БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Програма вступного випробування з української мови та літератури

Специфікація тесту з української мови і літератури

 

Для абітурієнтів, що вступають до Національної академії Служби безпеки України, передбачено написання тесту з української мови і літератури. Зміст тесту визначений на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України (наказ від 03.02.2017 р. № 77).

Тест з української мови і літератури складається із завдань трьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності та завдання з розгорнутою відповіддю.

Загальна кількість завдань тесту – 58, останнє завдання передбачає створення власного висловлювання.

 На виконання всіх завдань тесту з української мови і літератури абітурієнтам відведено 180 хвилин.

Робота складається з трьох частин:

  • Частина 1 «Українська мова» містить 33 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.
  • Частина 2 «Українська література» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.
  • Частина 3 «Власне висловлення» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записується в бланку відповідей Б.

Типи завдань та схеми нарахування балів за їх виконання

Завдання з вибором однієї правильної відповіді – до кожного із завдань буде подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважатиметься виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей. У тест з української мови і літератури включено 48 завдань цієї форми (№ 1–23, 29–33, 34–53).

Завдання з вибором однієї правильної відповіді будуть оцінюватися в 0 або 1 тестовий бал. 1 бал буде зараховано, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») – до кожного завдання наведено інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей.

Тест містить 9 завдань на встановлення відповідності (№ 24–28, 54–57), виконання яких оцінюватиметься в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. 1 бал нараховується за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної «логічної пари» або відповіді на завдання не надано.

Завдання з розгорнутою відповіддю (№ 58) – завдання цієї форми передбачає створення власного висловлення на дискусійну тему. Виконання завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 тестових балів за критеріями змісту та мовленнєвого оформлення.

1. Теза: 0, 1 або 2 тестових бали.

2. Аргументи: 0, 1 або 2 тестових бали.

3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 тестових бали.

3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 тестових бали.

4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 тестових бали.

5. Висновок: 0, 1 або 2 тестових бали.

6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4  тестових бали.

6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4  тестових бали.

Зміст власного висловлення оцінюють за шістьома критеріями (124 та 5), як викладено в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Критерій

Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

Бали

1. Теза

Абітурієнт вправно формулює тезу

2

Абітурієнт не формулює тези вправно

1

Абітурієнт не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі

0

2. Аргументи

Абітурієнт наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи

2

Абітурієнт наводить принаймні один доречний аргумент

Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого

Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези

1

Абітурієнт не наводить жодного аргументу або наведені аргументи не є доречними

0

3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва

Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури чи інших видів мистецтва

2

Немає мотивації наведення прикладу

Приклад не конкретизований через художній образ

У прикладі є фактичні помилки

1

Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає, або він не є доречним

0

3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя

Абітурієнт наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного життя, або з власного життя

2

Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки

1

Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає, або він не є доречним

0

4. Логічність, послідовність

Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу)

2

У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки

1

Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає

0

5. Висновок

Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів

2

Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами

1

Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами

0

 

Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями (6а та ), як показано в таблицях 2 і 3.

 

Таблиця 2.

Критерій

Кількість помилок

Бали

6а.

Орфографія та

пунктуація

 

0–1

4

2–6

3

7–11

2

12–16

1

17 і більше

0

 

Таблиця 3.

Критерій

Кількість помилок

Бали

6б.

Лексика, граматика

та стилістика

0–1

4

2–4

3

5–7

2

8–10

1

11 і більше

0

 

Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи 2 (дві) негрубі помилки рахують як 1 (одну) грубу.

До негрубих зараховують такі помилки:

– у написанні великої літери в складних власних назвах;

– у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;

– у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);

– у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;

– у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не сумують і не зараховують як 1 (одну) грубу.

Систематичне порушення норм милозвучності (3 (три) і більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як 1 (одну) стилістичну помилку.

Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

Тестовий бал за вступний іспит з української мови та літератури обчислюється як арифметична сума всіх набраних балів за кожне виконане завдання тесту.

Максимальна кількість балів, яку зможе набрати абітурієнт, правильно виконавши всі завдання тесту з української мови і літератури, – 104.

◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua