БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Національна академія Служби безпеки України (далі – Академія) відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261, Положення про підготовку науково-педагогічних  і наукових кадрів Служби безпеки України, затвердженого наказом Служби безпеки України  від 09.10.2006  № 674, на підставі Правил прийому до НА СБ України у 2017 році (додаток 8 до п. 2.3 розділу І Правил прийому до НА СБУ у 2017 році) оголошує конкурсний прийом у 2017/18 навчальному році до аспірантури з відривом від виконання службових обов`язків (очне навчання) та без відриву від виконання службових обов`язків (заочне навчання) – за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

Прийом здійснюватиметься на конкурсній основі за такими науковими спеціальностями:

08 Право, 081 Право (спеціалізації: забезпечення державної безпеки України; кадри органів та військ державної безпеки; адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право; кримінальне право та кримінологія; кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза);

 

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону, 251 Державна безпека (спеціалізація – забезпечення державної безпеки України);

 

03 Гуманітарні науки, 035 Філологія.

 

Вступники до аспірантури подають у швидкозшивачі такі документи:

мотивований, власноручно написаний військовослужбовцем Служби безпеки України рапорт або заява працівника на ім’я керівника підрозділу, органу, закладу, установи Служби безпеки України щодо вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, в якому відображається факт ознайомлення з Правилами прийому;

- біографічна довідка підрозділу кадрового забезпечення;

службова характеристика та витяг із рішення ради (атестаційної комісії) підрозділу, органу, закладу, установи Служби безпеки України з рекомендацією до вступу до аспірантури;

- анкета та автобіографія;

завірена (-і) ксерокопія (-ї) документа (-ів) про освіту;

алфавітна картка;

висновок за результатами проведеного медичного огляду;

список опублікованих наукових праць і винаходів, або у разі їх відсутності – доповіді (реферати) з обраної спеціальності (спеціалізації) обсягом 20-25 сторінок формату А4;

- узагальнююча довідка про відповідність кандидата вимогам цих Правил (за наявності у кандидата допуску до державної таємниці також зазначається форма допуску та номер наказу, яким він наданий);

довідка про допуск до державної таємниці (форма 14).

 

Матеріали навчальних справ кандидатів, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання до аспірантури, підрозділи кадрового забезпечення надсилають на адресу Академії у строки, визначені розділом ІІ Правил прийому до НА СБ України.

 

Документи кандидатів на вступ надсилаються до Академії підрозділом кадрового забезпечення відповідного органу СБУ до 01 липня 2017 року.

 

Рішення про допуск до участі в конкурсному відборі до аспірантури виноситься Приймальною комісією Академії за результатами розгляду поданих кандидатом на навчання наукових праць, винаходів або доповіді (реферату), письмового висновку передбачуваного наукового керівника і керівника кафедри.

 

Орієнтовний початок вступних іспитів - з 01 вересня 2017 року.

 

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми магістра), яка відповідає обраній ними науковій спеціальності, з філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької) – в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки України. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням вченої ради Академії у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.

 

Контактна особа: завідувач аспірантури, докторантури відділу аспірантури і докторантури Пономаренко Анна Юріївна, телефони: роб. 527-74-92, моб. 098 009 19 94.

 

Адреса Національної академії СБУ: 03022, м. Київ, вул. М.Максимовича, 22.

◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua