі вищої освіти за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у
100-бальну шкалу.

 

Рівень успішності навчання громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, оцінюється в балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих громадянином оцінок із додатка до документа про вищу освіту, переведених у 100-бальну шкалу.

 

Переведення у 100-бальну шкалу здійснюється відповідно до Системи переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу (додаток 3).

 

3.      Професійний психологічний відбір громадян здійснюється відбірковою комісією відповідно до вимог Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09 липня 2009 року № 355, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за № 893/16909.

 

За результатами проходження професійно психологічного відбору  громадянин оцінюється так: “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”.

 

Громадяни, які не пройшли професійний психологічний відбір, не допускаються до участі в конкурсному відборі.

 

4.      Оцінка засвоєння громадянами (крім військовослужбовців) програми допризовної підготовки проводиться відбірковою комісією шляхом їх тестування, яке складається з 5 завдань у письмовій формі та 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів).

 

Перелік завдань та критерії оцінювання громадян розробляються відбірковою комісією в обсязі програми предмету “Захист Вітчизни” для закладів загальної середньої освіти та затверджуються ректором Академії.

 

Кількість балів за кожне завдання тестування складає 10 балів, максимальна кількість – 100 балів.

 

Громадяни, які під час тестування набрали менше 50 балів, не допускаються до участі в конкурсному відборі.

 

Для військовослужбовців враховуються результати їх індивідуальної підготовки за підсумками за поточний (попередній) період навчання, що надаються командиром (начальником) військової частини (підрозділу, органу), у якій (ому) вони проходять військову службу.

 

Рівень результатів індивідуальної підготовки військовослужбовців оцінюється в балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих військовослужбовцем оцінок, переведених у 100-бальну шкалу відповідно до Системи переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу (додаток 3).

 

5.      Перевірка рівня фізичної підготовленості громадян проводиться відбірковою комісією після медичного огляду лікарем-терапевтом військово-медичної служби Академії.

 

Оцінка рівня фізичної підготовленості громадян визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до нормативів, установлених Міністерством оборони України (Генеральним штабом Збройних Сил України) та Критеріїв оцінювання виконання фізичних вправ (додаток 4):

для осіб чоловічої статі – біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг на 1000 м;

для осіб жіночої статі – біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 1000 м.

 

Усі вправи приймаються в один день. Для виконання фізичних вправ дається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою покращення результату не дозволяється.

 

Рівень фізичної підготовленості громадян оцінюється як “зараховано” або “незараховано”.

 

Рівень фізичної підготовленості оцінюється як “незараховано”, якщо отримана хоча б одна оцінка “незадовільно” за виконання фізичних вправ або одна із вправ не виконувалась без поважних причин.

 

У разі отримання оцінки “незараховано” громадяни не допускаються до участі в конкурсному відборі.

 

6.      Результати конкурсного відбору громадян та висновки ВЛК щодо їх придатності до військової служби за станом здоров’я, вказуються у відповідних графах відомості проведення конкурсного відбору громадян України для проходження військової підготовки в Національній академії Служби безпеки України за військово-обліковою спеціальністю (додаток 5).

 

7.      Апеляції громадян за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора Академії.

 

Порядок роботи апеляційної комісії оприлюднюються до початку конкурсного відбору шляхом розміщення на інформаційних стендах Академії.

 

Апеляція громадянина за результатами випробувань повинна подаватися в день проведення усного випробування, а з письмового випробування – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

 

Додаткове опитування громадян під час розгляду апеляції не допускається.

 

8.      Загальна кількість балів, отримана громадянином за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору, рівня фізичної підготовки та медичного огляду складає рейтинг кандидата для проходження військової підготовки.

 

VIІ. Формування рейтингового списку та зарахування громадян

 

1.      Відбіркова комісія на підставі рейтингів кандидатів для проходження військової підготовки за кожною військово-обліковою спеціальністю складає окремий рейтинговий список.

 

Рейтинговий список впорядковується:

з урахуванням права на зарахування поза конкурсом;

за загальною кількістю балів від більшої до меншої;

при однаковій загальній кількості балів з урахуванням права на першочергове зарахування за черговістю, визначеною пунктом 7.3 цього розділу.  

 

У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я, та по батькові кандидата для проходження військової підготовки;

підстави для зарахування поза конкурсом або першочергового зарахування;

загальна кількість балів.

 

Рейтингові списки оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Академії з дотриманням вимог, що встановлені актами законодавства України.

 

2.       Зараховуються поза конкурсом для проходження військової підготовки громадяни, які мають досвід бойових дій, участі в миротворчих операціях та ООС (АТО), що підтверджується відповідними документами.

 

3.      Право на першочергове зарахування для проходження військової підготовки мають громадяни, які:

відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” належать до членів сімей ветеранів війни, у тому числі і учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в ООС (АТО), забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах ООС (АТО), а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в ООС (АТО) в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством України;

 

відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” мають таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

 

мають вищий бал з допризовної підготовки.

 

4.      Відбіркова комісія на підставі рейтингових списків за кожною військово-обліковою спеціальністю приймає рішення про надання громадянам рекомендацій до зарахування, яке здійснюється наказом Академії.

 

Ректор Академії у триденний строк після видання наказу про зарахування інформує командирів (начальників) військових частин (підрозділів, органів) щодо результатів участі їх підлеглих військовослужбовців у конкурсному відборі.

 

5.      Протягом двох тижнів з дня зарахування між громадянином, якого зараховано для проходження військової підготовки, та ректором Академії укладається контракт про військову підготовку громадянина.

 

Для проведення військової підготовки здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти, що не мають військового навчального підрозділу, також укладається договір про організацію військової підготовки здобувачів вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу.

 

6.      Громадянин, який не підписав контракт протягом часу, зазначеного у пункті 5 цього розділу, відраховується зі складу тих, кого зараховано для проходження військової підготовки.

 

На звільнені місця, що виникли у зв’язку з обставинами, зазначеними у цьому пункті або за інших поважних причин, може проводитися додаткове зарахування осіб, які є наступними у рейтинговому списку вступників.

 

7.      Матеріали проведення конкурсного відбору громадян зберігаються в Академії до завершення ними військової підготовки.

 

Роботи громадян, які не зараховані для проходження військової підготовки, зберігаються протягом одного року.

 

Т.в.о. першого проректора (з навчальної роботи)

Національної академії СБ України

27 лютого 2020 року

 

реєстр. № 29/2830/в.і.

 

 

Додаток 1

до Правил прийому громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу в Національній академії Служби безпеки України у 2020 році

(пункт 1 розділу І)

 

Перелік
військово-облікових спеціальностей, за якими оголошується конкурсний відбір громадян для проходження військової підготовки, ліцензований обсяг та відповідність спеціальностей (напрямів) вищої освіти, які мають або здобувають громадяни, військово-обліковим спеціальностям

 

Військово-облікова спеціальність

Ліцензований обсяг (осіб)

Спеціальності (напрями) вищої освіти, які мають або здобувають* громадяни

Захист від інформаційно-психологічного впливу

30

Організація захисту інформації з обмеженим доступом

Управління інформаційною безпекою

Правознавство

Психологія

Організація та ведення інформаційної боротьби

30

Організація захисту інформації з обмеженим доступом

Управління інформаційною безпекою

Правознавство

Психологія

Організація та ведення інформаційної боротьби в кібернетичному просторі

30

Організація захисту інформації з обмеженим доступом

Управління інформаційною безпекою

Правознавство

Психологія

Організація психологічної боротьби

30

Організація захисту інформації з обмеженим доступом

Управління інформаційною безпекою

Правознавство

Психологія

 

* Перелік спеціальностей вищої освіти визначається на підставі Таблиці відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 1), Переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (Перелік 2), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 6 листопада 2015 року № 1151 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 12 квітня 2016 № 419), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 р. за № 1460/27905.

 

 

Додаток 2

до Правил прийому громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу в Національній академії Служби безпеки України у 2020 році

(пункт 1 розділу V)

 

Зразок заяви здобувача

вищої освіти

 

Декану (директору)

_______________________________

(назва факультету, інституту)

_______________________________

(назва закладу вищої освіти)

 

студента __________ _____________

                         (курсу)        (групи)

форма навчання _________________

спеціальність (напрям)

_______________________________

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________

(контактний телефон)

 

Заява

Прошу Вашого дозволу на включення мене до списку кандидатів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу за контрактом у Національній академії Служби безпеки України з метою задоволення особистої потреби в отриманні додаткових знань, умінь та навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі та для майбутньої професійної діяльності.

За станом здоров`я придатний до навчання у вищому військовому навчальному закладі.

З Правилами прийому громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу в Національній академії Служби безпеки України у 2020 році та вимогами, що ставляться до громадян під час проходження військової підготовки, ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

 

__________                                      _____________                                    ___________________

     (дата)                                               (підпис)                                                (ім’я та прізвище)

 

 

 

Додаток 3

до Правил прийому громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу в Національній академії Служби безпеки України у 2020 році

(пункти 2, 4 розділу VІ)

 

СИСТЕМА

переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу

 

Громадянам, яким у поданих ними документах оцінки з навчальних дисциплін визначені за ECTS-рейтингом (А – Е), переведення у 100-бальну шкалу здійснюється таким чином:

 

Таблиця 1

ECTS-рейтинг

100-бальна шкала

A

90

B

80

C

65

D

55

E

50

 

Громадянам, яким у поданих ними документах оцінки з навчальних дисциплін визначені за 4-бальною та 2-бальною шкалою, переведення у 100-бальну шкалу здійснюється таким чином:

 

Таблиця 2

Оцінка у 4-х бальній шкалі

100-бальна шкала

відмінно (5)

90

добре (4)

75

задовільно (3)

60

 

Таблиця 3

Оцінка у 2-х бальній шкалі

100-бальна шкала

зараховано

60

 

 

Додаток 4

до Правил прийому громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу в Національній академії Служби безпеки України у 2020 році

(пункт 5 розділу VІ)

 

КРИТЕРІЇ

оцінювання виконання фізичних вправ

 

1. Для осіб чоловічої статі:

 

Оцінка

На силу

На спритність

На витривалість

Підтягування на перекладині

Біг на 100 м

Біг на 1000 м

разів

сек.

хв., сек

5

9

15,0

3,55

4

8

15,4

4,05

3

7

16,2

4,30.

 

2. Для осіб жіночої статі:

 

Оцінка

На силу

На спритність

На витривалість

Комплексна силова вправа

Біг на 100 м

Біг на 1000 м

разів

сек.

хв., сек

5

36

17,0

4.30

4

32

17,6

4.45

3

28

18,8

5.15

 

Додаток 5

до Правил прийому громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу в Національній академії Служби безпеки України у 2020 році

(пункт 6 розділу VI)

 

ВІДОМІСТЬ

проведення конкурсного відбору громадян України для проходження військової підготовки в Національній академії Служби безпеки України
за військово-обліковою спеціальністю

______________________________________________________

 

№ з/п

Прізвище, ініціали

Успішність навчання

Результати письмового тестування

Рівень фізичної підготовки

Загальна кількість балів

Професійний психологічний відбір

Висновок медичної комісії

Висновок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар відбіркової комісії __________________________________________

               (військове звання, підпис, ім’я та прізвище, дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/03/2020 08:33
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua