БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Ректор Національної академії Служби безпеки України

полковник                       С. Кудінов

«____» ______________ 2017 року

 

 

П Р О Г Р А М А

ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

для вступників на навчання для здобуття ступеня «магістр»

 

галузь знань: 08 Право
  07 Управління та адміністрування
  12 Інформаційна безпека
   
спеціальність: 081 Право
  073 Менеджмент
  125 Кібербезпека

        

 1. Загальні положення

 

Національна академія Служби безпеки України (далі – Академія) згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2016 № 1236, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.11.2016 № 1515/29645, Правилами прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2017 році, погодженими Службою безпеки України від 15.12.2016, протокол № 25 (далі – Правила прийому), проводить вступний екзамен з іноземної мови (англійська, німецька, французька) для конкурсного відбору для вступників на навчання для здобуття ступеня «магістр» у: галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право; галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент; галузі знань 12 Інформаційна безпека спеціальності 125 Кібербезпека.

 

 1. Вимоги до іншомовної компетентності вступників

 

Програма вступного екзамену з іноземної мови (далі – Програма) розроблена Навчально-науковим центром мовної підготовки Академії і призначена для студентів немовних спеціальностей, які виявили бажання навчатися за освітнім рівнем «магістр».

На вступному іспиті з іноземної мови (англійська, німецька, французька) рівень сформованості іншомовної комунікативної компетентності вступника визначається шляхом тестування і має дорівнювати рівню володіння мовою В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Відповідність ступеня іншомовної компетентності вступника необхідному рівню володіння іноземною мовою визначається шляхом перевірки його практичного володіння лексичним та граматичним матеріалом.

Лексичний матеріал з іноземної мови, практичне володіння яким перевіряється, включає загальновживані лексичні одиниці (слова та словосполучення) у межах соціально-культурної, соціально-побутової та професійної сфери спілкування.

Практичне володіння граматичним матеріалом з іноземної мови перевіряється в межах основних розділів граматики відповідної мови.

 

2.1. Англійська мова

 

Морфологія

Іменник. Однина і множина іменників. Способи утворення множини. Присвійний відмінок, специфіка утворення. Рід іменників. Артикль і його класифікація. Використання артиклів з незлічуваними іменниками.

Прикметник. Основні суфікси і префікси прикметників. Ступені порівняння прикметників: аналітичні і синтетичні форми утворення. Порівняльні конструкції.

Дієслово. Дієслова групи неозначеного аспекту у часах теперішньому, минулому, майбутньому, майбутньому з точки зору минулого. Дієслова групи продовженого аспекту у часах теперішньому, минулому, майбутньому, майбутньому з точки зору минулого. Дієслова групи перфектного аспекту у часах теперішньому, минулому, майбутньому, майбутньому з точки зору минулого. Дієслова групи перфектного продовженого аспекту у часах теперішньому, минулому, майбутньому, майбутньому з точки зору минулого.

Пасивний стан дієслів.

Модальні дієслова та їх еквіваленти. Умовний спосіб дієслів.

Утворення наказового способу та його заперечна форма.

Неособові форми дієслова: Інфінітив, його форми. Інфінітивні конструкції - об'єктний інфінітивний зворот, суб'єктний інфінітивний зворот. Дієприкметник. Participle I, Participle II. Герундій.

Синтаксис

Узгодження часів. Трансформація прямої мови в непряму. Правила узгодження часів у складнопідрядних реченнях.

 

2.2. Німецька мова

 

Морфологія

Іменник. Однина і множина іменників. Способи утворення множини. Присвійний відмінок. Рід іменників. Артикль. Відміни та відмінки.

Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Відмінювання прикметників.

Займенники (особові, присвійні, вказівні). Неозначено-особовий займенник “man”.

Дієслово. Часові форми дієслів (презенс, претерет, перфект, плюсквамперфект, футурум І). Особові закінчення дієслів. Основні форми сильних та слабких дієслів. Модальні дієслова. Пасивний стан дієслів. Наказовий спосіб дієслів. Умовний спосіб дієслів (кон’юктив). Інфінітив. Інфінітивні звороти. Частка “zu” з дієсловами. Партіціп І, ІІ.

Синтаксис

Порядок слів у простому реченні (розповідному, питальному з питальним словом та без питального слова). Порядок слів у складнопідрядному реченні. Типи підрядних речень. Узгодження часових форм дієслів.

 

2.3. Французька мова

 

Морфологія

Іменник. Множина іменників. Утворення жіночого роду іменників.

Детермінативи. Типи артиклів. Правила вживання артикля. Заміна неозначеного артикля прийменником de.

Прикметник. Утворення жіночого роду прикметників. Множина прикметників. Узгодження прикметників. Місце прикметника-означення. Ступені порівняння прикметників.

Займенник. Типи займенників та їх місце в дієслівних формах.

Дієслово, групи дієслів. Заперечна форма дієслова. Безособовий зворот il y a. Безособові дієслова. Наказовий спосіб. Займенникові дієслова. Пасивна форма. Особливості відмінювання дієслів I, II та III групи. Керування дієслів. Дієслівні перефрази.

Часи дійсного способу: présent, passé composé, imparfait,plus-que-parfait, passé simple, futur simple, futur entérieur, futur immédiat, passé immédiat.

Часи умовного способу: Conditionnel présent òà Conditionnel passé. Вживання часів умовного способу.

Subjonctif présent òà Subjonctif passé. Вживання Subjonctif у підрядних, додаткових, означальних та обставинних реченнях.

Дієслівні форми на -ant: gérondif, participe présent.

Participe passé. Форми participe passé дієслів I, II та III групи. Вживання participe passé в ролі означення.

Узгодження participe passé дієслів, що відмінюються з avoir. Participe passé composé. Infinitif passé.

Числівник: Кількісні та порядкові числівники. Їх утворення та вживання.

Прийменник. Вживання прийменників.

Прислівник. Утворення та вживання прислівників. Місце прислівників у реченні. Ступені порівняння прислівників.

 

Синтаксис

Структура простого речення. Виділення членів речення. Реприза. Порядок слів у реченні.

Структура складнопідрядного та складносурядного речення. Непряме питання. Узгодження часів дійсного способу.

Вживання часів після si умовного. Інфінітивний зворот (Proposition infinitive). Абсолютний дієприкметниковий зворот (Proposition participe absolue).

 

3. Специфікація тесту з іноземної мови

 

3.1. Структура тесту

 

У тесті, що винесений на вступний екзамен, використовуються тестові завдання закритої (з множинним вибором) та відкритої форм. Тест складається з 2-х частин та містить 56 завдань: перша частина тесту 1–50 – лексико-граматичні завдання з вибором однієї правильної відповіді; друга частина тесту 51–56 – завдання на перевірку розуміння прочитаного тексту з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання вважається виконаним, якщо вступник позначив правильний варіант відповіді.

 

3.2. Результат виконання тесту з іноземної мови

 

Тест оцінюється за 100-бальною шкалою наступним чином: завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–50) – 2 тестових бали; завдання на перевірку розуміння прочитаного тексту (51–56) – 3 тестових бали.

Максимальна кількість тестових балів, яку набирає вступник, правильно виконавши всі завдання, становить 118 балів. Оцінка за 100-бальною шкалою обраховується відповідно до таблиці переведення тестових балів, отриманих вступником за тест з іноземної мови (табл. 1). Мінімальний бал зі вступного екзамену з іноземної мови, з яким вступник допускається до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання, складає 55 (п’ятдесят п’ять) балів (див. табл. 1).

Таблиця 1

 

Таблиця переведення тестових балів, отриманих вступником за тест з іноземної мови, у 100-бальну шкалу

Тестовий бал

Оцінка

Тестовий бал

Оцінка

Тестовий бал

Оцінка

118

100

77

72

36

31

117

100

76

71

35

30

116

100

75

70

34

29

115

100

74

69

33

28

114

99

73

68

32

27

113

99

72

67

31

26

112

99

71

66

30

25

111

98

70

65

29

24

110

98

69

64

28

23

109

98

68

63

27

22

108

97

67

62

26

21

107

97

66

61

25

20

106

97

65

60

24

19

105

96

64

59

23

18

104

96

63

58

22

17

103

96

62

57

21

16

102

95

61

56

20

15

101

95

60

55

19

14

100

94

59

54

18

13

99

94

58

53

17

12

98

93

57

52

16

11

97

92

56

51

15

10

96

91

55

50

14

9

95

90

54

49

13

8

94

89

53

48

12

7

93

88

52

47

11

6

92

87

51

46

10

5

91

86

50

45

9

4

90

85

49

44

8

3

89

84

48

43

7

2

88

83

47

42

6

2

87

82

46

41

5

2

86

81

45

40

4

1

85

80

44

39

3

1

84

79

43

38

2

1

83

78

42

37

1

1

82

77

41

36

0

1

81

76

40

35

 

80

75

39

34

 

79

74

38

33

 

78

73

37

32

 

 

3.3. Тривалість виконання тесту становить 120 хвилин.

 

3.4. Порядок проведення тестування

 

Тестування (у паперовій або комп’ютерній формі) проводяться у навчальних приміщеннях Академії.

Екзаменаційні групи формуються в алфавітному порядку. Кількість осіб у групах визначає голова предметної екзаменаційної комісії з іноземної мови за умови розміщення вступників у відповідних приміщеннях за окремими навчальними столами (комп’ютерами).

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводиться вступний екзамен.

Вступникам під час екзамену забороняється користуватись мобільними телефонами (планшетами), іншими електронними засобами, словниками, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії.

У випадку використання вступником під час екзамену сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, а його робота не оцінюється, про що складається акт.

У разі комп’ютерного тестування, результати виконання тестових завдань опрацьовуються комп’ютерною програмою та фіксуються вступником і членом комісії у протоколі проведення екзамену.

 

Перескладання вступного екзамену з іноземної мови не допускається.

 

Апеляції щодо результатів вступного екзамену з іноземної мови  розглядає апеляційна комісія Приймальної комісії у порядку, визначеному у додатку 4 до Правил прийому.

 

3.5. Демонстраційний варіант тесту з іноземних мов

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Частина 1. Лексико-граматичні завдання

Read the text below and choose the correct word for each space

 

Write the Perfect Crime Novel

Most people are born with the natural ability to (0) _____ stories, but only a rare few have the determination to become professional authors, and even fewer have the joy of seeing their novels top the (1) _______ of bestselling books. Some of the world's famous crime writers have achieved  the (2) ________ success of all. Who can deny the appeal of famous detectives like Sherlock Holmes, Miss Marple or Hercule Poirot? Even if you haven't read the (3) _______ books you will have seen them in films or on the TV.

If you have an ambition to become the next Agatha Christie what should you do? The best starting (4) ______ is to read lots of examples of crime fiction written by good authors. You will need a notebook to carry around with you or, even better, some loose (5) ______ of paper that you can (6) _________ notes on and then file into a folder. After all, the most everyday situation – for example, watching a woman get (7) ________ a train - may be the inspiration for your first bestseller. Like any good recipe you have to know the main (8) _______ of a successful novel. These are: an original story, strong characters and a memorable setting.

 

 1.  

A.

say 

B.

tell

C.

speak

D.

announce

E.

I don't know.

 1.  

A.

queue

B.

list 

C.

row

D.

line 

E.

I don't know.

 1.  

A.

largest

B.

greatest

C.

highest

D.

prime

E.

I don't know.

 1.  

A.

first

B.

initial

C.

early

D.

original

E.

I don't know.

 1.  

A.

spot

B.

tip

C.

point

D.

mark

E.

I don't know.

 1.  

A.

strips

B.

sheets

C.

layers

D.

pieces 

E.

I don't know.

 1.  

A.

complete

B.

do 

C.

fill

D.

make

E.

I don't know.

 1.  

A.

out

B.

down

C.

off

D.

from

E.

I don't know.

 1.  

A.

parts

B.

ingredients

C.

pieces

D.

sections

E.

I don't know.

 

Частина 2. Завдання на перевірку розуміння прочитаного тексту

Read the text and decide which answer fits best: A, B or C

 

Extract

Six months ago I made a rash promise. The leader of the youth club in our village rang me in March saying, “We’re thinking of running a children’s playscheme for a day in October half-term. Would you be prepared to help?” My response was “Sure, why not?” In truth I was a little flattered to be asked, even though working as a care assistant with old people hardly qualified me for the role. Still, I duly put the date in my diary and of course I forgot all about it. I don’t know if you’ve noticed this but time has a habit of speeding along faster than a police car chasing a robber and, before I knew it, the day was dawning.

I arrived at the youth centre that morning feeling full of trepidation. There was a gang of 12 helpers including me and each pair had been allocated a particular age group. Mine was the 10 to 11 year olds. Even with the planning meeting I had attended the week before, I worried about whether I was up to the task. Why hadn’t I read through the copious lesson plans we were given beforehand? And wasn’t the average 10-year-old more interested in the latest Play Station game than making things with paper and glue?

 

 1. When the first day of the job arrived the writer was surprised
 1. that the day had come round so quickly.
 2. because she'd forgotten to write down the date.
 3. because she witnessed a car chase on the way.

 

 1. When the writer arrived to start her job she
 1. saw the children had brought their own electronic games to play with.
 2. realised she should have done more preparation.
 3. felt confident she could deal with 10 and 11 year olds.

 

НІМЕЦЬКА МОВА

Частина 1. Лексико-граматичні завдання

Lesen Sie den Lückentext und ergänzen Sie ihn.

 

Der wissenschaftlich-technische Fortschritt brachte neue synthetische Stoffe, neue Apparate und Maschinen, neue Arzneien, Medien mit sich. Das (0) alles veränderte völlig (1) ___ das Leben. Und das alles verdanken wir den Gelehrten, den Menschen, (2) ___ diese großen Entdeckungen gemacht (3) ___. Jedes Land ist (4) ___ solche Menschen stolz. Deutschland nennt man das Land der Kultur und der Wissenschaft, das bedeutet, dass es besonders viele hervorragende Künstler und Wissenschaftler hat, (5) ___ Werke und Entdeckungen weltberühmt sind. Erinnern wir an solche Namen, wie Diesel und Ohm, Robert Koch und Konrad Röntgen, Max Plank, Albert Einstein und viele andere. Die Ergebnisse ihrer (6) ___ Arbeiten benutzt man heutzutage in der ganzen Welt.

Die Erfinder des Wagens kommen auch aus Deutschland. Das sind weltberühmte Gottlieb Daimler (1834-1900) und Karl Friedrich Benz (1844-1929). Sie arbeiteten nur hundert Kilometer voneinander entfernt: Daimler in Stuttgart und Benz in Mannheim, beides im Südwesten Deutschlands im (7) ___ Bundesland Baden-Württemberg gelegen. So, mit Sicherheit (8) ___ man formulieren, dass alle diese Deutschen große Errungenschaft erreicht haben.

 

 1.  

A.

alle

B.

alles

C.

allen

D.

all

E.

Ich weiβ nicht.

 1.  

A.

unsere

B.

unseres

C.

unser

D.

unserem

E.

Ich weiβ nicht.

 1.  

A.

deren

B.

der

C.

das

D.

die

E.

Ich weiβ nicht.

 1.  

A.

haben

B.

hat

C.

hätten

D.

habt

E.

Ich weiβ nicht.

 1.  

A.

aus

B.

auf

C.

vor

D.

an

E.

Ich weiβ nicht.

 1.  

A.

dessen

B.

der

C.

deren

D.

denen

E.

Ich weiβ nicht.

 1.  

A.

dich

B.

euch

C.

sich

D.

uns

E.

Ich weiβ nicht.

 1.  

A.

heutigen

B.

heutige

C.

heutiges

D.

heutiger

E.

Ich weiβ nicht.

 1.  

A.

kann

B.

können

C.

könnten

D.

könne

E.

Ich weiβ nicht.

 

Частина 2. Завдання на перевірку розуміння прочитаного тексту

Lesen Sie den Text und wählen Sie die beste passende Antwort: A, B oder C.

 

Alterndes Europa

 Während vor allem in Asien und Afrika die Bevölkerung wächst, ist in Europa der gegenteilige Trend zu beobachten: Die Europäer werden immer weniger - und sie werden immer älter. Die Iren werden so schnell nicht aussterben: Mit 2,07 Kindern pro Frau hat Irland die höchste Geburtenzahl in der EU. Dahinter folgen die skandinavischen Länder sowie Frankreich und Großbritannien.

Laut der Statistik leben europäische Männer 76 Jahre und Frauen 82 Jahre. In Italien; Frankreich und Deutschland leben die durchschnittlich ältesten Menschen, während die osteuropäischen Bevölkerungen noch eher jung sind und auch eine niedrigere Lebenserwartung haben. Doch auch im Osten der EU werden in den nächsten 50 Jahren die Bevölkerungen deutlich altern. Denn der wachsende Wohlstand lässt die Menschen länger gesund leben. Europa sei in Sachen Bevölkerungsentwicklung „ein Opfer“ seines Erfolges.

Die unmittelbaren Folgen sind vor allem in den Sozialsystemen spürbar: Wo weniger Menschen arbeiten, wird weniger in die Renten- und Sozialkassen eingezahlt. In den kommenden Jahren werden die so genannten Babyboomer, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, in Rente gehen. Die EU geht davon aus, dass in den kommenden Jahren die arbeitende Bevölkerung schrumpfen wird.

 

1. Wie verändert sich die Bevölkerung in Europa?

A. Die Bevölkerung in Asien wächst.

B. Die Auswanderung aus Europa wächst.

C. Die Europäer werden älter.

 

2. Welche Folgen hat Europas Alterung?

A. Das Sozialsystem wird immer mehr belastet.

B. Die Zahl der Rentner schrumpft.

C. Die Sozialkassen bekommen mehr Einzahlungen.

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

 

Частина 1. Лексико-граматичні завдання

Li sez le texte et choisissez la réponse correcte.

 

Les chemins de fer français.

L'essor du chemin de fer a été lié à (0) ___ de la houille et de la métallurgie. Il date de cent ans. (1) ___ les transports massifs de marchandises lourdes (charbon, minerais, acier, etc.), la grande industrie n'aurait pu prendre (2) ___ d'ampleur; chemin de fer a facilité les échanges d'hommes entre les régions. Mais il a beaucoup changé depuis un siècle. La plupart des (3) ___ lignes rayonnent à partir de la capitale. C'est que les chemins de fers français ont été d'abord (4) ___ comme un instrument de la centralisation politique. Les lignes de plaine et les lignes de montagne. Les premières sont naturellement plus nombreuses: plaines et vallées attirent les voies ferrées et c'est dans les régions (5) ___ faible altitude que la circulation est la plus active. La construction et l'entretien des voies ferrées n'y ont pas soulevé de grosses difficultés. Des rampes assez longues (le chemin de fer craint les pentes, même Hiodestes) limitent le poids des trains ou leur vitesse sur certains Plateaux (Lorraine, Bourgogne). Le rail (6) ___ pénétré aussi toute les montagnes françaises: mais cela fut coûteux car il (7) ___ construire d'innombrables ouvrages d'art. Records de vitesse. Certains trains français de voyageurs, les "trains-drapeaux", sont les plus rapides du monde. Ils relient Paris à une soixantaine de villes françaises et à quelques villes belges ou suisses à plus de 100 km par heure.
Les petits trains français. Brutalement, la France redécouvre les mérites de ses lignes secondaires. Il est vrai qu'en vingt-cinq ans, 10000 km de lignes ont été fermés, (8) ___ soit le quart du réseau national.

 

 1.  

A.

celles

B.

ceux

C.

celle

D.

celui

E.

Je ne sais pas.

 1.  

A.

Sans

B.

Avec

C.

Après

D.

Selon

E.

Je ne sais pas.

 1.  

A.

peu

B.

assez

C.

beaucoup

D.

rien

E.

Je ne sais pas.

 1.  

A.

grands

B.

grandes

C.

petites

D.

petits

E.

Je ne sais pas.

 1.  

A.

faites

B.

pensés

C.

conçus

D.

faits

E.

Je ne sais pas.

 1.  

A.

à

B.

de

C.

sur

D.

devant

E.

Je ne sais pas.

 1.  

A.

a

B.

est

C.

es

D.

as

E.

Je ne sais pas.

 1.  

A.

fallait

B.

faut

C.

a fallu

D.

faudra

E.

Je ne sais pas.

 1.  

A.

ait

B.

était

C.

soit

D.

sera

E.

Je ne sais pas.

 

Частина 2. Завдання на перевірку розуміння прочитаного тексту.

Lisez le texte et décidez quelle réponse est la meilleure: A, B or C.

 

La Bretagne

La Bretagne est une avancée de terre entre La Manche et L'Atlantique. C'est la région la plus maritime de France. La côte offre aux pêcheurs de riches ressources. Pendant l'Empire romain, les habitants de la Bretagne ont acquis une réputation d'excellents navigateurs, et depuis lors, toute l'histoire de la Bretagne est une confirmation de cette renommée légendaire. Mais les habitants de la côte ne vivent pas seulement de la mer et de ses industries. Grâce à la précocité du printemps, à la tiédeur humide du climat grâce surtout à l'emploi d'engrais marin, ils ont multiplié les champs de primeurs dont la récolte est expédiée vers Paris ou les ports anglais. Grâce à diverses ressources, auxquelles s'ajoutent en été les bénéfices apportés par le tourisme, la côte est la partie la plus vivante de la Bretagne. A l'intérieur, il y a encore des terres suffisamment fertiles où l'on cultive le blé et où l'on s'occupe de l'élevage des chevaux et des vaches laitières. Le reste de la péninsule est occupé par les landes qui sont coupées par des prairies douces, des champs de seigle, de pommes de terre, de sarrasin. Les villes sont peu nombreuses et pas très grandes: ce sont Rennes, Lorient, Saint-Brieuc, Brest, Quimper.

 

 1. Quelle reputation ont les habitants de la Bretagne
 1. d'excellents pêcheurs.
 2. d'excellents navigateurs.
 3. d'excellents primeurs.

 

 1. La Bretagne c’est
 1. Une péninsule.
 2. Une lande.
 3. Une prairie.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 

ШИФР

 

 

(штамп НА СБУ)

(заповнюється відповідальним секретарем (заступником відповідального секретаря) Приймальної комісії)

 

 

Примітка. Підписувати, робити будь-які помітки, що розшифровують роботу, забороняється!

 

 

Аркуш відповіді

на тест зі вступного екзамену з іноземної мови (англійська, німецька, французька)

 

Частина 1. Лексико-граматичні завдання

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ / 50*2 / 100 Points

 

Частина 2. Завдання на перевірку розуміння прочитаного тексту

 

51.

52.

53.

54.

55.

56.

 

 

 

 

 

 

____________ /6*3 / 18

____________ / 118 Points

 

Оцінка_________ / 100

 

4. Рекомендована література для самостійної підготовки до вступного екзамену з іноземної мови

 

4.1. Англійська мова

1.                  Evans V., Dooley D. Upstream Intermediate. – Express Publishing, 2002. – 222 p.

2.                  Evans V., Dooley D. Upstream Intermediate (test booklet). – Express Publishing, 2002. – 88 p.

3.                  Evans V., Dooley D. Grammarway 3. – Express Publishing, 2007. – 216 p.

4.                  Evans V., Dooley D. FCE Practice Tests 2. – Express Publishing, 2002. – 95 p.

5.                  Evans V. FCE Use of English 1. – Express Publishing, 2002. – 219 p.

6.                  Evans V. FCE Practice Exam Papers 1, 2. – Express Publishing, 2008.

7.                  Kingsley S. First Cerificate : First! Examination Practice 1 and 2. – Express Publishing, 2008.

 

4.2. Німецька мова

 1. Em Hauptkurs / M. Perlmann-Balme, S.Schwalb, D.Weers u.a. – Ismaning : Max Hueber, 1998. – 168 S.
 2. Aspekte Mittelstufe Deutsch B2 / R.-P.LöscheU.KoithanH.Schmitz u.a. – München : Klett-Langenscheidt, 2008. – 200 S.
 3. Ziel B2 (2 Bände) /  R.-M. DallapiazzaS. EvansR. Fischer u.a. – Ismaning : Max Hueber, 2008. – 140 S. (1), 2009. – 148 S. (2).
 4. Mittelpunkt B2. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene / R. Köhl-Kuhn, A. Daniels, Ch. Estermann u.a. – Stuttgart : Ernst Klett, 2007. – 184 S.
 5. Dialog Beruf 2 / N. Becker, J. BraunertK. – H. Eisfeld u.a. – Ismaning : Max Hueber, 1997. – 174 S.

 

4.3. Французька мова

 1. Крючков Г. Г. Прискорений курс французької мови / Г. Г. Крючков, М. П. Мамотенко, В. С. Хлопук, В. С. Воєводська. – К. : А.С.К., 2003. – 384 с.
 2. Попова И. Н., Казакова Ж. А. Практическая грамматика французского языка / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. – М. : Высшая школа, 1975, 2001. – 475 с.
 3. Прокофьева Т. Тесты по грамматике французского языка / Т. Прокофьева. – М. : Высшая школа, 1999. – 253 с.
 4. Рощупкина Е. А. Краткий справочник по грамматике / Е. А. Рощупкина. – К. : Методика, 1997. – 238 с

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри РГМ ННЦ МП НА СБ України, протокол № 3 від 22.03.2017.

 

Завідувач КРГМ ННЦ МП НА СБ України                                     В. Кузьменко

«___» _______________ 2017 року

 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні вченої ради ННЦ МП НА СБ України, протокол № 3 від 27.03.2017.

 

 

Директор ННЦ МП НА СБ України

полковник                                                                                         М. Кривич

«___» _______________ 2017 року

 

 

Директор ННІ ІБ НА СБ України                                                  С. Мамченко

«___» _______________ 2017 року

 

 

Голова предметної екзаменаційної комісії

з іноземної мови Приймальної комісії НА СБ України

ст. викладач КРГМ ННЦ МП НА СБ України

підполковник                                                                                    С. Петренко

«___» _______________ 2017 року

 

 

Відповідальний секретар

Приймальної комісії НА СБ України

полковник                                                                                         В. Гринь

«___» _______________ 2017 року

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Перший проректор (з навчальної роботи)                                   В. Серіков

«___» _______________ 2017 року

 

◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua